งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทภารกิจด้านกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทภารกิจด้านกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทภารกิจด้านกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
การกำกับ ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน สายด่วน 1570

2 กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 2. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 3. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 4. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 5. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 6. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 7. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 8. พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 9. พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 สายด่วน 1570 2

3 ลักษณะงาน : ภารกิจการกำกับดูแลในด้านการจดทะเบียนธุรกิจ
กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมดูแลจำนวน 8 ฉบับ กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจเพื่อบังคับใช้ พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจสถาบันการค้ากรณีพิเศษ/เร่งด่วน/นโยบายของรัฐบาล ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 3

4 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนธุรกิจ
กรณีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2554 (ปัจจุบันแก้ไข ฉบับที่ 10) กรณีพิจารณารับคำขอเบื้องต้นบริษัทมหาชนจำกัด กฎกระทรวงพาณิชย์ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน และการรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ กรณีการตรวจพิจารณาให้อนุญาตหรือรับจดทะเบียนสมาคมการค้าหรือหอการค้า ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า และ ระเบียบสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ.ศ.2554 สายด่วน 1570 4

5 ปัญหาที่มักพบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา และ
วิธีการแก้ไขปัญหา และ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ของงานในด้านจดทะเบียนธุรกิจ) สายด่วน 1570 5

6 ขอบคุณครับ สายด่วน 1570 6


ดาวน์โหลด ppt บทบาทภารกิจด้านกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google