งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นต้น เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการ ศัตรูพืช และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขั้นกลาง มีแปลงขยายพันธุ์ดี ( แหล่งพันธุ์ดี ระดับชุมชน ) เกษตรกรนำเทคโนโลยีไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นต้น เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการ ศัตรูพืช และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขั้นกลาง มีแปลงขยายพันธุ์ดี ( แหล่งพันธุ์ดี ระดับชุมชน ) เกษตรกรนำเทคโนโลยีไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นต้น เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการ ศัตรูพืช และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขั้นกลาง มีแปลงขยายพันธุ์ดี ( แหล่งพันธุ์ดี ระดับชุมชน ) เกษตรกรนำเทคโนโลยีไป ปฏิบัติ ขั้นปลาย เกษตรกรสามารถจัดการผลิตมัน สำปะหลังโดยชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืน - มีเครือข่ายการเรียนรู้ - เพิ่มผลผลิต / ไร่ ไม่ต่ำกว่า 3.6 ตัน / ไร่ - ลดต้นทุนการผลิต - มีกองทุน สภาพที่มุ่งหวัง ( 45 จังหวัด )

2 สภาพที่มุ่งหวัง (PAR) ขั้นต้น การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ในศูนย์ ( ศจช.) ให้กรรมการและสมาชิก ศจช. มีความรู้ ความสามารถในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง และตระหนักในบทบาทของตัวเอง ขั้นกลาง ศจช. มีความพร้อมและสามารถพัฒนา วิชาการ ที่มีความเหมาะสมกับชุมชน ใช้กิจกรรม ที่กรมฯ สนับสนุนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน การดำเนินงาน ขั้นปลาย ศจช. สามารถบริหารจัดการได้ด้วย ชุมชน - กองทุน - เครือข่าย - การบูรณาการกับหน่วยงานระดับ ท้องถิ่น - สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

3 สภาพที่เป็นอยู่ PAR +-  มีสมาชิกและกรรมการที่มี ความรู้ความสามารถในด้าน เทคโนโลยีการ เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง  เป็นศูนย์จัดตั้ง และ ชาวบ้านเห็นว่าเป็นศูนย์ เฉพาะกิจ จึงมีคุณภาพไม่ดี - ที่ทำการไม่ถาวร - แผนการดำเนินงานไม่ ชัดเจน - การบริหารจัดการไม่ ต่อเนื่อง  ขาดการเชื่อมโยงกับระบบ เดิม ( ศบกต.)

4  กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมของ ศจช. ควรเป็น อย่างไร ( ทำให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน สามารถพัฒนา ขีดความสามารถของสมาชิก )  วิธีการที่ทำให้เกษตรกรข้างเคียง ศจช. เกิดการยอมรับ กระบวนการและเทคโนโลยีของ ศจช. ต้องทำอย่างไร  การบริหารจัดการ ศจช. โดยชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต้องทำอย่างไร  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้และการดำเนินงานของ ศจช. บรรลุผลอย่างไรบ้าง  ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของ ศจช. มีอะไรบ้าง ปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นต้น เกษตรกรมีความรู้ด้านการจัดการ ศัตรูพืช และ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ขั้นกลาง มีแปลงขยายพันธุ์ดี ( แหล่งพันธุ์ดี ระดับชุมชน ) เกษตรกรนำเทคโนโลยีไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google