งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทย บริการ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทย บริการ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทย บริการ

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัด ชั้น หนังสืออย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาจัดหา จัดทำ ระบบ E- Learning ของ แต่ละสาขาวิชาเพื่อให้บริการ

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ สนับสนุน การบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการเครือข่ายยุวทูตห้องสมุดชุมชน โครงการจัดทำบอร์ดกิจกรรมของสำนักวิทย บริการ

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการการนำองค์ความรู้ที่ได้จาก งานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ไปพัฒนาการปฏิบัติงานใน หน่วยงาน โครงการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเพื่อการ ทำวิจัย ของบุคลากร

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสืบสาน ประเพณีไทยและ ท้องถิ่นอีสาน โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะและ วัฒนธรรมอีสาน โครงการจัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานร่วมกับชุมชน โครงการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก ชุมชนเพื่อนำมาจัดทำ ฐานข้อมูลความรู้ตามหมวดหมู่เพื่อความ สะดวกในการศึกษาค้นคว้า

6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ราชการและ การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร โครงการการจัดแผนบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน โครงการประเมินผู้บริหารสำนักวิทยบริการโดย คณะกรรมการ ที่แต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย

7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ( ต่อ ) โครงการฝึกอบรมทักษะตามสมรรถนะของ ตำแหน่งงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะของ ตำแหน่งงาน โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะสั้น และระยะยาว โครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โครงการวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบการเงิน การจัดทำแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ( ต่อ ) โครงการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง การเงิน โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ โครงการสำรวจวัสดุและครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปี โครงการสำรวจครุภัณฑ์ประกอบตึกสำนัก วิทยบริการ A

9 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ( ต่อ ) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

10 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักวิทยบริการสู่ สากล โครงการประชุม / สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ด้านข้อมูลท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศ โครงการจัดทำสื่อ Animation สำหรับเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่หลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาประจำชาติอาเซียน

11 ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์และส่งเสริมมาตรฐานในการ ประหยัดพลังงาน โครงการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากร โครงการห้องสมุดรักษ์สิ่งแวดล้อมลดการใช้ พลังงาน

12 โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกใน ห้องสมุด สำหรับผู้พิการ โครงการปลุกจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเลขานุการ สำนักวิทย บริการ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการจัดหาวัสดุ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการในสำนักวิทยบริการ การพัฒนานำระบบ RFID มาใช้ในการจัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google