งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCE SUBJECT สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCE SUBJECT สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCE SUBJECT สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี

2 วัตถุประสงค์ 1. นักเรียนทำความเข้าใจในรายวิชาที่เรียน 2. นักเรียนทดลองศึกษาในโปรแกรมเบื้องต้น 3. นักเรียนจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในสมุดได้อย่าง เรียบร้อย : LECTURE-W1 Introduce Subject

3 จุดประสงค์รายวิชา 1. มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้างและ ไวยากรณ์ของภาษาซี 2. สามารถเขียนโปรแกรมขนาดเล็กด้วยภาษาซี 3. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีจัดการ แฟ้มข้อมูล 4. เห็นคุณค่าและความสำคัญของโปรแกรม ภาษาซี Subject & Teacher Detail : LECTURE-W1 Introduce Subject : การเขียนโปรแกรมภาษาซี

4 มาตรฐานรายวิชา 1. เขียนโปรแกรมประยุกต์ถูกต้องตามโครงสร้าง ของภาษาซี 2. สามารถทดสอบและแก้ไขการทำงานของ โปรแกรม Subject & Teacher Detail (Continue) : LECTURE-W1 Introduce Subject : การเขียนโปรแกรมภาษาซี

5 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียน โปรแกรมภาษาซี ลักษณะทั่วไปและลักษณะ จำเพาะ ของภาษาซี ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น หลักการ ของภาษาซี องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม ลักษณะของตัวแปร ตัวดำเนินการนิพจน์ วิธีการและ คำสั่งต่างๆในการเขียนโปรแกรม ภาษาซี การสร้าง และเรียกใช้ฟังก์ชัน การสร้างไฟล์ การเข้าถึงไฟล์ และการประยุกต์ใช้งาน Subject & Teacher Detail (Continue) : LECTURE-W1 Introduce Subject : การเขียนโปรแกรมภาษาซี

6 โครงสร้างการเก็บคะแนน T1 เก็บคะแนน 10% T2 เก็บคะแนน 10% T3 เก็บคะแนน 10% T4( งานบูรณาการ ) เก็บคะแนน 10% T5( ชิ้นงาน ) เก็บคะแนน 10% จิตพิสัยเก็บคะแนน 10% สอบกลางภาคเก็บคะแนน 20% สอบปลายภาคเก็บคะแนน 20% : LECTURE-W1 Introduce Subject 6 60% 40% 100% Subject Scores Structure

7 คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด คะแนน เกรด 0 มาเรียนไม่ถึง 80% เกรด ขร. ขาดสอบ เกรด ขส. ไม่สมบูรณ์ เกรด มส : LECTURE-W1 Introduce Subject 7 Grade

8 8 - ห้ามเข้าเรียนสายเกิน 15 นาที หากเกินถือว่า ขาดเรียน - นำสมุดและหนังสือมาใช้เรียนทุกครั้ง ถ้าไม่มี หนังสือเรียนถือว่า ขาดเรียน - ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร อาหาร ขนม เครื่องดื่ม มารับประทานหรือใช้งาน - ห้ามใส่ชุดพละมาเรียน หากใส่ถือว่า ขาดเรียน เว้นแต่ตรงกับตารางเรียน - ห้ามกระทำการใดๆที่ไม่สุภาพ รวมถึงห้าม กระทำการใดๆที่ผิดระเบียบ - การส่งงานสามารถส่งย้อนหลังได้ไม่เกิน 7 วัน หากเกินรับงานใหม่ : LECTURE-W1 Introduce Subject กฎกติกาการเข้าเรียน นโยบายการเข้าเรียน

9 9 - กระทำผิดกฎกติกา ตัดคะแนนรวมทั้งห้อง 3 คะแนนต่อ 1 ครั้ง - ช่วยกันรักษาระเบียบและความสะอาดในชั้น เรียน หากพบว่าไม่เรียบร้อยหักชิ้นละ 3 คะแนน ทั้ง ห้อง - หากสามารถตอบคำถามของผู้สอนได้จะได้รับ คะแนนพิเศษ เป็นรายบุคคล คะแนนขึ้นอยู่กับความ ยากง่ายของคำถาม - ขาดเรียนได้ไม่เกิน 10 คาบ - ต้องลงทะเบียนเข้าร่วม Google Classroom ทุกคน - ระเบียบสามารถเพิ่มเติมได้แล้วแต่ผู้สอน : LECTURE-W1 Introduce Subject กฎกติกาการเข้าเรียน ( ต่อ ) นโยบายการเข้าเรียน


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCE SUBJECT สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจอาจารย์จิรา ภรณ์ เขตกุฎี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google