งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร 24 สิงหาคม 2550

2 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ การสนับสนุนบุคลากรและสถานที่ตั้งจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

3 บุคลากรของศูนย์ฯ ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ฯ
ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ฯ ดร. นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ คุณธีระศักดิ์ หมากผิน คุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย คุณบุญรัตน์ บุญรัศมี

4 ภารกิจของศูนย์ TCI จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย คำนวณค่า Journal Impact Factors ของ วารสารวิชาการไทย (เรียกว่า TCI impact factors) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ impact factors และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ

5 ภารกิจที่ 1. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย

6 จำนวนวารสารในฐานข้อมูล TCI
จำนวนวารสารในฐานข้อมูลปี 2547 = 100 รายการ จำนวนวารสารในฐานข้อมูลปี 2548 = 126 รายการ จำนวนวารสารในฐานข้อมูลปี 2549 = 166 รายการ

7 ปริมาณการเพิ่มขึ้นของวารสารในฐานข้อมูล TCI
(ตามหน่วยงานที่ผลิตวารสาร) 40 26

8 ข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล TCI ระหว่างปี พ. ศ
วารสารของหน่วยงานราชการ จำนวนวารสาร 18 รายการ จำนวนบทความ 1,414 บทความ ถูกอ้างอิง 628 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ วารสารของสมาคมวิชาชีพ จำนวนวารสาร 26 รายการ จำนวนบทความ 6,368 บทความ ถูกอ้างอิง 5,101 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ วารสารของมหาวิทยาลัย จำนวนวารสาร 40 รายการ จำนวนบทความ 5,120 บทความ ถูกอ้างอิง 1,083 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ วารสารของคณะวิชา จำนวนวารสาร 82 รายการ จำนวนบทความ 8,282 บทความ ถูกอ้างอิง 2,743 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ จำนวนบทความทั้งหมด 21,184 บทความ ถูกอ้างอิงทั้งหมด 9,555 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิงโดยรวม ครั้ง/บทความ ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย 2550

9 ข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล TCI ระหว่างปี พ. ศ
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนวารสาร 51 รายการ จำนวนบทความ 3,371 บทความ ถูกอ้างอิง 595 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ สาขาวิชาผสม จำนวนวารสาร 19 รายการ จำนวนบทความ 1,877 บทความ ถูกอ้างอิง 226 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนวารสาร 47 รายการ จำนวนบทความ 6,612 บทความ ถูกอ้างอิง 1,780 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนวารสาร 49 รายการ จำนวนบทความ 9,324 บทความ ถูกอ้างอิง 6,954 ครั้ง อัตราส่วนที่ถูกอ้างอิง ครั้ง/บทความ

10 รายชื่อวารสารที่ถูกอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ในฐานข้อมูล TCI ระหว่างปี พ.ศ (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 50) รายชื่อวารสาร 2544 2545 2546 2547 2548 2549 รวม 1. Southeast Asian J Trop Med 218 315 307 308 390 229 1,767 2. จดหมายเหตุทางแพทย์ ฯ 213 232 223 397 301 1,584 3. สารศิริราช 84 118 94 196 87 83 662 4. ว.สงขลานครินทร์ (ว&ท) 49 59 57 41 80 62 348 5. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 89 92 61 33 21 24 320 6. ว.สมาคมจิตแพทย์ฯ 48 45 31 55 277 7. Natural Hist Bull Siam Soc 34 32 40 219 8. ว.พยาบาลศาสตร์ 18 36 29 28 175 9. ว.พยาบาล 20 23 173 10. Asian Pac J Allergy 27 30 44 17 162

11 รายชื่อวารสารไทยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ในฐานข้อมูล SCI ระหว่างปี พ.ศ (ณ วันที่ 28 มิ.ย. 50) รายชื่อวารสาร 2544 2545 2546 2547 2548 2549 รวม 1. Southeast Asian J Trop Med 4,707 4,847 5,709 5,609 5,692 5,643 32,207 2. จดหมายเหตุทางแพทย์ ฯ 1,374 1,553 1,754 1,715 1,951 2,006 10,353 3. Asian Pac J Allergy 493 638 709 703 712 700 3,955 4. ScienceAsia 83 144 143 159 180 249 958 5. Natural Hist Bull Siam Soc 142 153 183 146 141 169 934 6. Kasetsart J (Natural Sci) 32 36 47 55 74 88 332 7. สารศิริราช 27 34 22 42 191 8. ว.สงขลานครินทร์ (ว&ท) 3 14 8 51 78 186 9. เวชชสารสัตวแพทย์ 23 7 29 17 104 10. ว.กรมการแพทย์ 10 13 41

12 เกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล
เป็นวารสารที่จัดพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปี และออกตรงตามเวลาที่กองบรรณาธิการของแต่ละวารสารกำหนด เป็นวารสารที่จัดทำขึ้นภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นวารสารที่มีอายุการตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความวิจัย, บทความวิชาการ,บทความปริทัศน์ และ บทความเรื่องสั้น เป็นบทความที่มีบทคัดย่อภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ เป็นบทความที่มีบรรณานุกรม มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน สามารถขอรับการประเมินโดยศูนย์ TCI ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

13 ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิง วารสารไทย

14 จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL
ฐานข้อมูล TCI พัฒนาโดยภาษา PHP จัดเก็บข้อมูลด้วยฐานข้อมูล MySQL ใช้ Server ของ มจธ. โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

15 โครงสร้างฐานข้อมูล TCI
ฐานข้อมูลประกอบด้วย 9 Tables artidata เก็บข้อมูล บทความแต่ละบทความ author เก็บข้อมูล ผู้แต่ง eachjour เก็บข้อมูล วารสารแต่ละฉบับ journal เก็บข้อมูล วารสารแต่ละชื่อ manage_journal เก็บข้อมูล การบริหารจัดการวารสาร

16 โครงสร้างฐานข้อมูล TCI (ต่อ)
ref_author เก็บข้อมูล การถูกอ้างอิง (ผู้แต่ง) referee เก็บข้อมูล การนำไปอ้างอิง (ผู้นำไปอ้างอิง) reference เก็บข้อมูล รายละเอียดการอ้างอิง user เก็บข้อมูล ผู้ใช้ฐานข้อมูล (admin)

17 หน้าแรกของเว็บไซต์ TCI

18 การสืบค้นฐานข้อมูล TCI

19 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์

20 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อวารสาร
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อวารสาร

21 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อบทความ
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อบทความ

22 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อผู้แต่ง

23 การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อสถาบัน
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์จากชื่อสถาบัน

24 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิง

25 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อวารสาร
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อวารสาร

26 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อบทความ
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อบทความ

27 การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อผู้แต่ง
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูลการอ้างอิงจากชื่อผู้แต่ง

28 Webboard

29 E-Journal วารสารไทย

30 ผลงานตีพิมพ์ โดย TCI

31 คำนวณค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทย
ภารกิจที่ 2. คำนวณค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทย (เรียกว่า TCI impact factors) ศูนย์ TCI ประกาศค่า impact factors ของวารสารไทยทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปี

32 ค่า TCI impact factors ของวารสารไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2550
พ.ศ = 0.066 พ.ศ = 0.057 พ.ศ = 0.049 พ.ศ = 0.057 พ.ศ = 0.069

33 วารสารที่ปรากฏค่า TCI impact factors อย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ. ศ
No. Journal Title 2545 2546 2547 2548 2549 เฉลี่ย 1 Southeast Asian J Trop Med 0.158 0.156 0.120 0.100 0.049 0.117 2 จดหมายเหตุทางแพทย์ ฯ 0.078 0.086 0.075 0.087 3 ว.สงขลานครินทร์ (ว&ท) 0.092 0.085 0.068 0.091 0.084 4 เวชชสารสัตวแพทย์ 0.083 0.054 0.064 0.061 0.069 5 สารศิริราช 0.154 0.056 0.047 0.018 0.066 6 ว.พยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ 0.077 0.022 0.073 0.020 0.057 7 ว.ราชบัณฑิตยสถาน 0.025 0.126 0.028 0.013 8 ว.วิจัยทางการพยาบาล 0.036 0.042 0.053 9 ว.โลหิตวิทยาฯ 0.030 0.014 10 ScienceAsia 0.017 0.041 0.058 0.040 11 Kasetsart J (Natural Sci) 0.033 0.060 0.034 12 จุฬาลงกรณ์เวชสาร 0.048 0.031 0.015 0.016 13 วิศวสารลาดกระบัง 0.039 0.009 0.019 0.010

34 ค่า TCI impact factors ของวารสารไทยประจำปี พ.ศ. 2549 (10 อันดับแรก)
No. Journal Title 2006 Total Cites 2006 Articles Impact Factors Immediacy Index Cited Half-life 1 วารสารพยาบาล 28 0.286 9 2 เชียงใหม่สัตวแพทยสาร 5 19 0.267 2.6 3 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 23 0.234 3.6 4 วารสารวิชาชีพบัญชี 30 0.211 1.5 วารสารภาษา 6 0.200 6.2 วารสารโลหะ วัสดุ และแร่ 20 0.050 2.7 7 วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 11 0.190 วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2.3 วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14 0.175 0.143 10 Walailak Journal of Science and Technology 0.125 1.8

35 ภารกิจที่ 3. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ impact factors และคุณภาพผลงานวิจัยในระดับสากล

36 การจัดสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการไทย
จัดสัมมนาเรื่อง “ศูนย์พัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการภายในประเทศ” และ “เกณฑ์ในการคัดเลือกวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 47 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 119 คน

37 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ISI Impact Factor และการใช้โปรแกรม EndNote
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้พื้นฐานและการใช้ค่า ISI Impact Factors ในการประเมินผลงานทางวิชาการ และการใช้โปรแกรม EndNote (จัดมาแล้ว 4 รุ่นๆ ละ 40 คน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

38 การบรรยายเผยแพร่ความรู้ทางด้านคุณภาพผลงานวิจัย (จำนวน 24 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550)
การบรรยายในปี พ.ศ. 2550 ม.มหาสารคาม (18 ก.ค. 50) ว.พยาบาลตำรวจ (28 มิ.ย. 50) ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ (15 มิ.ย. 50) ว.พยาบาลกองทัพบก (23 พ.ค. 50) ม.เกษตรศาสตร์ (21 พ.ค. 50) ม.บูรพา (21 พ.ค. 50) ม.ราชภัฎสวนดุสิต (4 เม.ย. 50) ม.เชียงใหม่ (22 มี.ค. 50) มทร.ล้านนา (1 มี.ค. 50) ม.ธุรกิจบัณฑิต (6 ก.พ. 50)

39 การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำปริญญานิพนธ์
รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าฝึกงานและทำปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง “การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติในเชิงเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณ” บริการสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ของนักวิจัยไทยในฐานข้อมูล TCI ให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการตอบคำถามเกี่ยวกับค่า Journal Impact Factors

40 วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
ภารกิจที่ 4. วิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่แนวทางการยกระดับผลงานวิจัยไทยในเวทีนานาชาติ

41 ผลงานวิจัยของบุคลากรในศูนย์ TCI
International Journals (7 papers) Article-Count Impact Factor of Materials Science Journals in SCI Database (2007). Scientometrics (accepted) Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer Subfields (2007). Scientometrics (accepted) Categorization and Trend of Materials Science Research from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields (2007). Scientometrics 71: 283. (JIF = ) Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case Study. (2006) Scientometrics 66: 521. (JIF = )

42 ผลงานวิจัยของบุคลากรในศูนย์ TCI (ต่อ)
An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case Study. (2005) Scientometrics, 65: 293. (JIF = ) Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject Fields. (2005) Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56: 676. (JIF = 1.555) A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports. (2004) Scientometrics, 60: 217. (JIF = )

43 ผลงานวิจัยของบุคลากรในศูนย์ TCI (ต่อ)
National Journals (3 papers) TCI and Thai Journal Quality Development Path : Past to Present (2007). The Journal of The Royal Thai Army Nurses Comparison of KMUTT Journal Publication Indicators in ISI Databases with those of Science and Technology Universities in Thailand. (2007) KMUTT Research and Development Journal Critical Peer Review System. (2006) TRF Research Community National Conference (1 papers) Scientific and Technological Publications of Thai Researchers in the Science Citation Index (SCI) During (2005) The Forth Symposium on Science & Technology

44 ผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการ
ผลกระทบต่อวงการวิชาการของประเทส มีการก่อตั้งศูนย์ TCI เมื่อปี 2547 มีฐานข้อมูลการอ้างอิงวารสารไทย วารสารไทยมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิง เพิ่มโอกาสในการมองเห็น (Visibility) และเข้าถึง (Accessibility) บทความในวารสารไทย การพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านนโยบายของประเทศและสถาบันต่างๆ ด้านการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวารสารและคุณภาพงานวิจัย การพัฒนาเกณฑ์ในการวัดคุณภาพวารสารไทยของ สกอ สกว การให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของวารสารไทยของ สกอ การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไทย ของ สมศ การใช้ข้อมูลจากวารสารไทยโดยสถาบันต่างๆ ผลกระทบด้านการดำเนินงานวารสาร บก มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง Impact factor มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของวารสารบางฉบับที่มีค่า JIF ต่อเนื่อง จำนวนวารสารในฐานข้อมูล TCI มีเพิ่มมากขึ้น การอ้างอิงบทความในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI มีเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบต่อวงการวิชาการด้าน Scientometric ในระดับนานาชาติ

45 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google