งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพและ การพัฒนาระบบ CaseMix ของไทย 24 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพและ การพัฒนาระบบ CaseMix ของไทย 24 มิถุนายน 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพและ การพัฒนาระบบ CaseMix ของไทย 24 มิถุนายน 2554

2 2 หัวข้อนำเสนอ 1.การบริหารงบประมาณด้านสุขภาพ 2.กลไกกลางในการจ่ายชดเชย 3.การพัฒนาระบบ CaseMix ของไทย 4.Thai CaseMix Centre 5.ยุทธศาสตร์ 6.โครงสร้างบริหาร 7.ปัจจัยสำคัญ

3 3 การบริหารงบประมาณด้านสุขภาพ รัฐจัดสรร งบประมาณ ให้กับ สถานพยาบาล ภาครัฐ รัฐจัดให้มี หลัก ประกัน สุขภาพ สำหรับ ประชาชน สถานพยาบ าล ใช้จ่าย งบประมาณ สถานพยาบ าล ใช้จ่าย งบประมาณ และจ่ายเมื่อ ส่งต่อ ต้องพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพ

4 4 การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพ 1.พัฒนาการจัดทำงบประมาณสุขภาพโดยใช้ข้อมูลที่ดี 2.พัฒนาการบริหารกองทุนประกันสุขภาพ/ การควบคุม งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 3.สถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบริการ จากข้อมูล feed back 4.ระบบประกันสุขภาพต้องมีข้อตกลงการจ่ายเงินระหว่าง หลายฝ่าย  กลไกกลางในการจ่ายชดเชย ต้องพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารฐานข้อมูลสุขภาพ

5 องค์ประกอบการบริหารฐานข้อมูลสุขภาพ ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ (4 องค์ประกอบ) •องค์ประกอบพื้นฐานของโครงสร้าง –การบริหารมาตรฐานข้อมูล  DSMO –คลังข้อมูลกลาง  Data Centre –การตรวจสอบ  Audit Centre •องค์ประกอบเพื่อการบริหารทรัพยากร –การพัฒนากลไกกลางในการจ่ายชดเชยหรือเครื่องมือ การเงินประกันสุขภาพ  CaseMix Centre

6 6 National Health Policy AcademicPayers Hospital AcademicPlan & Policy฿Service quality National Health Data HISRO Data Centre Audit Centre Q.C. Validation Verification Data Standard Maintenence Organization (DSMO) Fundamental (concrete) Conceptual (abstract) Operational rules Business rules Data admin. RW Dr.Suchart Soranasathaporn CaseMix Centre เครื่องมือการเงิน

7 กลไกกลางในการจ่ายชดเชย  ข้อตกลงวิธีการจ่ายเงินชดเชยให้มีมาตรฐาน ประโยชน์ในการใช้กลไกกลาง 1.ช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพ –สามารถเปรียบเทียบระหว่างกองทุนได้ (มาตรฐาน เดียวกัน)  ข้อมูลถูกต้องมากขึ้น –ลดภาระงานการส่งเบิกของโรงพยาบาล –ลดภาระและงบประมาณในการบริหารจัดการ 2.สร้างความสมดุลของระบบ (หากใช้ถูกต้อง)

8 8 เครื่องมือการเงินที่ดี •การจ่ายชดเชยมีมาตรฐาน •มีรายละเอียดเพียงพอที่จะตรวจสอบได้และติดตาม ประเมินได้รวดเร็ว •การจัดการและการติดตามประเมินไม่ยุ่งยาก •สนับสนุนให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพบริการและ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า •ควบคุมงบประมาณได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการ เข้าถึงบริการสุขภาพ

9 เครื่องมือการเงินประกันสุขภาพ oCapitationเหมาจ่ายรายหัว oCeiling จ่ายโดยกำหนดเพดาน oCaseMix system เหมาจ่ายรายกลุ่มโรค โดยกลไก ระบบจำแนกกลุ่มโรคร่วม “Iso – resource group”  กลไกเพิ่มเติม  unbundling (นอก CaseMix) oFee schedule จ่ายตามรายการ (รายโรค หรือราย หัตถการ) หรือชุดของรายการด้วยราคาที่ตกลงกัน oFee for serviceจ่ายตามที่ผู้รักษาเรียกเก็บ

10 เครื่องมือการเงินประกันสุขภาพ Fee for service Capitation สมดุลของการจ่ายชดเชย = ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการรักษา ค่าใช้จ่ายสุขภาพ CaseMix Fee schedule

11 เปรียบเทียบเครื่องมือการเงิน (1) Financial Tool Capita- tion CeilingCaseMixFee schedule Fee for service Service detail ไม่แจ้งแจ้ง รายการ แจ้ง detail ที่กำหนด แจ้ง รายการ แจ้ง detail ที่กำหนด การ จัดการ ง่าย ซับซ้อน ขึ้น เงื่อนไข ±รายละเอียดมาก Evaluate /audit ยาก (no detail) ง่าย+วางระบบ ยาก (too many details) ค่าใช้จ่าย ส่งเบิก ไม่มีต่ำขึ้นกับ ระบบ HIS ขึ้นกับ เงื่อนไข ขึ้นกับระบบ HIS และ detail ที่ กำหนด ค่าใช้จ่าย audit สูงต่ำขึ้นกับการ วางระบบ สูง อาจกำหนด ให้แจ้ง

12 Financial Tool Capita- tion CeilingCaseMixFee schedule Fee for service Service access ?~วงเงิน+ + Service quality ?++++/? Budget control ควบคุม ได้ ขึ้นกับ ปริมาณ ควบคุมไม่ได้ Cost contain ?+ขึ้นกับการ วางระบบ overutilized ข้อจำกัด การใช้ รพ.ไม่ รายงาน บริการ ใช้ได้กับ รายการ วัสดุ/ยา องค์ความรู้ เฉพาะ/ใช้ ตามประเภท ต้องศึกษา ราคาที่ เหมาะสม - เปรียบเทียบเครื่องมือการเงิน (2) DRG  IP ACG  OP

13 CaseMix เครื่องมือมาตรฐานในการจ่ายเงิน oCaseMix – The mix of patients treated by a hospital. oCaseMix is a system that measures hospital performance, aiming to reward initiatives that increase efficiency in hospitals. oCaseMix also serves as an information tool that allows policy makers to understand the nature and complexity of health care delivery. oCaseMix  3 applications  Clinical application  Clinical outcome, Quality, Research  Resource based application  Payment  Performance application  Hospital output

14 นิยาม กลุ่มโรคร่วม •ระบบกลุ่มโรคร่วม (CaseMix systems) หมายถึงการจัด กลุ่มผู้ป่วยเพื่อวัดผลผลิตของระบบบริการสุขภาพ เน้น ผลลัพธ์การจัดกลุ่มด้วยหลักการ “ผู้ป่วยกลุ่มโรคเดียวกัน ใช้ทรัพยากรดูแลรักษาพยาบาลใกล้เคียงกัน (Iso – resource group)”  การจ่ายชดเชยมีมาตรฐาน •โดยทั่วไป โรคที่มีความรุนแรงและซับซ้อน มักจะใช้ ทรัพยากรจำนวนมาก กลุ่มโรคร่วม จึงมักถูกใช้สะท้อน ระดับความรุนแรงของโรค และระดับความซับซ้อนของ การดูแลผู้ป่วย (ระดับโรงพยาบาล) อีกด้วย 14

15 15 ข้อดีของ CaseMix 1.การจ่ายชดเชยมีมาตรฐาน 2.สนับสนุนให้พัฒนาการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่า 3.ควบคุมงบประมาณได้อย่างเป็นระบบ 4.ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบชดเชย ค่าบริการสุขภาพ 5.ลดภาระในการบริหารจัดการของส่วนกลาง (รายละเอียดน้อย กว่า fee for service) 6.สามารถวางระบบตรวจสอบง่ายกว่า fee for service  มีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพข้อมูลในระบบ/ ความแตกต่างของ infrastructure และความจำเพาะขององค์ความรู้

16 การพัฒนาระบบ CaseMix ของไทย •ที่ผ่านมา ทีมวิจัยที่มีความสนใจเฉพาะ พัฒนา กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย เพื่อสนับสนุนระบบ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยรับงบสนับสนุน จากกองทุน (Project based) •พัฒนา DRG version 1 – 5 มีความละเอียดใน การจัดกลุ่มมากขึ้น (511 กลุ่ม  2,450 กลุ่ม) ครอบคลุมทุกรหัสโรค หัตถการ แต่เริ่มมีความ ขัดแย้งในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 16

17 17 Thai CaseMix Centre •CaseMix maintenance  ให้ใช้งานเครื่องมือได้ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ (Care model) การพัฒนาคุณภาพข้อมูล และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีการแพทย์ –พัฒนาเครื่องมือ หรือกลไกใหม่ –ติดตามประเมิน/ บำรุงรักษาให้เครื่องมือมีความสมดุล •การบริหารองค์ความรู้ CaseMix ต้องมีความเป็นกลาง •การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยระบบ และบริหารใน รูปแบบองค์กร ไม่ใช่ตัวบุคคล

18 18 ยุทธศาสตร์ 1.ความเป็นกลาง / ความโปร่งใส (ระบบ / กระบวนการ หน่วยงาน) 2.สร้างเครือข่ายการพัฒนาเครื่องมืออย่างเป็น ระบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการยอมรับ 3.สร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและ ช่วยลดภาระงบประมาณจากรัฐ

19 โครงสร้างบริหาร Thai CaseMix Centre ธุรการ/ ประสานจัดประชุม (APGs = Audit practice guidelines) ผู้อำนวยการ Thai CaseMix Centre งานบริหารสำนักงาน HR/ Budget/Acc/ Finance เอกสาร/สัญญา/ข้อตกลง สนับสนุนทั่วไป/จัดซื้อจัดจ้าง งานปฏิบัติการ1 CaseMix maintenance (TAC/ DRG/ others) พัฒนาเครือข่าย CMix และประสานข้อมูลกับ DSMO (นพ.บุญชัย) CaseMix monitoring APGs/ Monitoring service and report CaseMix provision Coding clinic and Call centre/Training งานปฏิบัติการ 2 CaseMix IT support/ Data management

20 20 ปัจจัยสำคัญ 1.ข้อมูลที่มีคุณภาพ (DSMO) 2.ระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ (DC) 3.ความร่วมมือและการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 4.การตอบสนองที่รวดเร็ว/ ให้ความสำคัญต่อ ข้อชี้แนะจากผู้เกี่ยวข้อง

21 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 การพัฒนาระบบการเงินการคลังสุขภาพและ การพัฒนาระบบ CaseMix ของไทย 24 มิถุนายน 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google