งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 24 สิงหาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 24 สิงหาคม 2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 24 สิงหาคม 2550

2 2 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจาก สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย ( สกว.) และ การสนับสนุนบุคลากร และสถานที่ตั้งจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี ( มจธ.)

3 3 บุคลากรของศูนย์ฯ • ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ฯ • ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วย หัวหน้าศูนย์ฯ • คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ • คุณธีระศักดิ์ หมากผิน • คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย • คุณบุญรัตน์ บุญรัศมี

4 4 ภารกิจของศูนย์ TCI  จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย - ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ไทย  คำนวณค่า Journal Impact Factors ของ วารสารวิชาการไทย ( เรียกว่า TCI impact factors)  ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ impact factors และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับ สากล  วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่ การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวที นานาชาติ

5 5 ภารกิจที่ 1. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ผลงานวิจัย - ผลงานวิชาการที่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย

6 6 ฐานข้อมูล TCI รวบรวมบทความที่ ตีพิมพ์ในวารสารไทยตั้งแต่ ปี พ. ศ โดยเริ่มดำเนินการบันทึก ข้อมูลตั้งแต่ปี พ. ศ และมีจำนวน วารสารในแต่ละปี ดังนี้ จำนวนวารสารในฐานข้อมูล TCI  จำนวนวารสารในฐานข้อมูลปี 2547 = 100 รายการ  จำนวนวารสารในฐานข้อมูลปี 2548 = 126 รายการ  จำนวนวารสารในฐานข้อมูลปี 2549 = 166 รายการ

7 7 ปริมาณการเพิ่มขึ้นของวารสารในฐานข้อมูล TCI (ตามหน่วยงานที่ผลิตวารสาร) ปริมาณการเพิ่มขึ้นของวารสารในฐานข้อมูล TCI (ตามหน่วยงานที่ผลิตวารสาร)

8 8 วารสารของคณะวิชา • จำนวนวารสาร 82 รายการ • จำนวนบทความ 8,282 บทความ • ถูกอ้างอิง 2,743 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง / บทความ วารสารของมหาวิทยาลัย • จำนวนวารสาร 40 รายการ • จำนวนบทความ 5,120 บทความ • ถูกอ้างอิง 1,083 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง / บทความ วารสารของสมาคมวิชาชีพ • จำนวนวารสาร 26 รายการ • จำนวนบทความ 6,368 บทความ • ถูกอ้างอิง 5,101 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง / บทความ วารสารของหน่วยงานราชการ • จำนวนวารสาร 18 รายการ • จำนวนบทความ 1,414 บทความ • ถูกอ้างอิง 628 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง / บทความ ข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล TCI ระหว่างปี พ.ศ จำแนกตามหน่วยงานที่ผลิตวารสาร จำนวนบทความทั้งหมด 21,184 บทความ ถูกอ้างอิงทั้งหมด 9,555 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิงโดยรวม ครั้ง / บทความ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ. ย 2550

9 9 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ • จำนวนวารสาร 49 รายการ • จำนวนบทความ 9,324 บทความ • ถูกอ้างอิง 6,954 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • จำนวนวารสาร 47 รายการ • จำนวนบทความ 6,612 บทความ • ถูกอ้างอิง 1,780 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ สาขาวิชาผสม • จำนวนวารสาร 19 รายการ • จำนวนบทความ 1,877 บทความ • ถูกอ้างอิง 226 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ • จำนวนวารสาร 51 รายการ • จำนวนบทความ 3,371 บทความ • ถูกอ้างอิง 595 ครั้ง • อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ ข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล TCI ระหว่างปี พ.ศ จำแนกตามสาขาวิชาของวารสาร

10 10 รายชื่อวารสาร รวม 1. Southeast Asian J Trop Med , จดหมายเหตุทางแพทย์ ฯ , สารศิริราช ว.สงขลานครินทร์ (ว&ท) จุฬาลงกรณ์เวชสาร ว.สมาคมจิตแพทย์ฯ Natural Hist Bull Siam Soc ว.พยาบาลศาสตร์ ว.พยาบาล Asian Pac J Allergy รายชื่อวารสารที่ถูกอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ในฐานข้อมูล TCI ระหว่างปี พ.ศ (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 50)

11 11 รายชื่อวารสาร รวม 1. Southeast Asian J Trop Med4,7074,8475,7095,6095,6925,64332, จดหมายเหตุทางแพทย์ ฯ1,3741,5531,7541,7151,9512,00610, Asian Pac J Allergy , ScienceAsia Natural Hist Bull Siam Soc Kasetsart J (Natural Sci) สารศิริราช ว.สงขลานครินทร์ (ว&ท) เวชชสารสัตวแพทย์ ว.กรมการแพทย์ รายชื่อวารสารไทยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ใน ฐานข้อมูล SCI ระหว่างปี พ.ศ (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 50)

12 12 เกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล 1.เป็นวารสารที่จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปี และออกตรงตามเวลาที่กอง บรรณาธิการของแต่ละวารสารกำหนด 2.เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3.เป็นวารสารที่มีอายุการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี 4.เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย, บทความวิชาการ,บทความปริทัศน์ และ บทความเรื่องสั้น 5.เป็นบทความที่มีบทคัดย่อภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 6.เป็นบทความที่มีบรรณานุกรม 7.มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน 8.สามารถขอรับการประเมินโดยศูนย์ TCI ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

13 13 ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย

14 14 • พัฒนาโดยภาษา PHP • จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL • ใช้ Server ของ มจธ. โดยใช้ ระบบปฏิบัติการ Linux ฐานข้อมูล TCI

15 15 ฐานข้อมูลประกอบด้วย 9 Tables 1.artidata เก็บข้อมูล บทความแต่ละ บทความ 2.author เก็บข้อมูล ผู้แต่ง 3.eachjour เก็บข้อมูล วารสารแต่ละ ฉบับ 4.journal เก็บข้อมูล วารสารแต่ละชื่อ 5.manage_journal เก็บข้อมูล การ บริหารจัดการวารสาร โครงสร้างฐานข้อมูล TCI

16 16 6.ref_author เก็บข้อมูล การถูก อ้างอิง ( ผู้แต่ง ) 7.referee เก็บข้อมูล การนำไปอ้างอิง ( ผู้นำไปอ้างอิง ) 8.reference เก็บข้อมูล รายละเอียด การอ้างอิง 9.user เก็บข้อมูล ผู้ใช้ฐานข้อมูล (admin) โครงสร้างฐานข้อมูล TCI (ต่อ)

17 17 หน้าแรกของเว็บไซต์ TCI

18 18 การสืบค้นฐานข้อมูล TCI

19 19 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์

20 20 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อวารสาร ตัวอย่าง

21 21 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อบทความ ตัวอย่าง

22 22 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อผู้แต่ง ตัวอย่าง

23 23 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อสถาบัน ตัวอย่าง

24 24 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง

25 25 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อวารสาร ตัวอย่าง

26 26 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อบทความ ตัวอย่าง

27 27 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อผู้แต่ง ตัวอย่าง

28 28 Webboard

29 29 E-Journal วารสารไทย

30 30 ผลงานตีพิมพ์ โดย TCI

31 31 ภารกิจที่ 2. คำนวณค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทย (เรียกว่า TCI impact factors) ศูนย์ TCI ประกาศค่า impact factors ของวารสารไทย ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี

32 32 ค่า TCI impact factors ของวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ TCI impact factors เฉลี่ย  พ.ศ =  พ.ศ =  พ.ศ =  พ.ศ =  พ.ศ = 0.069

33 33 วารสารที่ปรากฏค่า TCI impact factors อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ No.Journal Title เฉลี่ย 1Southeast Asian J Trop Med จดหมายเหตุทางแพทย์ ฯ ว.สงขลานครินทร์ (ว&ท) เวชชสารสัตวแพทย์ สารศิริราช ว.พยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ว.ราชบัณฑิตยสถาน ว.วิจัยทางการพยาบาล ว.โลหิตวิทยาฯ ScienceAsia Kasetsart J (Natural Sci) จุฬาลงกรณ์เวชสาร วิศวสารลาดกระบัง

34 34 ค่า TCI impact factors ของวารสารไทยประจำปี พ.ศ (10 อันดับแรก) No.Journal Title 2006 Total Cites 2006 Articles Impact Factors Immedia cy Index Cited Half-life 1วารสารพยาบาล เชียงใหม่สัตวแพทยสาร วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย วารสารวิชาชีพบัญชี วารสารภาษา วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย สยาม วารสารธรรมชาติวิทยาแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Walailak Journal of Science and Technology

35 35 ภารกิจที่ 3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ impact factors และคุณภาพผลงานวิจัยใน ระดับสากล

36 36  จัดสัมมนาเรื่อง “ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ภายในประเทศ” และ “เกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 47 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม สัมมนาจำนวน 119 คน การจัดสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำ ฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย

37 37 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISI Impact Factor และการใช้โปรแกรม EndNote •จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้พื้นฐานและการใช้ ค่า ISI Impact Factors ในการประเมินผลงานทาง วิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNote (จัดมาแล้ว 4 รุ่นๆ ละ 40 คน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี

38 38 การบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางด้านคุณภาพผลงานวิจัย (จำนวน 24 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ ) 1.ม.มหาสารคาม (18 ก.ค. 50) 2.ว.พยาบาลตำรวจ (28 มิ.ย. 50) 3.ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ (15 มิ.ย. 50) 4.ว.พยาบาลกองทัพบก (23 พ.ค. 50) 5.ม.เกษตรศาสตร์ (21 พ.ค. 50) 6.ม.บูรพา (21 พ.ค. 50) 7.ม.ราชภัฎสวนดุสิต (4 เม.ย. 50) 8.ม.เชียงใหม่ (22 มี.ค. 50) 9.มทร.ล้านนา (1 มี.ค. 50) 10.ม.ธุรกิจบัณฑิต (6 ก.พ. 50) การบรรยายในปี พ.ศ. 2550

39 39 บริการสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัยไทยใน ฐานข้อมูล TCI ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการตอบคำถามเกี่ยวกับค่า Journal Impact Factors การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำปริญญานิพนธ์ รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี เข้าฝึกงานและทำปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง “การ ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติในเชิงเปรียบเทียบ คุณภาพและปริมาณ”

40 40 ภารกิจที่ 4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่แนวทางการยกระดับ ผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ

41 41 ผลงานวิจัยของบุคลากรในศูนย์ TCI International Journals (7 papers) 1.Article-Count Impact Factor of Materials Science Journals in SCI Database (2007). Scientometrics (accepted) 2.Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer Subfields (2007). Scientometrics (accepted) 3.Categorization and Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields (2007). Scientometrics 71: 283. (JIF = ) 4.Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case Study. (2006) Scientometrics 66: 521. (JIF = )

42 42 ผลงานวิจัยของบุคลากรในศูนย์ TCI ( ต่อ ) 5.An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case Study. (2005) Scientometrics, 65: 293. (JIF = 1.363) 6.Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject Fields. (2005) Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56: 676. (JIF = 1.555) 7.A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports. (2004) Scientometrics, 60: 217. (JIF = )

43 43 ผลงานวิจัยของบุคลากรในศูนย์ TCI ( ต่อ ) National Journals (3 papers) 1.TCI and Thai Journal Quality Development Path : Past to Present (2007). The Journal of The Royal Thai Army Nurses 2.Comparison of KMUTT Journal Publication Indicators in ISI Databases with those of Science and Technology Universities in Thailand. (2007) KMUTT Research and Development Journal 3.Critical Peer Review System. (2006) TRF Research Community National Conference (1 papers) 1.Scientific and Technological Publications of Thai Researchers in the Science Citation Index (SCI) During (2005) The Forth Symposium on Science & Technology

44 44 ผลกระทบจากการดำเนินงานของ โครงการ • ผลกระทบต่อวงการวิชาการของประเทส – มีการก่อตั้งศูนย์ TCI เมื่อปี 2547 – มีฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย – วารสารไทยมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง – เพิ่มโอกาสในการมองเห็น (Visibility) และเข้าถึง (Accessibility) บทความในวารสารไทย – การพัฒนาคุณภาพวารสารไทย • ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านนโยบายของประเทศและสถาบันต่างๆ – ด้านการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย • การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดคุณภาพวารสารไทยของ สกอ สกว • การให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารไทยของ สกอ • การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย ของ สมศ – การใช้ข้อมูลจากวารสารไทยโดยสถาบันต่างๆ • ผลกระทบด้านการดำเนินงานวารสาร – บก มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Impact factor มากขึ้น – การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของวารสารบางฉบับที่มีค่า JIF ต่อเนื่อง – จำนวนวารสารในฐานข้อมูล TCI มีเพิ่มมากขึ้น – การอ้างอิงบทความในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI มีเพิ่มมากขึ้น • ผลกระทบต่อวงการวิชาการด้าน Scientometric ในระดับ นานาชาติ

45 45 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt 1 นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 24 สิงหาคม 2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google