งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ * คำว่า “กองทุน” ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้คำว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ * คำว่า “กองทุน” ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้คำว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ * คำว่า “กองทุน” ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้คำว่า “เงินทุน”

2 ก)เป็นทุนการศึกษา หรือรางวัลเรียนดี ข)ส่งเสริมการศึกษาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ค)ให้ภาควิชาฯพิจารณาการใช้จ่าย ง)ให้คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ บริหารจัดการ กองทุน กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์และการจัดการ

3 ก)ศ.เดชา ประเดิมในโอกาสอายุ ครบ ๖ รอบ เป็นเงิน ๖ แสนบาท ข)ถ้าสมมุติศิษย์ +อีก ๒ แสนบาท อาจารย์ก็จะ+ให้อีก ๒ แสนบาท ค)กองทุนก็จะมีเงินทุนก้อนแรก = ๑ ล้านบาท กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เงินทุน

4 ก)เงินกองทุนจะเก็บสะสมไม่นำมาใช้ ข)ผลประโยชน์ที่กองทุนได้รับต่อปี • ร้อยละ 60 นำไปใช้จ่าย • ร้อยละ 40 เก็บสมทบเข้ากองทุน ค)กองทุนจะใหญ่ขึ้นทุกปีจาก • ผลประโยชน์ต่อปี ร้อยละ 40 • จากเงินเหลือใช้ • จากเงินบริจาคเพิ่มเติม กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การใช้จ่าย

5 กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ การบริจาค

6 การบริจาค นายชญา ปัญญาสุข จำนวนเงิน = 5,000 = ๑๒ ถนนพระราม ๙ ซอย ๓๖ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔

7 การบริจาค กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ชื่อบัญชี : กองทุนศ.เดชา บุญค้ำและศิษย์ ธนาคาร: ไทยพานิชย์ สาขาราชวัตร เลขที่บัญชี : 130-223258-7 (ออมทรัพย์) กรุณาแจ้งชื่อและจำนวนเงินที่เหรัญญิก TALA นส.ชุติมา สุรเชษฐพงษ์ (ยุ้ย) 086-539-0333

8 กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ สมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย T A L A อำนวยความสะดวก สมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย T A L A อำนวยความสะดวก


ดาวน์โหลด ppt กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองทุน ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และศิษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔ * คำว่า “กองทุน” ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้คำว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google