งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ใน วิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่มของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขางานการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ใน วิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่มของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขางานการโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ใน วิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่มของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขางานการโรงแรม วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายภัทรวุธ บุบผา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ปัญหาการวิจัย ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญ มากในปัจจุบันนี้ เรื่องของคำศัพท์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ดีและเข้าใจในภาษา เช่นกัน ซึ่งจากการสังเกตนักเรียนปรากฏว่านักเรียน จะจำคำศัพท์ได้น้อยมากบางคนจะจำไม่ได้เลยแม้ว่า จะเคยท่องกับคุณครูผู้สอนวิชาอื่นมาแล้วก็ตาม ทำให้ นักเรียนไม่สนใจและไม่อยากจะเรียนในวิชานี้ ซึ่งเรื่อง ของคำศัพท์ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาการ บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง ชรร.311, ชรร.312 สาขางานการโรงแรมยังมีปัญหาในเรื่องของ คำศัพท์อยู่มาก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะนักเรียนยังขาด ความเอาใจใส่ในเรื่องการท่องคำศัพท์และการพัฒนา ของสมองยังไม่สามารถจดจำคำศัพท์ได้เป็นจำนวน มากผู้วิจัยจึงได้พยายามศึกษาและส่งเสริมที่จะช่วยให้ นักเรียนได้จดจำคำศัพท์และนำไปใช้ในการเรียนการ สอนในวิชาอื่นๆ ได้มากขึ้น

3 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 สาขางานการโรงแรม โดยใช้กิจกรรม การเขียนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ คำศัพท์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีความ รับผิดชอบในการท่องศัพท์ที่ใช้ในงาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม

4 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ ตารางที่ 4.1 แสดงผลการส่งเสริมการท่องคำศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเขียนและทำแบบฝึกหัด เกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครั้งที่ 1,2 จำนวน นักศึกษา คะแนนที่ได้ ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 การพัฒนา ทักษะ 151611 241511 33107 46159 561610 69178

5 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ 79189 88 10 981911 10 2010 1151611 126159 1341410 143 11 1571710 1651914 174 13

6 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ 1841511 1961812 206148 2151813 2281911 2371811 2471811 2551611 2641410 2751611 2851712 2951510

7 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ 3061812 X5.8316.410.56 S.D.1.802.091.52 ตาราง 4.1 ผลการศึกษาของการส่งเสริมการ ท่องคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนและทำ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและ เครื่องดื่ม พบว่าการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.83, การทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 16.4 และ คะแนนพัฒนาทักษะมีคะแนนเฉลี่ย 10.56 ตามลำดับ

8 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ส่งเสริมการท่องคำศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเขียนและทำ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและ เครื่องดื่ม พบว่าการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.83, การทดสอบครั้งที่ 2 มี คะแนนเฉลี่ย 16.4 และคะแนนพัฒนา ทักษะมีคะแนนเฉลี่ย 10.56 ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมลบริหารธุรกิจ การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ใน วิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่มของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขางานการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google