งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่องสมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่องสมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่องสมองกล ช่วงชั้นที่ 4
ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้ อาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติเพื่อให้โครงงานสำเร็จภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด กระตุ้นการทำงาน จากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนจะอำนวยความสะดวกในการทำงาน ชี้แนะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ตลอดทั้งติดตามวัดผลและประเมินโครงงาน

2 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่องสมองกล ช่วงชั้นที่ 4
โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางการพัฒนาสร้างผลงานจริง

3 หลักการเรียนแบบทำโครงงาน
เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดเอง นักเรียนวางแผนการทำงานเอง นักเรียนลงมือปฏิบัติโครงงานด้วยตนเอง นำเสนอโครงงาน ร่วมกันกำหนดแนวทางวัดผล

4 บทบาทผู้เรียน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนและกลุ่ม ตรงต่อเวลา

5 บทบาทผู้สอน แบ่งกลุ่มผู้เรียน กำหนดเวลาการทำงาน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นำเทคนิคการสอนใหม่ๆ มาใช้ ประเมินผลการเรียนทั้งรายบุคคลและกลุ่ม โดยการให้คะแนน รางวัล หรือคำชมเชย

6 ขั้นตอนการทำโครงงาน แบ่งกลุ่มผู้เรียน เลือกหัวข้อโครงงานที่ต้องการทำ
จัดทำคู่มือ และรายงาน นำเสนอ / เผยแพร่ เสนอหัวข้อโครงงาน พัฒนาโครงงาน ไม่ผ่าน ผ่าน ปรับปรุง / แก้ไข ประเมินข้อเสนอ เสนอที่ปรึกษา

7 การวัดและประเมินผล - ทำใบงาน 20 % - พฤติกรรมการทำงาน 20%
- ทำใบงาน % - พฤติกรรมการทำงาน 20% - ความก้าวหน้าการทำโครงงาน 20% - เวลาการเข้าเรียน % - ผลงานโครงงาน 30%

8 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation) โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application) โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่องสมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการโดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google