งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพน้ำนมดิบ รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิ พร สุขสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพน้ำนมดิบ รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิ พร สุขสมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณภาพน้ำนมดิบ รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิ พร สุขสมบัติ

2 มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบ ปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1. คุณภาพทั่วไป 1.1 เป็นนมดิบที่รีดได้จากแม่โค โดยตรง ไม่มีการสกัด หรือ 1.1 เป็นนมดิบที่รีดได้จากแม่โค โดยตรง ไม่มีการสกัด หรือ ผสมสารอื่นใดในน้ำนมดิบ ผสมสารอื่นใดในน้ำนมดิบ 1.2 น้ำนมดิบต้องมีสี กลิ่น รส ตามธรรมชาติ 1.2 น้ำนมดิบต้องมีสี กลิ่น รส ตามธรรมชาติ 1.3 ไม่พบสารปฏิชีวนะ 1.3 ไม่พบสารปฏิชีวนะ 1.4 ไม่พบสารตกค้างที่เป็นพิษ เกินกว่าที่ มกอช. กำหนด 1.4 ไม่พบสารตกค้างที่เป็นพิษ เกินกว่าที่ มกอช. กำหนด 1.5 ไม่พบสารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1.5 ไม่พบสารปนเปื้อนอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ คลอรีน หรืออื่นๆ คลอรีน หรืออื่นๆ

3 มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบ ปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. องค์ประกอบของน้ำนม 2.1 กำหนดราคาตามองค์ประกอบ ของของแข็งรวม 2.1 กำหนดราคาตามองค์ประกอบ ของของแข็งรวม (Total Solids : TS) (Total Solids : TS) < 12.00% ราคาลดลง 0.10 บาท / กก. < 12.00% ราคาลดลง 0.10 บาท / กก. 12.00 – 12.59% ราคา ไม่ลด / ไม่เพิ่ม 12.00 – 12.59% ราคา ไม่ลด / ไม่เพิ่ม  12.60 ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 บาท / กก.  12.60 ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 บาท / กก.

4 มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบ ปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. คุณสมบัติทางด้านจุลินทรีย์ 3.2 จำนวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count; SCC) 3.2 จำนวนเม็ดเลือดขาว (Somatic Cell Count; SCC) < 150,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. เพิ่มขึ้น 0.20 บาท / กก. < 150,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. เพิ่มขึ้น 0.20 บาท / กก. 150,000 – 300,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. เพิ่มขึ้น 0.10 บาท / กก. 150,000 – 300,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. เพิ่มขึ้น 0.10 บาท / กก. 300,001 – 500,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. เพิ่มขึ้น 0.00 บาท / กก. 300,001 – 500,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. เพิ่มขึ้น 0.00 บาท / กก. 500,001 – 700,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. ลดลง 0.10 บาท / กก. 500,001 – 700,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. ลดลง 0.10 บาท / กก. > 700,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. ลดลง 0.20 บาท / กก. > 700,000 โคโลนี ต่อ ลบ. ซม. ลดลง 0.20 บาท / กก.

5 มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมดิบ ปี 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) ค่าจุดเยือกแข็ง โดยวิธี Cryoscopic  - 0.520 °C ค่าจุดเยือกแข็ง โดยวิธี Cryoscopic  - 0.520 °C - 0.519 ถึง – 0.515 °C ลดลง 0.10 บาท / กก. - 0.514 ถึง – 0.510 °C ลดลง 0.20 บาท / กก. - 0.514 ถึง – 0.510 °C ลดลง 0.20 บาท / กก. < - 0.510 °C ลดลง 1.00 บาท / กก. หรือ < - 0.510 °C ลดลง 1.00 บาท / กก. หรือ ส่งคืนสหกรณ์ฯ ส่งคืนสหกรณ์ฯ

6 อาหารกับคุณภาพน้ำนม รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

7 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม น้ำ ประมาณ 87.0 - 87.5% 100 – น้ำ = ของแข็งรวมในน้ำนม = 12.50 – 13.00% ของแข็งรวมในน้ำนม – ไขมัน = ของแข็งพร่องไขมัน (SNF) = 8.25 ไขมัน = 3.50 – 5.00% โปรตีน = 3.00 – 3.50% น้ำตาลแลคโตส = 4.80 – 5.00%

8 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนม น้ำตาลแลคโตส = 4.80 – 5.00% ค่อนข้างคงที่ อาหารจะไม่ค่อยมีผลต่อระดับน้ำตาลแลคโตสในน้ำนม ไขมัน = 3.50 – 5.00% ผันแปรตามพันธุกรรมและอาหาร โปรตีน = 3.00 – 3.50% ผันแปรตามพันธุกรรมและอาหาร อาหารจะมีผลต่อระดับไขมันและโปรตีนในน้ำนม

9 สังเคราะ ห์เป็น น้ำตาล แลคโตส หมักย่อย ใน กระเพาะ หมัก น้ำตาลแลคโตสในน้ำนมมาจากไหน กรดโพ รพิโอนิก อาหาร จำพวก แป้งและ น้ำตาล น้ำตาล แลคโตส ในน้ำนม

10 สังเคราะ ห์เป็น ไขมัน หมักย่อย ใน กระเพาะ หมัก ไขมันในน้ำนมมาจากไหน กรดอะซี ติก กรดบิวที ริก อาหาร จำพวก เยื่อใย ไขมันใน น้ำนม

11 สังเคราะ ห์เป็น โปรตีน หมักย่อย ใน กระเพาะ หมัก โปรตีนในน้ำนมมาจากไหน กรดอะมิ โน อาหาร จำพวก โปรตีน และ จุลินทรีย์ โปรตีนใน น้ำนม

12 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมปัญหาที่พบ น้ำตาลแลคโตส = 4.80 – 5.00% ค่อนข้างคงที่ ไขมัน ต่ำกว่า 3.50% โปรตีน ต่ำกว่า 3.00%

13 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมปัญหาที่พบ ไขมัน ต่ำกว่า 3.50% เกิดจาก พันธุกรรม เพราะมีเลือดขาว - ดำสูงเกินไป เกิดจาก อาหาร เพราะมีสัดส่วนอาหารหยาบน้อยเกินไป

14 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมปัญหาที่พบ ไขมัน ต่ำกว่า 3.50% เกิดจาก พันธุกรรม เพราะมีเลือดขาว - ดำสูงเกินไป วิธีแก้ไข ลดระดับสายเลือดขาวดำ โดยใช้น้ำเชื้อพันธุ์เจอร์ซี่

15 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมปัญหาที่พบ ไขมัน ต่ำกว่า 3.50% เกิดจาก อาหาร เพราะมีสัดส่วนอาหารข้นมากเกินไป วิธีแก้ไข เพิ่มสัดส่วนอาหารหยาบ อาหารข้น : อาหารหยาบ = 60 : 40 อาหารข้น : อาหารหยาบ = 50 : 50

16 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมปัญหาที่พบ โปรตีน ต่ำกว่า 3. จ 0% เกิดจาก พันธุกรรม เพราะไม่ได้เลือกพ่อพันธุ์ที่ให้ลูกที่ให้โปรตีนในน้ำนมสูง วิธีแก้ไข ใช้พ่อพันธุ์ที่สามารถให้ลูกที่ให้โปรตีนในน้ำนมสูง

17 องค์ประกอบทางเคมีของน้ำนมปัญหาที่พบ โปรตีน ต่ำกว่า 3.00% เกิดจาก อาหาร เพราะอาหารมียูเรียสูง มีโปรตีนไหลผ่านต่ำ วิธีแก้ไข ใช้อาหารที่มียูเรียต่ำกว่า 2% และมีโปรตีนไหลผ่านมาก

18 เซลล์เม็ดเลือดขาวSCC ปัจจุบันพบว่ามีแร่ธาตุและวิตามินบางชนิด ( ซีลีเนียม ทองแดง สังกะสี วิตามิน อี ) ช่วยทำให้เซลล์เต้านมแข็งแรงขึ้นสามารถลดการเกิดโรคเต้านมอักเสบ และส่งผลถึงการลดลงของเซลล์เม็ดเลือดขาว (SCC)


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพน้ำนมดิบ รองศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐิ พร สุขสมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google