งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย การวัดและประเมินผลการศึกษา. การวัดผล (Measurement)  คือการกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้ตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย การวัดและประเมินผลการศึกษา. การวัดผล (Measurement)  คือการกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้ตัวเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย การวัดและประเมินผลการศึกษา

2 การวัดผล (Measurement)  คือการกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้ตัวเลข แทนคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัด ความกว้างของหนังสือได้ 3.5 นิ้ว ใช้เครื่องชั่ง วัดน้ำหนักของเนื้อหมูได้ 0.5 กิโลกรัม ใช้ แบบทดสอบวัดความรอบรู้ในวิชาภาษาไทย ของเด็กชายแดงได้ 42 คะแนน เป็นต้น

3 มาตรการวัด

4 มาตรนามบัญญัติ (Nominal Scale)  เป็นข้อมูลที่มีลักษณะจำแนกกลุ่มหรือประเภท อย่าง น้อยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (Dichotomous) เป็นหรือ มากกว่า ต้องแยกอย่างเด็ดขาด (Mutually exclusive) และครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด (Exhausive)  เป็นข้อมูลที่มีลักษณะจำแนกกลุ่มหรือประเภท อย่าง น้อยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม (Dichotomous) เป็นหรือ มากกว่า ต้องแยกอย่างเด็ดขาด (Mutually exclusive) และครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด (Exhausive)  ตัวเลขหรือค่าต่างๆ ที่กำหนดให้ ไม่มีความหมายเชิง ปริมาณ  ตัวเลขนำมาบวก ลบ คูณ หาร ไม่ได้ แต่นำมาหา ค่าความถี่ เช่น เพศ ศาสนา หมายเลขห้อง หมายเลข หนังสือห้องสมุด

5 ตัวอย่างตัวแปรระดับ NOMINAL มาตราวัด เพศชาย หญิง ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม สถานภาพสมรสแต่งงาน แยกกันอยู่ หม้าย โสด ระบบการปกครองประชาธิปไตย คอมมิวนิสต์ สาขาวิชาบริหารงานบุคคล นโยบายสาธารณะ วิชาเอกที่สำเร็จรัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ พลศึกษา อาชีพข้าราชการ ธุรกิจเอกชน เกษตรกร เชื้อชาติไทย จีน อเมริกา เบอร์นักกีฬา 11, 10, 17, 1, 2 ชื่อถนนพหลโยธิน อังรีดูนังต์ จังหวัดอยุธยา สงขลา เชียงใหม่ อำเภอสารภี ฮอด แม่ริม

6 มาตรเรียงอันดับ (Ordinal Scale)  เป็นการวัดโดยกำหนดอันดับให้แก่สิ่งต่างๆ ดังนั้นมี ลักษณะเหมือนการประเมินค่า เช่น ประเมินเป็นสูง ปานกลาง หรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่บอกไม่ได้ มากกว่าหรือน้อยกว่ากันเท่าใด  ข้อมูลประเภทนี้นอกจากจะจำแนกกลุ่มหรือประเภท แล้ว ยังสามารถเรียงอับดับได้ด้วย  ข้อมูลประเภทนี้นอกจากจะจำแนกกลุ่มหรือประเภท แล้ว ยังสามารถเรียงอับดับได้ด้วย

7 ตัวอย่างตัวแปรระดับ ORDINAL มาตราวัด ทัศนคติเห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย รายได้มาก ปานกลาง น้อย ลำดับที่สมัครคนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ลูกคนที่ คนแรก สอง สาม ความสูงสูงมาก ปานกลาง เตี้ย ขนาดชุมชนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด สถานะทางเศรษฐกิจสูง กลาง ต่ำ ระบบการให้เกรด A B C D F การประกวดนางงามอันดับ 1, 2, 3, 4,.... อันดับเพลงยอดนิยมอันดับที่ 1, 2, 3,....

8 มาตรอันตรภาค (Interval Scale)  ช่วงห่างระหว่างหน่วยจะต้องเท่ากัน เช่น 1 ถึง 2 ต้องเท่ากับ 2-3 หรือจาก 10-11 นั่นคือ 2 - 1 = 3 - 2 = 11 - 10  ช่วงห่างระหว่างหน่วยจะต้องเท่ากัน เช่น 1 ถึง 2 ต้องเท่ากับ 2-3 หรือจาก 10-11 นั่นคือ 2 - 1 = 3 - 2 = 11 - 10  อาจกำหนดตัวเลขแทนสิ่งของหรือวัตถุหรือพฤติกรรมได้และ ความแตกต่างระหว่างตัวเลขจะแทนความแตกต่างของกลุ่ม หรือสิ่งที่วัดได้  อาจกำหนดตัวเลขแทนสิ่งของหรือวัตถุหรือพฤติกรรมได้และ ความแตกต่างระหว่างตัวเลขจะแทนความแตกต่างของกลุ่ม หรือสิ่งที่วัดได้  ไม่มีค่าศูนย์แท้หรือ " ศูนย์สมบูรณ์ " (Absolute Zero) แต่เป็น ศูนย์สมมติ เช่นนักศึกษาสอบได้ศูนย์ไม่หมายความว่าไม่มี ความรู้เลย ศูนย์องศาเซลเซียสไม่ได้หมายความว่าไม่มีความ ร้อนเลย  แสดงปริมาณมากน้อย คือนำมาบวก ลบได้ แต่คูณหารไม่ได้ เช่น คะแนนจากแบบทดสอบ อุณหภูมิ ปีปฏิทิน

9 ตัวอย่างตัวแปรระดับ INTERVAL มาตราวัด ทัศนคติจากสเกลการวัด เช่น Likert เห็นด้วยอย่างมาก = 5, เห็นด้วย = 4, เป็นกลาง = 3, ไม่เห็นด้วย = 2, ไม่เห็นด้วยอย่างมาก = 1 อุณหภูมิ ( บางมาตรา ) 25 องศาเซลเซียส, 0 o c ( ศูนย์สมมติ ) GPA 3.3, 2.94, 3.8 0.00 ( ศูนย์สมมติ ) คะแนน I.Q 110, 145, 93, 0 ( ศูนย์สมมติ ) คะแนนจากการสอบ 40, 70, 95,... 0 ( ศูนย์สมมติ )

10 มาตราอัตราส่วน (Ratio Scale)  แบ่งช่วงตัวแปรเหมือนกับการวัดอันตรภาค  แบ่งช่วงตัวแปรเหมือนกับการวัดอันตรภาค  แต่มีศูนย์แท้ คือไม่มีอะไรเลย  แต่มีศูนย์แท้ คือไม่มีอะไรเลย  เปรียบเทียบเชิงอัตราส่วนได้

11 ตัวอย่างตัวแปรระดับ Ratio มาตราวัด น้ำหนัก 50 กิโลกรัม, 30.7 ปอนด์ ความสูง 170 เซนติเมตร, 165.3 เซนติเมตร, 6 ฟุต 5 นิ้ว ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความยาว 5.4 ฟุต 4 นิ้ว 8 กิโลกรัม รายได้ 4,000 บาท, 79.50 บาท $ 250 จำนวนข้าราชการ 1 ล้านคน, 2,047 คน

12 ประเภทของการวัดผล  วัดทางตรง วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรง เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ฯลฯ มาตราวัดจะอยู่ใน ระดับ Ratio Scale  วัดทางอ้อม วัดคุณลักษณะที่ต้องการโดยตรง ไม่ได้ ต้องวัดโดยผ่านกระบวนการทางสมอง เช่น วัดความรู้ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ ฯลฯ มาตราวัดจะอยู่ในระดับ Interval Scale

13 การวัดทางอ้อม  ด้านสติปัญญา (Cognitive Domain) เช่น วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัดเชาวน์ปัญญา วัดความ ถนัดทางการเรียน วัดความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ  ด้านความรู้สึก (Affective Domain) เช่น วัดความ สนใจ วัดเจตคติ วัดบุคลิกภาพ วัดความวิตกกังวล วัด จริยธรรม ฯลฯ  ด้านทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เช่น การ เคลื่อนไหว การปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือ ฯลฯ

14

15 การประเมินผล (Evaluation)  หมายถึง การนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการ วัดรวมกับการใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินมา ใช้ในการตัดสินใจ โดยการเปรียบเทียบกับ เกณฑ์ เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เนื้อหมูชิ้นนี้หนัก 0.5 กิโลกรัมเป็นเนื้อหมู ชิ้นที่เบาที่สุดในร้าน (เปรียบเทียบกันภายใน กลุ่ม) เด็กชายแดงได้คะแนนวิชาภาษาไทย 42 คะแนนซึ่งไม่ถึง 50 คะแนนถือว่าสอบไม่ ผ่าน (ใช้เกณฑ์ที่ครูสร้างขึ้น) เป็นต้น

16 ประเภทของการประเมิน  การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจาก แบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ทำแบบทดสอบเดียวกันหรือได้ทำงานอย่างเดียวกัน นั่นคือเป็นการใช้เพื่อจำแนกหรือจัดลำดับบุคคลในกลุ่ม การ ประเมินแบบนี้มักใช้กับการ การประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อ หรือการสอบชิงทุนต่าง ๆ  การประเมินแบบอิงเกณฑ์ เป็นการเปรียบเทียบคะแนนจาก แบบทดสอบหรือผลงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเกณฑ์หรือ จุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ เช่น การประเมินระหว่างการเรียน การสอนว่าผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ได้กำหนด ไว้หรือไม่

17 ข้อแตกต่าง การประเมินผลแบบอิงกลุ่ม 1. เป็นการเปรียบเทียบคะแนนที่ ได้กับคะแนนของคนอื่น ๆ 2. นิยมใช้ในการสอบแข่งขัน 3. คะแนนจะถูกนำเสนอในรูป ของร้อยละหรือคะแนน มาตรฐาน 4. ใช้แบบทดสอบเดียวกันทำ หรับผู้เรียนทั้งกลุ่มหรืออาจใช้ แบบทดสอบคู่ขนาน เพื่อให้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ 5. แบบทดสอบมีความยากง่าย พอเหมาะ มีอำนาจจำแนกสูง 6. เน้นความเที่ยงตรงทุกชนิด การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 1. เป็นการเปรียบเทียบคะแนนที่ ได้กับเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 2. สำหรับการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาผู้เรียนหรือเพื่อ ปรับปรุงการเรียนการสอน 3. คะแนนจะถูกนำเสนอในรูป ของผ่าน-ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 4. ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ ผู้เรียนทั้งชั้น 5. ไม่เน้นความยากง่าย แต่ อำนาจจำแนกควรมีพอเหมาะ 6. เน้นความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย การวัดและประเมินผลการศึกษา. การวัดผล (Measurement)  คือการกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ ปรากฎการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรืออาจใช้เครื่องมือไปวัดเพื่อให้ได้ตัวเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google