งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต(Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต(Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต(Internet)
1.ชื่อโครงงาน...เรื่อง อินเทอร์เน็ต 2.ประเภทโครงงาน...ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา 3.ชื่อผู้ทำโครงงาน... -นางสาว ซายูริ นิชิยามา ม.4/2 เลขที่ 24 -นาย ธนพล เลาหกุล ม.4/2 เลขที่ 32 -นางสาว ขวัญสุดา คำเหล็ก ม.4/2 เลขที่ 35 4.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา...ครู นภัสสร วงศรีคุณถาวร 5.ระยะเวลาดำเนินงาน...4 เดือน 6.สาระสำคัญของโครงงาน...เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ทำให้เรียนรู้ว่า อินเทอร์เน็ตมีที่มาอย่างไร มีการใช้งานเป็นอย่างไร

2 7.หลักการและเหตุผล...อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการใช้ชีวิตในสังคม เพราะอินเทอร์เน็ต เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อข้อมูลทั่วโลก เราสามารถรู้ข้อมูลทุกอย่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่บางคนก็ใช้อินเทอร์เน็ตผิดวิธี กลุ่มเราจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่าน ใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกวิธี 8.วัตถุประสงค์...เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น รู้หลายอย่างเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รู้การใช้ให้ถูกวิธี รู้การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 9.วิธีดำเนินงาน...สืบค้นข้อมูลจากหลายๆแห่ง มารวมกันแล้ววิเคราะห์เอามาทำใส่โครงงานให้ผู้อ่านเข้าใจอย่างถูกต้อง 10.เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน...การทำโครงงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการใช้อินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ใช้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน 11.รายละเอียดการพัฒนา... 12.บรรณานุกรม...หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 กิจกรรมที่ต้องทำ ศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ออกแบบรายละเอียดของโครงงาน
ลำดับที่ กิจกรรม เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 1 2 3 4 ศึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ออกแบบรายละเอียดของโครงงาน ศึกษาการเขียนโครงงาน ออกแบบโครงสร้างของโครงงาน 5 พัฒนาโครงงาน 6 ตรวจสอบและแก้ไขโครงงาน 7 จัดทำรายงาน

4 Story board อินเทอร์เน็ต(Internet) คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของรัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงเรียน ชายทะเล หรือร้านอาหารทั่วโลก ในปัจจุบันมีคนทั่วโลกนับพันล้านคนที่เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ อีเมล์ ( ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ห้องคุย (Chat room) การส่งสารทันที (instant messaging) และ วีโอไอพี (VoIP)


ดาวน์โหลด ppt โครงงาน เรื่อง อินเทอร์เน็ต(Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google