งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่อง สมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่อง สมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่อง สมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติ ตามแผนที่วางเอาไว้ อาศัยเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติเพื่อให้โครงงานสำเร็จ ภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด กระตุ้นการ ทำงาน จากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ ครูผู้สอนจะอำนวย ความสะดวกในการทำงาน ชี้แนะแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการทำงาน ตลอดทั้งติดตามวัดผลและ ประเมินโครงงาน

2 โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเครื่องมือ ต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติ ทางการพัฒนาสร้างผลงานจริง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วย กล่องสมองกล ช่วงชั้นที่ 4

3 หลักการเรียนแบบทำ โครงงาน เปิดโอกาสให้นักเรียนคิด เอง นักเรียนวางแผนการทำงาน เอง นำเสนอโครงงาน ร่วมกันกำหนดแนวทาง วัดผล นักเรียนลงมือปฏิบัติ โครงงานด้วยตนเอง

4 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน และกลุ่ม ตรงต่อเวลา บทบาทผู้เรียน

5 แบ่งกลุ่มผู้เรียน กำหนดเวลาการทำงาน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ นำเทคนิคการสอนใหม่ๆ มา ใช้ ประเมินผลการเรียนทั้ง รายบุคคลและกลุ่ม โดยการให้คะแนน รางวัล หรือคำชมเชย บทบาทผู้สอน

6 ขั้นตอนการทำ โครงงาน แบ่งกลุ่ม ผู้เรียน เลือกหัวข้อโครงงานที่ ต้องการทำ จัดทำคู่มือ และรายงาน นำเสนอ / เผยแพร่ เสนอหัวข้อ โครงงาน พัฒนา โครงงาน ไม่ ผ่าน ผ่า น ปรับปรุง / แก้ไข ประเมิน ข้อเสนอ เสนอที่ ปรึกษา ปรับปรุง / แก้ไข ผ่า น ไม่ ผ่าน

7 การวัดและประเมินผล - ทำใบงาน 20 % - พฤติกรรมการทำงาน 20% - ความก้าวหน้าการทำโครงงาน 20% - เวลาการเข้าเรียน 10% - ผลงานโครงงาน 30%

8 ประเภทของโครงงาน คอมพิวเตอร์ 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development) 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 3. โครงงานจำลองทฤษฏี (Theory Simulation) 4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application) 5. โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาการจัดทำโครงงานด้วยกล่อง สมองกล ช่วงชั้นที่ 4 ความหมาย กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมที่เน้นกระบวนการ โดยนักเรียนเป็นผู้คิดค้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google