งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ภาษาคำสั่งพื้นฐานที่ใช้เขียน โปรแกรม PLC 3.2 รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) และ แฟลก (Flag,Memory) จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ภาษาคำสั่งพื้นฐานที่ใช้เขียน โปรแกรม PLC 3.2 รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) และ แฟลก (Flag,Memory) จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 ภาษาคำสั่งพื้นฐานที่ใช้เขียน โปรแกรม PLC 3.2 รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) และ แฟลก (Flag,Memory) จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL LAB EL06 แผนกวิชาช่าง ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ นำเสนอครั้ง ที่ 5

2 แฟลก (Flag) และ การใช้งาน ระบบควบคุมพื้นฐานมีเฉพาะอุปกรณ์อินพุทและ อุปกรณ์เอ้าท์พุททำงานร่วมกันระบบควบคุมสมา รถทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ กรณีระบบ ควบคุมมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนยุ่งยาก จำเป็นต้องมี อุปกรณ์ช่วยการทำงานที่เรียก Flag หรือ Memory ช่วยจำสถานะต่างๆ ของอุปกรณ์ ควบคุม หรือเหตุการณ์ต่างๆ เอาไว้ แล้วนำ ผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมขบวนการอื่นต่อไป จุดประ สงค์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Flag หรือ Memory และการนำไปใช้งานการเขียน โปรแกรม PLC

3 รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) รีเลย์ช่วยเป็นอุปกรณ์ควบคุม (Controller) ที่มี ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในระบบควบคุมที่มีการ ทำงานซับซ้อนยุ่งยาก โดยที่รีเลย์ช่วยทำหน้าที่ เป็นหน่วยความจำ (Memory) จำสถานะ “0” หรือ “1” ของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ หรือ เหตุการณ์ต่างของวงจรควบคุมเอาไว้ เช่น สวิตช์กด S1 ทำหน้าที่ Start และ Stop ในตัว เดียวกัน A1A1 A2A2 1 1212 2323 2424 3131 4343 32324 Operatin g coil Auxiliary contact สัญลักษณ์รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay)

4 Flag / Memory Flag เป็นทรัพยากรภายใน PLC ซึ่งเป็น พื้นที่ส่วนหนึ่งของ CPU การใช้งาน Flag ในการเขียน โปรแกรมคำสั่ง Flag ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำ (Memory) โดยทำหน้าที่เก็บสถานะ “0” หรือ “1” ของอุปกรณ์ควบคุมหรือ เหตุการณ์ต่างๆในวงจรควบคุมหรือใช้เก็บ ผลลัพธ์ของสัญญาณ Binary เอาไว้ ใน บางครั้งผลลัพธ์ทางลอจิก RLO (Result of Logic Operation) จำเป็นต้องนำไป ผ่านตัวกลางในการเก็บสถานะทาง Binary เพื่อที่จะนำไปใช้ในขบวนการอื่นต่อไป ใน ที่นี้ Flag / Memory เทียบได้กับรีเลย์ช่วย ภายในที่เก็บผลลัพธ์ทาง Binary

5 Flag แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. Flag ประเภท Retentive memory : สามารถจำสถานะ “0” หรือ “1” ของ ตัวเองได้ในขณะที่ไม่มีแรงดัไฟฟ้าจ่าย ให้กับ PLC และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่ สภาวะปกติอีกครั้งสถานะของ Retentive memory ก็จะมีสถานะเดิม พื้นที่ใช้งาน F0.0-F63.7 ()() F0. 0

6 Flag แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 2. Flag ประเภท Non retentive memory : ไม่สามารถจำสถานะ “0” หรือ “1” ของตัวเองได้ในขณะที่ไม่มี แรงดันไฟฟ้าจ่ายให้กับ PLC โดยสถานะ ของเอ้าท์พุทและหน่วยความจำทั้งหมดจะ ถูก Reset เป็น “0” พื้นที่ใช้งาน F64.0-F255.7 ()() F64.0

7 ตัวอย่างการใช้งาน Flag ประเภท Retentive memory เอ้าท์พุท Q32.0 จำสถานะ ตัวเองไม่ได้ ()() I32. 0 I32. 1 Q32.0 เอ้าท์พุท Q32.0 จำสถานะ ตัวเองได้ โดย F0.0 ()() I32. 0 I32. 1 F0. 0 ()() Q32.0

8 ตัวอย่างการใช้งาน Output ประเภท Non retentive memory ()() I32. 0 I32. 1 Q32.0 ()() I32. 0 I32. 1 Q32.0 ()() I32. 0 I32. 1 Q32.0 โปรแกรม LAD หลังจาก I32.1 เป็น “1” เอ้าท์พุท Q32.0 จำสถานะตัวเอง ไม่ได้เมื่อ แรงดันไฟฟ้ามา ปกติ

9 ตัวอย่างการใช้งาน Flag ประเภท Retentive memory ()() I32. 0 I32. 1 F0. 0 ()() Q32.0 หลังจาก I32.1 เป็น “1” ()() I32. 0 I32. 1 F0. 0 ()() Q32.0 เมื่อไฟฟ้าดับ

10 ตัวอย่างการใช้งาน Flag ประเภท Retentive memory ()() I32. 0 I32. 1 F0. 0 ()() Q32.0 แรงดันไฟฟ้ามา ปกติ

11 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ งานรีเลย์ช่วย วงจร Latching relay เงื่อนไขการ ทำงาน S1S1 H1H1 - กด S1 และ K3A ทำให้ รีเลยช่วย K1A ทำงาน เท่ากับ “1” และ K1A ทำ ให้รีเลย์ช่วย K3A ทำงาน เท่ากับ “1” ผลทำให้ หลอดไฟ H1 ติด - กด S1 และ K3A ทำให้ รีเลยช่วย K2A ทำงาน เท่ากับ “1” และ K2A ทำ ให้รีเลย์ช่วย K3A หยุด ทำงานเท่ากับ “0” ผลทำ ให้หลอดไฟ H1 ดับ - รีเลย์ช่วย K1A และ K2A ทำงานตรงกันไม่ได้ - สลับการทำงานของ รีเลย์ช่วย K1A และ K2A โดยรีเลย์ช่วย K3A K3 A K1 A K3 A K2 A จงเขียนโปรแกรม PLC โดยภาษา LAD และ STL

12 วงจร Latching relay S1 K1 A K2 A K3 H1 K1 A K2 A K1 A K2 A

13 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

14 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

15 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

16 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

17 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

18 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

19 S1S1 K1AK1A K3K3 K1AK1A K1AK1A K2AK2A K2AK2A K3K3 K2AK2A K1AK1A K2AK2A K3K3 K3K3

20 ตารางกำหนดสถานะและตำแหน่ง อินพุท / เอ้าท์พุท รีเลย์ช่วย K1A = F64.0 รีเลย์ช่วย K2A = F64.1 ตัวแปร อินพุท สัญลัก ษณ์ สถานะ ทางตรรก ตำแหน่ง อินพุท สวิตช์กด S1 กด S1 = 1 I32.0 ตัวแปร เอ้าท์พุท สัญลัก ษณ์ สถานะ ทางตรรก ตำแหน่ง เอ้าท์พุท คอนแทค เตอร์ K3 ทำงาน K3 = 1 Q32.0

21 โปรแกรม Latching relay การใช้งาน Flag ประเภท Non-retentive memory Q32.0 I32. 1 ()() F64.0 ()() F64.1 ()() Q3 2.0 F64.1 F64.0 F64.1 F64.0 Q32.0 H1

22 โปรแกรม Latching relay การใช้งาน Flag ประเภท Non-retentive memory Q32.0 ()() F64.0 ()() F64.1 I32. 1 ()() Q3 2.0 F64.1 F64.0 F64.1 F64.0 Q32.0 H1 I32. 1

23 การปรับ Ladder diagram หลัง การทำ Simplify แล้ว I32. 1 ()() F64.0 ()() F64.1 ()() Q3 2.0 F64.1 Q32.0 F64.0 F64.1 F64.0 F64.1 Q32.0 F64.0 Q32.0 H1 I32. 1

24 โปรแกรม Statement list O.N Q32. 0 O. F64. 0 AI32.0 AN F64. 1 = F64. 0 O. Q32. 0 O. F64. 1 AI32.0 AN F64. 0 = F64. 1 O. F64. 0 O. Q32. 0 AN F64. 1 = Q32. 0

25 โครงสร้างของ โปรแกรม PLC โครงสร้างของวงจร ควบคุม อุปกรณ์อินพุท (Input devices) สวิตช์กด S1 อุปกรณ์ควบคุม (Controller) รีเลย์ช่วย K1A รีเลย์ช่วย K2A อุปกรณ์เอ้าท์พุท (Output devices) คอนแทคเตอร์ K3 อินพุทโมดูล (Input module) I32.0 Controller Flag F64.0 Flag F64.1 เอ้าท์พุทโมดูล (Output module) Q32.0

26 คำถ าม 1. F10.2 เป็น Flag หรือ Memory ประเภทใด ตอบ : Retentive memory 2. F100.5 เป็น Flag หรือ Memory ประเภทใด ตอบ : Non retentive memory

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ภาษาคำสั่งพื้นฐานที่ใช้เขียน โปรแกรม PLC 3.2 รีเลย์ช่วย (Auxiliary relay) และ แฟลก (Flag,Memory) จัดทำ โดย สุพล จริน ห้องปฏิบัติการควบคุม CONTROL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google