งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดย กรมควบคุมมลพิษ นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดย กรมควบคุมมลพิษ นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดย กรมควบคุมมลพิษ นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล

3 บทนำ  ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีการขยายตัว อย่างมาก โดยเฉพาะสุกรซึ่งเป็นสัตว์ที่ประชากรคน ไทยนิยมบริโภคมากเป็นอันดับหนึ่ง มีผลทำให้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเพิ่มทั้งปริมาณสุกรและจำนวน ฟาร์มสุกร ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอัน เนื่องมาจากมูลและของเสียต่าง ๆ ตลอดจนทำให้ เกิดก๊าซแอมโมเนีย และไฮโดรเจนซัลไฟด์ทำให้ เกิดมลภาวะต่อฟาร์มสุกร และชุมชนใกล้เคียง  ระบบก๊าซชีวภาพเป็นระบบกำจัดของเสียที่เหมาะสม สำหรับใช้แก้ปัญหามลภาวะดังกล่าว ระบบก๊าซ ชีวภาพเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัด ของเสียจากฟาร์มสุกร

4 วัตถุประสงค์  เป็นการศึกษาการนำระบบก๊าซชีวภาพมาใช้ในการ จัดการของเสียในฟาร์มสุกร

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. ช่วยกำจัดของเสียจากฟาร์มสุกร เช่น มูลสุกร กลิ่นเหม็น น้ำเสียจากฟาร์มสุกร  2. ผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในภายในฟาร์ม เช่น ก๊าซ ชีวภาพมีเทนเป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการหุง ต้ม ผลิตแสงสว่าง และใช้เป็นแหล่งความร้อนในการ กกลูกสุกร  3. มูลที่เหลือจากการหมักจะนำมาใช้เป็นปุ๋ยคอกใน แปลงพืชผัก

6 วิธีการ  1. ศึกษาขั้นตอนการย่อยสลายมูลสัตว์และของเสีย จากฟาร์มโดยจุลินทรีย์  2. การออกแบบระบบก๊าซชีวภาพ ( บ่อหมักมูลสัตว์ และของเสียจากสัตว์ )

7 ศึกษาขั้นตอนการย่อยสลายมูลสัตว์ และของเสียจากฟาร์มโดยจุลินทรีย์  1. แบคทีเรีย Phychrophillis ย่อยสลายมูลเป็นกรด อินทรีย์  2. แบคทีเรีย Mesophillis เปลี่ยนกรดอินทรีย์เป็นกรด น้ำส้ม  3. แบคทีรีย Thermophillis จะเปลี่ยนกรดน้ำส้มเป็น ก๊าซมีเทน  * แบคทีเรียทั้ง 3 ชนิดเป็น anaerobic microorganism

8 การออกแบบระบบก๊าซชีวภาพ  เป็นการออกแบบระบบ ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ เหมาะสม เพื่อรองรับมูล สัตว์เพื่อให้เกิดการหมัก โดยแบคทีเรีย

9 ส่วนประกอบของระบบก๊าซชีวภาพ  1. บ่อรวมน้ำเสีย  2. บ่อตกตะกอน  3. บ่อหมักไร้ออกซิเจน

10 ส่วนประกอบของระบบก๊าซชีวภาพ  4. ลานกรองของแข็ง  5. บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบ เร็ว  6. สระเปิดหรือบ่อเลี้ยงปลา

11 บ่อหมักไร้ออกซิเจน  บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบ่ง ออกเป็น 2 แบบ คือ  1. บ่อหมักแบบโดมคงที่ ( Fixed dome digester )  2. บ่อหมักแบบราง ( Channel digester )

12 บ่อหมักแบบราง 

13 สรุป  1. การกำจัดของเสียจากฟาร์มสุกร โดยใช้ระบบก๊าซ ชีวภาพ สามารถช่วยจัดการของเสียในฟาร์มได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ของเสียที่เป็นตะกอนจะถูกแยกและ นำไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงพืชผล น้ำเสียที่ผ่านระบบนี้ จะสามารถกำจัดของเสียได้ถึงร้อยละ 90  2. การกำจัดของเสียระบบนี้ นอกจากจะช่วยลด มลภาวะภายในฟาร์ม และชุมชน ยังสามารถได้รับ ผลพลอยได้ คือ ปุ๋ย ก๊าซชีวภาพมีเทนซึ่งเป็น พลังงานทดแทนเพื่อใช้ในการหุงต้ม การผลิตแสง สว่าง การใช้เป็นพลังงานภายในฟาร์ม

14 วิจารณ์และข้อเสนอแนะ  1. ระบบการกำจัดของเสียโดยวิธีนี้จะต้องใช้เงิน ลงทุนระยะแรกค่อนข้างสูง แต่สามารถใช้ได้เป็น ระยะเวลานาน  2. ฟาร์มที่จะติดตั้งระบบนี้จะต้องเป็นฟาร์มที่มีการให้ ความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังในการช่วยแก้ปัญหา การลดมลภาวะ  3. น่าจะมีการต่อยอดเทคโนโลยีให้สามารถบำบัดน้ำ เสียจากฟาร์มและนำกลับมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์

15 เอกสารอ้างอิง  ควมคุมมลพิษ, กรม. 2538. การจัดการน้ำเสียจากฟาร์ม สุกรโดยใช้  เทคโนโลยีชีวภาพ. กรุงเทพ ฯ : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยา  ศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม.  Steven J.Hoff,Dwaine S.Bundy, Minda A.Nelson  and Brian C. Zelle.(2004). Emission of Ammonia,  Hydrogen Sulfide and Odor before,during,after  Slurry Removal from a Deep-Pit Swine Finisher.  Air and Waste Manage.Assoc.56 :581-590.


ดาวน์โหลด ppt การจัดการน้ำเสียจากฟาร์มสุกร โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดย กรมควบคุมมลพิษ นำเสนอโดย นายวรวุฒิ นำสุวิมลกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google