งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า พึงพอใจ - ความสามารถและทักษะ - คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น ความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของ สังคมโลกและ ความซับซ้อนของบริบททางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า พึงพอใจ - ความสามารถและทักษะ - คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น ความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของ สังคมโลกและ ความซับซ้อนของบริบททางสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า พึงพอใจ - ความสามารถและทักษะ - คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น ความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของ สังคมโลกและ ความซับซ้อนของบริบททางสังคม ความคาดหวังคุณภาพผู้เรียนตามแนว ทางการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ สอง ( พ. ศ.2552-2561)

3

4 คุณภาพในตัวผู้เรียนที่มีความ ครอบคลุม ในด้านความสามารถและทักษะ และด้านคุณลักษณะที่จะช่วย เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณภาพ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

5 ป. ๑ - ๓ ป. ๔ - ๖ ม. ๑ - ๓ ม. ๔ - ๖

6

7

8

9

10

11

12

13

14 บทบาทของ หน่วยงาน เพื่อการขับเคลื่อน จุดเน้นสู่การพัฒนา คุณภาพผู้เรียน

15

16

17

18

19

20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการ เรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญ ของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้น ที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในแต่ละช่วงวัย ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุก รูปแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดเน้น

21 ยุทธศาสต ร์ที่ 1 ยุทธศาสต ร์ที่ 2 ยุทธศาสต ร์ที่ 3 ยุทธศา สตร์ โครงการ ขับเคลื่อน หลักสูตร การ จัด การเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สู่การเพิ่ม คุณภาพ ผู้เรียน โครงการ ขับเคลื่อน หลักสูตร การ จัด การเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สู่การเพิ่ม คุณภาพ ผู้เรียน โครงการ / กิจกรรม 1. โครงการ ประชา สัมพันธ์การ พัฒนา ผู้เรียนตาม จุดเน้น 2. โครงการ ปรับปรุง บริหาร งบประมาณ 1. โครงการ ประชา สัมพันธ์การ พัฒนา ผู้เรียนตาม จุดเน้น 2. โครงการ ปรับปรุง บริหาร งบประมาณ โครงการ พัฒนา บุคลากร  ผู้บริหาร  ครูและ บุคลากร ทาง การศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน โครงการ พัฒนา บุคลากร  ผู้บริหาร  ครูและ บุคลากร ทาง การศึกษา  ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนทุกคน มี ความสามารถ ทักษะ และ คุณลักษณะ ตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย เป้าหม าย 1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพตามจุดเน้น 2. ระดับความสำเร็จของการนำจุดเน้นในการพัฒนา ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการจัดการ เรียนรู้ได้สำเร็จตามจุดเน้น 4. ระดับความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น 1. ร้อยละของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี คุณภาพตามจุดเน้น 2. ระดับความสำเร็จของการนำจุดเน้นในการพัฒนา ผู้เรียนสู่การปฏิบัติ 3. ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่จัดการจัดการ เรียนรู้ได้สำเร็จตามจุดเน้น 4. ระดับความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษาในการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้ตามจุดเน้น ตัวชี้วัด

22 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ระยะที่ 1 เริ่มต้น ค้นวิเคราะห์ 6 ตัวชี้วัด ระยะที่ 2 บ่มเพาะ ประสบการณ์ 6 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 4 นำสู่ วิถีคุณภาพ 4 ตัวชี้วัด ระยะที่ 5 มี วัฒนธรรม การ เรียน รู้ใหม่ 6 ตัวชี้วั ด ภาคเรียนที่ 1/2554

23 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ระยะ ที่ 1 ภาค เรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ครบถ้วน พร้อมใช้ 2. มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ ชัดเจน ปฏิบัติได้ 3. มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ นอกห้องเรียน เพียงพอ 4. มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น 5. มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียนโดยมี มีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน 6. มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ หลากหลาย ครอบคลุมตามจุดเน้น

24 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ระยะ ที่ 2 ภาค เรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนได้สำรวจ สืบค้น ทำโครงงาน โครงการ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียน 2. ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียนอย่างคุ้มค่า 3. จัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน 4. ชุมชนเข้าใจ ร่วมมือ สนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้ 5. ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ / สื่ออย่างมี ประสิทธิภาพ 6. มีการนำผลการพัฒนาผู้เรียน ตาม จุดเน้นมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้

25 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ระยะ ที่ 3 ภาค เรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการ ปรับปรุงกิจกรรม การพัฒนาผู้เรียน 2. มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง ต่อเนื่อง 3. มีรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนาผู้เรียน 4. มีการสร้างเครือข่าย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

26 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ระยะ ที่ 4 ภาค เรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น 2. มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 3. มีเครื่องมือวัด และประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนที่มี คุณภาพ 4. มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการพัฒนาผู้เรียน

27 ตัวชี้วัดภาพ ความสำเร็จระดับ โรงเรียน ระยะ ที่ 5 ภาค เรียนที่ 2/2555 ภาคเรียนที่ 2/2553 ภาคเรียนที่ 1/2554 ภาคเรียนที่ 2/2554 ภาคเรียนที่ 1/2555 ภาคเรียนที่ 2/2555 ผลของการดำเนินงาน 1. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มี ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตาม จุดเน้น 2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ 3. ครูเป็นครูมืออาชีพ 4. โรงเรียนมีการจัดการความรู้ 5. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่ เข้มแข็ง 6. สาธารณชนยอมรับ และมีความ พึงพอใจ

28

29


ดาวน์โหลด ppt คุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับที่ยังไม่น่า พึงพอใจ - ความสามารถและทักษะ - คุณลักษณะพื้นฐานที่จำเป็น ความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของ สังคมโลกและ ความซับซ้อนของบริบททางสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google