งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.2 ศูนย์การเรียนปัญญา ภิวัฒน์ จำนวน 10 คน ด้วยสื่อการสอนการอ่าน คำศํพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.2 ศูนย์การเรียนปัญญา ภิวัฒน์ จำนวน 10 คน ด้วยสื่อการสอนการอ่าน คำศํพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.2 ศูนย์การเรียนปัญญา ภิวัฒน์ จำนวน 10 คน ด้วยสื่อการสอนการอ่าน คำศํพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics วิจัยในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับ ปวช.2 ศูนย์การเรียนปัญญา ภิวัฒน์ จำนวน 10 คน ด้วยสื่อการสอนการอ่านคำศํพท์ ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics โดย อ. สริญญา เด่นสุ มิตร วิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์ - รังสิต ระดับปวช.2 ห้อง 2/1 และ 2 / 2 จำนวน 10 คนให้ สามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลัก Phonics 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่าน คำภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/1 และ 2/2 ศูนย์การเรียนฯรังสิต ก่อนและ หลังการใช้ชุดการ สอนอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษได้ ถูกต้องตามหลัก Phonics

3 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics ถูกต้อง 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นขอบเขตของการวิจัย สำหรับผู้เรียนมีปัญหาด้านการอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่ สามารถสะกดคำและอ่านออกเสียง คำศํพท์ได้ แก้ไขปัญหาโดยให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้เสียงของตัวอักษร เสียง สระของภาษาอังกฤษและให้ นักเรียนฝึกผสม ตัวอักษรให้เป็นคำโดยเริ่มคำศัพท์ ตั้งแต่ 1 พยางค์ไป ถึง 3 พยางค์ ขึ้นไป

4 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร - นักเรียนศูนย์การเรียนปัญญา ภิวัฒน์ - รังสิตระดับ ปวช. 2 กลุ่มตัวอย่าง - นักเรียนศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์ - รังสิตระดับ ปวช. 2 ห้อง 2 / 1 และ 2 / 2 กลุ่ม B ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 จำนวน 10 คน พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางด้านการ เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ในปีการศึกษา 2556 คัดเลือกผู้เรียนที่มี เกรดเฉลี่ยระดับ 1 - 1.5 และมีผล คะแนนสอบปลายภาคอยู่ระดับต่ำ กว่า 8 คะแนน จำนวน ทั้งสิ้น 10 คน

5 สมมุติฐานการวิจัย ผู้เรียนสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง หลังจากเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการสอนการอ่าน คำศํพท์ภาษาตามหลัก Phonics ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษ, ชุดแบบทดสอบ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเรื่องการ สะกดคำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย / วิธีการ 1. สื่อการสอนการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics 2. แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 พยางค์ Pre-Test และ Post-Test 3. แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 พยางค์ Pre-Test และ Post-Test 4. แบบทดสอบการอ่าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3 พยางค์ขึ้นไป Pre-Test และ Post- Test

6 ผลการวิเคราะห์กราฟแสดงการ เปรียบเทียบคะแนน Pre-Test และ Post-Test ของแบบทดสอบ ทั้ง 3 ชุด 22.6 % 90.4 % 17.4 % 89.4 % ชุดที่ 1 มี ความก้าวหน้า = 96.8 % 16.2 % 89.8% ชุดที่ 1 มี ความก้าวหน้า = 73.6 % ชุดที่ 2 มี ความก้าวหน้า = 72 % ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ผลคะแนนรวมทั้ง 3 ชุด มีความก้าวหน้า ร้อยละ 80.8

7 นักเรียน คนที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 1 1.52.5 2 11.5 3 11 4 11 5 1 6 1 7 2 8 1 9 2 10 11.5 ผลการวิเคราะห์กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนโดย เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาของ 2556 และ ปีการศึกษา 2557 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษาของ 2556 และ 2557 นั้นก็ไปในทิศทาง เดียวกันว่าร้อยละ 80 มีความพัฒนาที่ดีในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน

8 อภิปรายผลจาการดำเนินการวิจัย จากแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ หลัก Phonics และทฤษฏีการเรียนรู้ได้ นำมาใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการ อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนครั้ง นี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ด้านคือ นักเรียนระดับ ปวช.2 ศูนย์การเรียน ปัญญาภิวัฒน์ – รังสิต จำนวน 10 คน สามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตาม หลัก Phonics ได้ถูกต้อและทำให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มากถึง ร้อยละ 80 พิสูจน์ให้เห็นว่าตาม สมมุติฐานของวิจัยครั้งนี้ เป็นจริง เป็นจริง

9 ข้อเสนอแนะ สื่อการสอนการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics สามารถ นำมาให้ผู้ที่มาปัญหาทางด้านการอ่านได้ ในทุกระดับชั้น และรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ ต้องการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษจะทำให้สามารถ อ่านภาษาอังกฤษได้ในระยะยาว ผู้วิจัยจะ นำไปเผยแพร่ลงเวปไซด์เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป สื่อการสอนการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษตามหลัก Phonics สามารถ นำมาให้ผู้ที่มาปัญหาทางด้านการอ่านได้ ในทุกระดับชั้น และรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ ต้องการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและฝึกออกเสียง คำศัพท์ภาษาอังกฤษจะทำให้สามารถ อ่านภาษาอังกฤษได้ในระยะยาว ผู้วิจัยจะ นำไปเผยแพร่ลงเวปไซด์เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไป

10 ตัวอย่าง แบบทดสอบชุดที่ 1 ลำดับ ผู้เรียน Vowel – a Vowel – e Vowel – i Vowel – o Vowel – uPoint s 1 ManBenDigNotCut 2 SatPeteFixHotNut 3 CrabRedPigPotBut 4 NateHateKiteCodeCute 5 ThatSendRidePostMute 6 BrandFellShipSmokeTube 7 DateFredChipToastScrub 8 FaceSmellflipBookPlus 9 ChatPleaseDriveFoodSkull 10 CaseTrainRiceSpoonChunk Total แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics 1 พยางค์ Pre-Test and Post-Test Please read the word ( 50 Points) Student No…………

11 ตัวอย่าง แบบทดสอบชุดที่ 2 แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics 2 พยางค์ Pre-Test and Post-Test Please read the word ( 50 Points) Student No………… ลำดับ ผู้เรียน Vowel – a Vowel – e Vowel – i Vowel – o Vowel – uPoint s 1 RaccoonTrendyKitty Shoppi ngThunder 2Backpac kSellingInsect Notebo okNumber 3 LabelLemon Ice creamOrderUpdate 4 JacketBeetlePictureMotorUnclear 5 MangoSeven Invoic e Cowbo y Subject 6Sandwic hYellow Discou ntPhonicsBuyer 7Grapefrui tZero Missin g Comple teLucky 8 GrandpaSeafoodTripleProductSunny 9Champio n Green teaTimely Brochur eSummer 10 MannerMemoDisplayOfficeTurkey Total

12 ตัวอย่าง แบบทดสอบชุดที่ 3 แบบทดสอบการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ตามหลัก Phonics 3 พยางค์ Pre-Test and Post-Test Please read the word ( 50 Points) Student No………… ลำดับ ผู้เรียน Vowel – a Vowel – e Vowel – i Vowel – o Vowel – u Poin ts 1Transect ion Telephon e Informa tionOfficial Custom er 2Advertis e Descripti on Dictiona ry Pronunci ation Busines s 3Particula r Definitio n Internat ional Concepti on Publishi ng 4Marketi ng Extensio n Differen ce Commer cial Supplie r 5Appoint ment Secretar yLimited Connecti ngCultural 6Manage r Registrat ion Includin g Followin g Mulberr y 7Afterno on Reservati on Disregar d Tomorro w Subject ive 8Assistan t Responsi bilityInternet Convenie nt Success ful 9Salutati on Presenta tionInformal Conversa tion Sudden ly 10Travellin g Negotiati on Importa nt Organiza tion Punish ment Total


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหาด้านการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.2 ศูนย์การเรียนปัญญา ภิวัฒน์ จำนวน 10 คน ด้วยสื่อการสอนการอ่าน คำศํพท์ภาษาอังกฤษตามหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google