งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชาการบริการอาหารและ เครื่องดื่มของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 3 สาขางานการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ นายภัทรวุธ บุบผา

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ปัญหาการวิจัย ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาหนึ่งที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้ เรื่องของคำศัพท์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้ดีและเข้าใจในภาษาเช่นกัน ซึ่งจากการสังเกตนักเรียนปรากฏว่านักเรียนจะจำคำศัพท์ได้น้อยมากบางคนจะจำไม่ได้เลยแม้ว่าจะเคยท่องกับคุณครูผู้สอนวิชาอื่นมาแล้วก็ตาม ทำให้นักเรียนไม่สนใจและไม่อยากจะเรียนในวิชานี้ ซึ่งเรื่องของคำศัพท์ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง ชรร.311, ชรร.312 สาขางานการโรงแรมยังมีปัญหาในเรื่องของคำศัพท์อยู่มาก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะนักเรียนยังขาดความเอาใจใส่ในเรื่องการท่องคำศัพท์และการพัฒนาของสมองยังไม่สามารถจดจำคำศัพท์ได้เป็นจำนวนมากผู้วิจัยจึงได้พยายามศึกษาและส่งเสริมที่จะช่วยให้นักเรียนได้จดจำคำศัพท์และนำไปใช้ในการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได้มากขึ้น

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางานการโรงแรม โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำศัพท์และทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. เพื่อเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบในการท่องศัพท์ที่ใช้ในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการส่งเสริมการท่องคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มครั้งที่ 1,2 จำนวนนักศึกษา  คะแนนที่ได้ ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 การพัฒนาทักษะ 1 5 16 11 2 4 15 3 10 7 6 9 17 8

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
7 9 18 8 10 19 11 20 5 16 12 6 15 13 4 14 3 17

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
18 4 15 11 19 6 12 20 14 8 21 5 13 22 23 7 24 25 16 26 10 27 28 17 29

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
30 6 18 12  X 5.83 16.4 10.56  S.D. 1.80 2.09 1.52 ตาราง 4.1 ผลการศึกษาของการส่งเสริมการท่องคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พบว่าการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.83, การทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 16.4 และคะแนนพัฒนาทักษะมีคะแนนเฉลี่ย ตามลำดับ

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
สรุปผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ส่งเสริมการท่องคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนและทำ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม พบว่าการทดสอบครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 5.83, การทดสอบครั้งที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 16.4 และคะแนนพัฒนา ทักษะมีคะแนนเฉลี่ย ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google