งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DRG & AUDIT องค์ประกอบของ DRG •รหัสการวินิจฉัยโรค (ICD-10 (WHO)) •รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) •อายุ •เพศ •น้ำหนักตัวในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี •ชนิดของการจำหน่ายจากหน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DRG & AUDIT องค์ประกอบของ DRG •รหัสการวินิจฉัยโรค (ICD-10 (WHO)) •รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) •อายุ •เพศ •น้ำหนักตัวในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี •ชนิดของการจำหน่ายจากหน่วยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 DRG & AUDIT

3 องค์ประกอบของ DRG •รหัสการวินิจฉัยโรค (ICD-10 (WHO)) •รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) •อายุ •เพศ •น้ำหนักตัวในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี •ชนิดของการจำหน่ายจากหน่วยบริการ •ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น

4

5 แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน

6 Main condition (ICD-10) •โรคที่ได้รับการวินิจฉัยแน่ชัดเมื่อสิ้นสุดการรักษา ในครั้งนั้น และเป็นโรคที่เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ ผู้ป่วยต้องมารับการรักษา •ถ้ามีมากกว่า 1 โรค ให้เลือกโรคที่สิ้นเปลือง ทรัพยากรในการรักษามากที่สุด ทรัพยากรในการรักษามากที่สุด •ถ้าไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจน อาจใช้อาการ หรือ อาการแสดงที่ผิดปกติมาใช้เป็นโรคหลัก แทน

7 Comorbidity & complication การวินิจฉัยร่วม อาจมีได้หลายการวินิจฉัย เกิดก่อนหรือระหว่างรับไว้ แต่ไม่สำคัญเท่าการวินิจฉัย หลัก Affect management Other diagnosis (ICD-10 second edition) ถ้าไม่ affect management ไม่ต้องบันทึก

8 หัตถการ

9 •ไม่มีคำจำกัดความที่ชัดเจน •ใช้คำย่อหรือคำเฉพาะที่หลากหลาย •จัดลำดับความสำคัญของหัตถการไม่ถูก •ไม่เข้าใจในหนังสือ ICD-9-CM –Omit code –Code also

10 ปัญหาที่พบในการสรุปเวชระเบียน •Principal diagnosis –Ambiguous 2.9% –Incorrect 24.99 •Non specific 11.41% •Additional diagnosis –Incorrect44% •Missing25.09% •Non specific 6.56% •Over diagnosis 7.6% พ.ศ.2547

11 ปัญหาที่พบในการสรุปเวชระเบียน •Incorrect procedure 10.54% –Missing7% –Incorrect0.99% –Non specific2.56% •Unjustified0.58% พ.ศ.2547

12 หัตถการ •ไม่ลงวันและเวลาในการทำหัตถการ •ไม่มีข้อมูลสนับสนุนการทำหัตถการ –ไม่มี progress note –ไม่มี operative note –ไม่บรรยายสิ่งที่ตรวจพบหรือตัดออก

13 ปัญหาที่พบในระบบ •เบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับโรค –เบิกค่าผ่าตัดสมองในโรคหัวใจ •เบิกค่าใช้จ่ายไม่ตรงกับหัตถการ –เบิกค่าเหล็กดามกระดูกแขน แต่หัตถการเป็น ตำแหน่งของขา •มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการ ทางด้านศัลยกรรม

14 รวมรพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 254776,96218,46023,49117,1311,800 254883,56920,98327,16317,3591,782 254989,16924,08829,61016,0861,866 ไส้ติ่งอักเสบที่มีการผ่าตัด

15

16 Referรวมรพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 25478,57116738,4739 25489,324191199,17214 254910,6552816310,44717 ไส้ติ่งอักเสบที่ส่งต่อโดยไม่ได้ผ่าตัด

17

18 Appendectomy without complication in regional hospital 2549 จำนวน 21,239 ราย MeanSDMinMax ค่าใช้จ่าย12,0746,6668211,169 วันนอน3.42.1047 adjrw1.00220.09020.38133.29

19 Appendectomy without complication in regional hospital 2549

20 แสดงเฉพาะกลุ่มให้เห็นรายละเอียดที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2000 บาท จำนวน 109 ราย

21 Appendectomy without complication in rural hospital 2549 จำนวน 13,946 ราย MeanSDMinMax ค่าใช้จ่าย11,1165,2025218,603 วันนอน3.62.40.0134.0 adjrw1.00320.08330.38133.2900

22 Appendectomy without complication in rural hospital 2549

23 แสดงเฉพาะกลุ่มให้เห็นรายละเอียดที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 2000 บาท จำนวน 121 ราย

24 รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 2547557208513 2548639214616 254958825047 จำนวนการเจาะคอในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ

25 รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 25471553825 25481424123 25491546312 จำนวนการเจาะคอในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ & LOS < 14 days

26 อัตราการเจาะคอในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ & LOS < 14 days รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 254727.8%18.3%40.0%38.5% 254822.2%19.2%33.3%18.8% 254926.2%25.2%25.0%28.6%

27

28 จำนวนผู้ป่วย head injury ที่ส่งต่อ รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 25477471,1954,313100 25489091,5815,58873 25499761,6266,18780

29

30 Tracheostomy in CVA รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 25475313371851 25487054062870 25497404633183

31 Tracheostomy in CVA and LOS <14 days รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 2547812864 25481023553 2549121631013

32 Tracheostomy in CVA and LOS <14 days รพ.ศ.รพ.ท.รพ.ช.รพ.เอกชน 254715.3%8.3%33.3%7.8% 254814.5%8.6%17.9%4.3% 254916.4%13.6%32.3%15.7%

33

34 การดำเนินงานในปัจจุบัน •ผลักดันให้ใช้ DRG version 4.0 แทน version ปัจจุบัน •หารูปแบบการจ่ายเงินผู้ป่วยนอกที่มี high price procedure •หารูปแบบการจ่ายเงินผู้ป่วยในที่มี high price procedure and short stay

35 การดำเนินงานในปัจจุบัน •ขยายจำนวนและอัตราค่าอุปกรณ์อวัยวะ เทียมให้เทียบเท่ากรมบัญชีกลาง

36 การดำเนินงานในปัจจุบัน •จัดให้มีการจ่ายตามคุณภาพการสรุปเวชระเบียน โดยเพิ่มเหมาจ่ายรายหัวให้ในกรณีที่มี ข้อผิดพลาด 3 ข้อนี้น้อย –2b = Invalid principal diagnosis –4d = Unjustified additional diagnosis –6 = Unjustified operation summary •จัดให้มีการจ่ายเพิ่มในกรณีส่งข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา (30 วัน)

37 การดำเนินงานในอนาคต •พัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณภาพ –อัตราการตัดขาในผู้ป่วยเบาหวาน –หาความสัมพันธ์ระหว่างวันเวลาที่รับผู้ป่วยกับ เวลาที่เข้าห้องผ่าตัด •Acute appendicitis •Open fracture •Neurosurgery


ดาวน์โหลด ppt DRG & AUDIT องค์ประกอบของ DRG •รหัสการวินิจฉัยโรค (ICD-10 (WHO)) •รหัสหัตถการ (ICD-9-CM) •อายุ •เพศ •น้ำหนักตัวในเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี •ชนิดของการจำหน่ายจากหน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google