งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานข้อมูลสนับสนุน กลไกประกันสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานข้อมูลสนับสนุน กลไกประกันสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มาตรฐานข้อมูลสนับสนุน กลไกประกันสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 เนื้อหา ข้อมูลพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG version 1-3) ความรู้ที่ได้จากระบบข้อมูลหลักประกัน สุขภาพ อนาคตของระบบข้อมูลประกันสุขภาพ

4 แฟ้มข้อมูลมาตรฐาน

5 DRG version 3 มีกลุ่มโรคมากกว่า 1,200 กลุ่ม ใช้แนวคิด Australian Refined DRG แยกกลุ่มตามความรุนแรงของโรค ( รหัสตัวที่ 5) ตาราง complication & comorbidity คะแนนจากออสเตรเลีย บันทึกน้ำหนักเด็กแรกเกิดหรืออายุต่ำกว่า 28 วันที่รักษา ตรวจสอบมาตรฐานข้อมูล เข้มงวดขึ้น รหัสโรคละเอียดมากขึ้น ( ใช้ ICD-10 4 ตำแหน่งเป็นหลัก ) ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

6 DRG 01010 : Craniotomy exc for Trauma WO CC 01011 : Craniotomy exc for Trauma W Minor CC 01012 : Craniotomy exc for Trauma W Moderate CC 01013 : Craniotomy exc for Trauma W Major CC 01014 : Craniotomy exc for Trauma W Extreme CC …... DRG for MDC 01

7 Patient Clinical Complexity Level PCCL Determintion 1. Patient’s data 2. CCL Determination : ( for each SDx ) DC SDx DC Col Table CC list with CC excl. CC Row Table Col CCL Matrix Row CCL(comorbidity & complication) 4. PCCL Determination : Using Formula or Table 3. CCL Arrangement and Recursive Exclusion Dx, Procedure, age, adm wt

8 Method for calibration Standardised charge for room and food by replacing reported charge with callos x200 baht/day for teaching hospitals and callos x 100 baht/day for other hospital RW is the mean of standardised charge for each charge divided by 10,000

9 Material Clinical data of 4.2 million admissions in 2001 and 1.1 million in 2002 Charge data of 640,109 in 2001 and 270,741 in 2002 (>0.8 and <1.2 consistency) Charge data >3,000 baht only 362,144 cases -> average charge 12,848 baht

10 แหล่งที่มาของค่ามาตรฐานกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับที่ 1 (% จาก 462 กลุ่ม ) แหล่งที่มา RWLOSOT โรงพยาบาลรามาธิบดี 33.33 31.17 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของผู้ที่สังคม ต้องช่วยเหลือเกื้อกูล 26.4125.540.43 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมระลอกสาม ในประเทศไทย -11.9035.06 หาค่าสัดส่วน 5.410.22- HCFA version 1034.8529.0033.33 รวม (N = 462) 100 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

11 สำหรับค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ ใช้ข้อมูลผู้ป่วยที่ มีค่ารักษาพยาบาลจาก โรงพยาบาลพุทธชินราช 42,774 ราย เชียงรายประชานุเคราะห์ 37,861 ราย หาดใหญ่ 34,911 ราย รามาธิบดี 90,845 ราย สงขลานครินทร์ 67,181 ราย ประกันสังคม เฉพาะโรงเรียนแพทย์ 16,573 ราย · DRG version 2 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

12 Cumulative of cases by hospital type DRG version 3 %

13 Cumulative RW by type of hospital DRG version 3 %

14 ความรู้ที่ได้จากข้อมูลประกัน สุขภาพที่รวบรวม

15 ค่าเฉลี่ยอัตราการนอน รักษาในโรงพยาบาล ต่อ 100 คน สาธารณสุข ( รวมการคลอด )5 ครั้ง / ปี ประกันสังคม 3 ครั้ง / ปี สวัสดิการข้าราชการ 16 ครั้ง / ปี ประกันเอกชนแบบกลุ่ม 6 ครั้ง / ปี ประกันเอกชน แบบบุคคล 29 ครั้ง / ปี

16 จังหวัดขึ้นบัญชีการเบิกค่า รักษาพยาบาลสูง พิจิตร 46 ครั้ง / ปี ( กรมธรรม์ปี แรก 62 ครั้ง / ปี ) พิษณุโลก 45 ครั้ง / ปี ( กรมธรรม์ปี แรก 81 ครั้ง / ปี ) นครสวรรค์ 33 ครั้ง / ปี ( กรมธรรม์ ปีแรก 38 ครั้ง / ปี )

17 คุณภาพข้อมูล 0.5113.1130.21 % ไม่ระบุ อายุผู้ป่วย 0.4950.4330.317 เฉลี่ย Op./case 1.5231.3931.295 เฉลี่ย Dx./case 1.142.270.94 % ไม่มี วินิจฉัยโรค 3,659,1462,496,1911,500,301 จำนวนข้อมูล 200019991998

18 วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของข้อมูล หมายเลข 13 หลัก ภูมิลำเนา การส่งต่อ สิทธิและการเก็บค่ารักษา การคลอดทุกชนิดหรือเด็กแรกเกิดกับ main contractor

19 วิเคราะห์ความสมบูรณ์ของข้อมูล 1. หมายเลข 13 หลัก 2. ภูมิลำเนา 3. การส่งต่อ 4. สิทธิและการเก็บค่ารักษา 5. การคลอดทุกชนิดหรือเด็กแรกเกิดกับ main contractor 1 2 3 4 5 10717 49.3 99.8 100 1344, 1108 10718 79.2 82.0 100 1036, 819 11184 3.1 100 100 3, 2 11185 82.5 100 100 11186 80.0 100 158, 115 11187 85.1 100 100 227, 191 11188 2.2 100 100 52, 44

20 อนาคตของกลไกการจ่ายเงิน ระบบประกันสุขภาพ Thai-Refined DRG Subacute Non-Acute Patient (SNAP) เช่น Psychiatric casemix Ambulatory Patient Group (APG) Chronic Risk Group (CRG)

21 3MHIS 2001

22 ความเสี่ยงของ DRG กับ capitation 3MHIS 2001

23 DRG กับต้นทุนในอนาคต จะศึกษาต้นทุนโดยละเอียดในโรงพยาบาล จำนวนหนึ่ง พัฒนาให้ถึง Activity based costing (ABC) ในบางแผนก ใช้วิธี bottom-up costing โดยโรงพยาบาล จำนวนหนึ่งเป็น Benchmark ด้าน ประสิทธิภาพและคุณภาพ ฐานข้อมูลการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ยัง เป็นฐานที่จำเป็นในการ recalibrate ข้อกำหนดรายงานทางการเงิน ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย (2543)

24 Cumulative charge by day (low outlier with inlier charge)

25

26 Access to cancer care, teaching hospital I ** Half year *** Estimated on the whole year to 1999-2001

27 การเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยและการ จ่ายยา

28 % การได้รับยา Statin ต่อผู้ป่วย รับยาลดไขมัน UNMET NEED Project

29

30 วิสัยทัศน์ ระบบข้อมูล ข่าวสาร มีข้อมูลประชากรที่เที่ยงตรง ส่งเสริมการดูแลระดับครอบครัว และชุมชน ส่งเสริมการส่งต่อในระบบบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพ ( ผู้ป่วยและ บริการ ) เป็นฐานพัฒนาฐานข้อมูล สุขภาพของประชาชนในจังหวัด พิษณุโลก

31 นโยบาย 30 บาท กับ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข Ultimate goals: First best: Equity and efficiency Second best: Equity or efficiency


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานข้อมูลสนับสนุน กลไกประกันสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google