งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th. สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายด่วน 1570 www.dbd.go.th. สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

2 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ. ศ. 2499 3. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ. ศ. 2499 4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ. 2535 5. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ. ศ. 2542 6. พระราชบัญญัติการบัญชี พ. ศ. 2543 7. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ. ศ. 2547 8. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ. ศ. 2509 9. พระราชบัญญัติหอการค้า พ. ศ. 2509

3 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมดูแล จำนวน 8 ฉบับ กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจเพื่อบังคับใช้ พ. ร. บ. กำหนด ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ. ศ.2499 กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจสถาบันการค้ากรณีพิเศษ / เร่งด่วน / นโยบายของรัฐบาล ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th กรณีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ บริษัท พ. ศ.2554 ( ปัจจุบันแก้ไข ฉบับที่ 10) กรณีพิจารณารับคำขอเบื้องต้นบริษัทมหาชนจำกัด  กฎกระทรวงพาณิชย์ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน และ การรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ กรณีการตรวจพิจารณาให้อนุญาตหรือรับจดทะเบียนสมาคมการค้าหรือหอการค้า  ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และ ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ. ศ.2554

5 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th  ปัญหาที่มักพบในการปฏิบัติงาน  วิธีการแก้ไขปัญหา และ  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ของงานในด้านจดทะเบียนธุรกิจ )

6 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สายด่วน 1570 www.dbd.go.th. สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google