งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ชื่อโครงงาน... เรื่อง อินเทอร์เน็ต 2. ประเภทโครงงาน... ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา 3. ชื่อผู้ทำโครงงาน... - นางสาว ซายูริ นิชิยามา ม.4/2 เลขที่ 24 - นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ชื่อโครงงาน... เรื่อง อินเทอร์เน็ต 2. ประเภทโครงงาน... ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา 3. ชื่อผู้ทำโครงงาน... - นางสาว ซายูริ นิชิยามา ม.4/2 เลขที่ 24 - นาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ชื่อโครงงาน... เรื่อง อินเทอร์เน็ต 2. ประเภทโครงงาน... ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา 3. ชื่อผู้ทำโครงงาน... - นางสาว ซายูริ นิชิยามา ม.4/2 เลขที่ 24 - นาย ธนพล เลาหกุล ม.4/2 เลขที่ 32 - นางสาว ขวัญสุดา คำเหล็ก ม.4/2 เลขที่ 35 4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา... ครู นภัสสร วงศรีคุณถาวร 5. ระยะเวลาดำเนินงาน...4 เดือน 6. สาระสำคัญของโครงงาน... เป็นโครงงานที่เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต ทำให้เรียนรู้ว่า อินเทอร์เน็ตมีที่มาอย่างไร มีการใช้งานเป็นอย่างไร

2 7. หลักการและเหตุผล... อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ ขาดไม่ได้เลยในการใช้ชีวิตในสังคม เพราะอินเทอร์เน็ต เป็น เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อข้อมูลทั่วโลก เราสามารถรู้ ข้อมูลทุกอย่างผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่บางคนก็ใช้ อินเทอร์เน็ตผิดวิธี กลุ่มเราจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ ผู้อ่าน ใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกวิธี 8. วัตถุประสงค์... เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต มากขึ้น รู้หลายอย่างเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รู้การใช้ให้ถูกวิธี รู้ การใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 9. วิธีดำเนินงาน... สืบค้นข้อมูลจากหลายๆแห่ง มารวมกัน แล้ววิเคราะห์เอามาทำใส่โครงงานให้ผู้อ่านเข้าใจอย่าง ถูกต้อง 10. เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน... การทำโครงงาน ในครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการใช้ อินเทอร์เน็ต เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ต เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ใช้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน 11. รายละเอียดการพัฒนา... 12. บรรณานุกรม... หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

3 ลำดับที่กิจกรรม เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4 1234123412341234 1 ศึกษาเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต 2 ออกแบบรายละเอียด ของโครงงาน 3 ศึกษาการเขียน โครงงาน 4 ออกแบบโครงสร้างของ โครงงาน 5 พัฒนาโครงงาน 6 ตรวจสอบและแก้ไข โครงงาน 7 จัดทำรายงาน

4 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรธุรกิจ หน่วยงานของ รัฐบาล สถานศึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เหล่านี้สามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน สำนักงาน โรงเรียน ชายทะเล หรือร้านอาหารทั่วโลก ในปัจจุบันมีคนทั่วโลกนับพันล้านคนที่เข้าถึงบริการ อินเทอร์เน็ต เช่น เวิลด์ไวด์เว็บ อีเมล์ (E-mail) พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ห้องคุย (Chat room) การส่ง สารทันที (instant messaging) และ วีโอไอพี (VoIP)


ดาวน์โหลด ppt 1. ชื่อโครงงาน... เรื่อง อินเทอร์เน็ต 2. ประเภทโครงงาน... ประเภทสื่อเพื่อการศึกษา 3. ชื่อผู้ทำโครงงาน... - นางสาว ซายูริ นิชิยามา ม.4/2 เลขที่ 24 - นาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google