งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส

2 มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม

3 RankCountryCPI2006Score 1Iceland9.6 4Denmark9.5 5Singapore9.4 6Switzerland United Kingdom Hong Kong Japan7.6 32Bhutan6.0 41Hungary South Korea Malaysia5.0 RankCountryCPI2006Score45Italy South Africa Namibia4.1 61Poland3.7 63Thailand3.6 70Brazil3.3 93Argentina Laos Philippines Ethiopia Myanmar1.9 Transparency International Corruption Perceptions Index = Highly clean 0 = Highly corrupt 0 = Highly corrupt TransparencyInternational

4 The Corruption Perception Index (CPI) by TI THAILAND ’ s Rank 10 Points = Most Transparent 0 Point 0 Point = Most Corruption yearCPIrankCoverage(countries)

5 จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบ อาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อ รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและ ฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่ก็ได้ หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักสำหรับเทียบทาง สภาพคุณงามความดี ทั้งที่อยู่ภายในจิตใจและ ที่แสดงออกที่ควรประพฤติในสังคมนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกัน ขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันยอมรับว่าอะไรควร ทำ อะไรไม่ควรทำ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

6 วัตถุประสงค์และความสำคัญของ การส่งเสริมจริยธรรม 1. เพื่อสร้างความเชื่อถือ (trust) ทั้งแก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และแก่ผู้ติดต่อ / ขอรับบริการ ประชาชน ทั่วไป 2. การมีคุณธรรมเป็นปัจจัยหลักที่แสดงให้เห็น ถึงคุณภาพของระบบราชการ 3. เพื่อป้องกันการใช้อำนาจผูกขาดหรือการ ใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นปัจจัยหลัก ที่นำไปสู่การคอร์รัปชั่น 4. เพื่อให้มีระบบตรวจสอบและคานอำนาจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน ได้แก่ การเคารพในศักดิ์ศรี (dignity) และชื่อเสียง (prestige) ของ หน่วยงานและความเป็นข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ

7 หลักการสร้างมาตรฐานทาง คุณธรรมและจริยธรรม  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่  เปิดโอกาสให้มีการแสดง ความคิดเห็น  สั้น กระชับเข้าใจง่าย  ต้องเขียนเป็นเชิงพฤติกรรม  กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติและ อยู่ในวิสัยที่ทำได้  ไม่ควรซ้ำกับแนวทางปฏิบัติที่ ระบุไว้แล้วในวินัยและ จรรยาบรรณของข้าราชการ พลเรือน

8 ขั้นตอนการสร้าง จรรยาบรรณ / มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรม   เริ่มต้นจากผู้บริหาร   มีการปรึกษาหารือร่วมกัน   เห็นชอบยอมรับเป็นกติกา   สร้างความรู้ความเข้าใจให้ ทราบทั่วกัน   ดูแลให้ยึดถือปฏิบัติยึดถือ / ติดตามประเมินผล   มีการดำเนินการเมื่อมีผู้ ร้องเรียนหรือมีการละเมิด

9 จรรยาบรรณของข้าราชการ พลเรือนไทย จรรยาบรรณต่อตนเอง ๑. เป็นผู้มีศีลธรรม และประพฤติ ตนเหมาะสม ๒. ซื่อสัตย์ ๓. มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ๔. สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ ๕. ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ๖. ตรงต่อเวลา ๗. ดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการอย่างประหยัด

10 จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือนไทย จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน ๘. ร่วมมือ ช่วยเหลือ แนะนำและทำงาน เป็นทีม ๙. เอาใจใส่ดูแลลูกน้อง ๑๐. สร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงาน ๑๑. สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ ๑๒. ละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็น ผลงานของตน จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ๑๓. ให้ความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ๑๔. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป ๑๕. ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่า เกินปกติวิสัยจากผู้มาติดต่อราชการ

11 ๕. มุ่งผล สัมฤทธิ์ของงาน ๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ค่านิยมสร้างสรรค์ ๔. ไม่เลือก ปฏิบัติ ๒. ซื่อสัตย์และ มีความรับผิดชอบ ๑. กล้ายืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

12 ร่างมาตรา ๘๐ : ต้องกระทำการ ( ๑ ) ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม (๒) ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง ราชการ ฯ (๓) ตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส่ รักษา ประโยชน์ของทางราชการ (๔) ปฏิบัติตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ ราชการ โดยชอบ (๕) ต้องอุทิศเวลาให้ราชการ (๖) ต้องรักษาความลับของทาง ราชการ (๗) ต้องสุภาพเรียบร้อย สามัคคี ช่วยเหลือกัน

13 ร่างมาตรา ๘๐ : ต้องกระทำการ (๘) ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรมฯ แก่ประชาชน ( ๙ ) ต้องวางตนเป็นกลาง ทางการเมือง (๑๐) ต้องรักษาซื่อเสียงของตน ตำแหน่งหน้าที่ราชการมิ ให้เสื่อมเสีย ( ๑๑ ) กระทำการอื่นใดตามที่ กำหนดในกฎ ก. พ.

14 ร่างมาตรา ๘๑ : ต้องไม่ กระทำการ (๑)ไม่รายงานเท็จต่อ ผู้บังคับบัญชา (๒)ไม่กระทำการข้าม ผู้บังคับบัญชาเหนือตน (๓)ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่น อาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตน หาประโยชน์ (๔)ไม่กระทำการหรือยอมให้ ผู้อื่นกระทำการหา ผลประโยชน์ทำให้เสียความ เที่ยงธรรม (๕)ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการฯ

15 ร่างมาตรา ๘๑ : ต้องไม่กระทำ การ (๖)ไม่กลั่นแกล้ง กดขี่ หรือข่ม เหงกันในการปฏิบัติราชการ ไม่ การล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศ (๗)ต้องไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหงประชาชนผู้ติดต่อ ราชการ (๘)ไม่กระทำการอื่นใดตามที่ กำหนดในกฎ ก. พ.


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม กับการสร้างความโปร่งใส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google