งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th. สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายด่วน 1570 www.dbd.go.th. สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายด่วน 1570

2 สายด่วน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ. ศ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ. ศ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ. ศ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ. ศ พระราชบัญญัติการบัญชี พ. ศ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ. ศ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ. ศ พระราชบัญญัติหอการค้า พ. ศ. 2509

3 สายด่วน กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมดูแล จำนวน 8 ฉบับ กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจเพื่อบังคับใช้ พ. ร. บ. กำหนด ความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ. ศ.2499 กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจสถาบันการค้ากรณีพิเศษ / เร่งด่วน / นโยบายของรัฐบาล ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 สายด่วน กรณีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ บริษัท พ. ศ.2554 ( ปัจจุบันแก้ไข ฉบับที่ 10) กรณีพิจารณารับคำขอเบื้องต้นบริษัทมหาชนจำกัด  กฎกระทรวงพาณิชย์ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน และ การรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ กรณีการตรวจพิจารณาให้อนุญาตหรือรับจดทะเบียนสมาคมการค้าหรือหอการค้า  ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และ ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ. ศ.2554

5 สายด่วน  ปัญหาที่มักพบในการปฏิบัติงาน  วิธีการแก้ไขปัญหา และ  ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ของงานในด้านจดทะเบียนธุรกิจ )

6 สายด่วน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สายด่วน 1570 www.dbd.go.th. สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google