งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

2 จุดเน้นที่สำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการขับเคลื่อน จุดเน้นที่ 1 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4 จุดเน้นที่ 2 คือ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น จุดเน้นที่ 3 คือ นักเรียนทุกคนมีความสำนึก ในความรักชาติ จุดเน้นที่ 4 คือ เพิ่มศักยภาพนักเรียนใน ด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จุดเน้นที่ 9 คือ สถานศึกษาทุกแห่งมี ระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมิน ภายนอก

3 1) โครงการสร้างความการเข้มแข็งด้านวัดและประเมินผู้เรียน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (LAS) 2) โครงการวิจัยและพัฒนาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครูระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (AsSIL) 3) โครงการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) ภาร กิจ

4 4) โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน ข้อสอบมาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตร 5) โครงการประเมินการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ และคำนวณ 6) โครงการพัฒนาระบบและส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ. ศ.2553 ภารกิจ ( ต่อ )

5 1) โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการวัดและประเมินผู้เรียน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับท้องถิ่น (Local Assessment System: LAS) ส่งเสริมสนับสนุนให้เขตพื้นที่การศึกษามี ความเข้มแข็งในการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) จัดทำหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการใน การพัฒนาบุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาด้านการ วัดผลประเมินผล

6 2) โครงการวิจัยและพัฒนาการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครูระดับการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (AsSIL) ขยายผลโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ การประเมินเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และการสอนของครู (AsSIL) ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบการประเมินเพื่อการเรียนรู้ของ นักเรียนและการสอนของครู (AsSIL) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาโปรแกรมการประเมินเพื่อการ เรียนรู้ของนักเรียนและ การสอนของครู (e-AsSIL) เพื่อสนับสนุนการประเมินการ เรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู โดยใช้ระบบทางเทคโนโลยี

7 3) โครงการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 (NT) ประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.3 กลุ่ม สาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนคุ้นเคยกับ รูปแบบการวัดและประเมินที่หลากหลาย อย่างแท้จริงและเน้นการประเมินเพื่อ พัฒนา ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครู ผู้บริหารนำผล การประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

8 4) โครงการสร้างและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน ข้อสอบมาตรฐาน ตามมาตรฐานหลักสูตร แบบทดสอบมาตรฐานตามหลักสูตรฯ 5 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการสื่อสาร แบบประเมินทักษะการคิด / ทักษะชีวิต แบบทดสอบภาคปฏิบัติ การอ่าน การ เขียน การคิดคำนวณ แบบทดสอบวัดการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน เครื่องมือประเมินสมรรถนะ ผู้เรียน พัฒนาฐานข้อมูลคลัง เครื่องมือมาตรฐาน

9 5) โครงการประเมินอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ และคำนวณ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ แบบทดสอบวัดการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

10 6) โครงการพัฒนาระบบและส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงฯ พ. ศ.2553 จัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ มาตรฐานปฐมวัย จัดทำแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา สร้างความเข้าใจมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและแนวปฏิบัติในการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ สาม

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google