งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารแนะนำการใช้งาน ระบบจัดเก็บและบันทึก ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ( เบื้องต้น ) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารแนะนำการใช้งาน ระบบจัดเก็บและบันทึก ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ( เบื้องต้น ) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารแนะนำการใช้งาน ระบบจัดเก็บและบันทึก ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ( เบื้องต้น ) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2 แผนผังการใช้งานระบบ ระบบ จัดเก็บ และบันทึก ข้อมูล ทะเบียน พาณิชย์ ขอจด ทะเบียน พาณิชย์ รับจด ทะเบีย น จัดการ ข้อมูลใน ฐานข้อมูล กลาง ออก ใบสำคัญ ทะเบียน พาณิชย์ นาย ทะเบียน ผู้ประกอ บการ SERVER นำ ข้อมูล ไปใช้ Picture : http://4vector.com/free-vector/dexmilano-dex-server-clip-art-105514 http://pixshark.com/computer-images-clipart.htm

3 ข้อแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานระบบ จัดเก็บและบริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ Picture : http://www.clipartbest.com/clipart-MdT7AbBi9 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับเปิด อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับเปิด ใบสำคัญ และ รายงาน Hardware และ software ที่ระบบต้องการ คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ firefox chrome Internet explorer java Adobe reader

4

5 บันทึกคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ปีปัจจุบัน บันทึกคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ ก่อนปีปัจจุบัน พิมพ์ใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ และใบ ร้านค้าลิขสิทธิ์

6 จดทะเบียนจัดตั้งทะเบียน พาณิชย์ (RCP010100 ) 1. กรอกวันที่รับจดทะเบียนจัดตั้งใหม่, ชื่อนายทะเบียน 2. กรอกข้อมูลในแต่ละแถบข้อมูล ( แถบข้อมูลหลักให้คลิก บันทึกรายชื่อผู้จัดการด้วย ) 3. คลิกบันทึก - ชื่อผู้ประกอบ พาณิชยกิจ - ชื่อที่ใช้ในการ ประกอบพาณิชยกิจ - ชนิดพาณิชยกิจ - ที่ตั้งสำนักงานแห่ง ใหญ่ - ชื่อผู้จัดการ - ชื่อเว็บไซต์ - หมวดหมู่เว็บไซต์ - ช่องทางการทำ ธุรกรรม - ชื่อ e-mail ( ถ้ามี ) - ชื่อผู้โอน ( ถ้ามี ) - รายละเอียดที่ตั้ง สาขา ( ถ้ามี ) - ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ( ถ้ามี )

7 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง รายการ (RCP010200 ) 1. เลือกคำขอที่ต้องการเปลี่ยนแปลง 2. กรอกวันที่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง, วันที่เปลี่ยนแปลง, รายการเปลี่ยนแปลง, ชื่อนายทะเบียน 3. กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อที่ต้องการแก้ไข ( เมนูนี้ไม่ให้แก้ไข ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ ) 4. คลิกบันทึก - ชื่อที่ใช้ในการประกอบ พาณิชยกิจ - ชนิดพาณิชยกิจ - ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ - ชื่อผู้จัดการ - ชื่อเว็บไซต์ - หมวดหมู่เว็บไซต์ - ช่องทางการทำธุรกรรม - ชื่อ e-mail ( ถ้ามี ) - รายละเอียดที่ตั้ง สาขา ( ถ้ามี ) - ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน ( ถ้ามี )

8 จดทะเบียนเลิกทะเบียน พาณิชย์ (RCP010300 ) 1. เลือกคำขอที่ต้องการเลิก 2. กรอกวันที่รับจดทะเบียนเลิก, วันที่เลิก, สาเหตุการเลิก, ชื่อ นายทะเบียน 3. คลิกบันทึก

9 การบันทึกรายการแก้ไขอื่นๆ ที่ไม่ต้องขอ จดทะเบียน (RCP010400 ) 1. เลือกคำขอที่ต้องการแก้ไข 2. กรอกเลขที่หนังสือรับ, หนังสือรับวันที่, รายละเอียดแก้ไขอื่นๆ, ชื่อนายทะเบียน 3. กรอกข้อมูลในแต่ละหัวข้อที่ต้องการแก้ไข ( เมนูนี้แก้ไขเฉพาะ ชื่อผู้ประกอบพาณิชยกิจ และที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ ) 4. คลิกบันทึก - ชื่อที่ใช้ในการ ประกอบพาณิชย กิจ - ที่ตั้งสำนักงาน แห่งใหญ่ - ชื่อผู้จัดการ * เลขที่หนังสือรับ ให้กรอกเลขรับคำร้อง ตาม ปีงบประมาณเริ่มต้นด้วย 001 เป็นต้นไป จนสิ้น ปีงบประมาณ เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ให้เริ่มต้นเลข 001 ใหม่

10 กรณีมีการยื่นจดทะเบียนไว้ก่อนขอจด เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการอื่นๆ หรือ เลิกก่อนปีปัจจุบัน บันทึกคำขอจัดตั้ง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง 040100 บันทึกคำขอจัดตั้ง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง 040100 เช็คคำขอ เปลี่ยนแป ลงก่อนปี ปัจจุบัน บันทึกคำขอ เปลี่ยนแปลง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง 040200 บันทึกคำขอ เปลี่ยนแปลง ก่อนปีปัจจุบัน ที่เมนูปรับปรุง 040200 บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอื่นๆ หรือเลิกปี ปัจจุบัน ที่เมนู เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอื่นๆ หรือเลิก บันทึกคำขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอื่นๆ หรือเลิกปี ปัจจุบัน ที่เมนู เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอื่นๆ หรือเลิก มี ไม่ มี กรณีมีการยื่น จดทะเบียนไว้ ก่อนขอจด เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข รายการอื่นๆ หรือเลิกก่อนปี ปัจจุบัน ให้นำ ข้อมูลดังกล่าว นั้น บันทึกใน เมนูปรับปรุง 040100 หรือ 040200 แล้วแต่กรณี

11 รายการจดทะเบียน ก่อนปีปัจจุบัน (2557 ย้อนลง ไป ) ปีปัจจุบัน (2558) 2549 - 2553 2554 - ปัจจุบัน จัดตั้งปี 50 เลิกปี 53 จัดตั้งปี 50 เลิกปี 58 040 100 จัดตั้งปี 50 เปลี่ยนแปล งปี 53 เลิกปี 58 จัดตั้งปี 50 เปลี่ยนแปลง ปี 53 55 และ 58 เลิกปี 58 ตั้งปี 50 040 100 ตั้งปี 50 040 100 ตั้งปี 50 040 200 เลิกปี 53 010 300 เลิกปี 58 040 200 ปป. ปี 53 010 300 เลิกปี 58 040 200 ปป. ปี 55 040 200 ปป. ปี 53 010 300 เลิกปี 58 010 200 ปป. ปี 58 จัดตั้งปี 58 010 100 ตั้งปี 58

12 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ สาเหตุ : เนื่องจากระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดย อัตโนมัติ กรณีไม่มีการเข้าใช้ระบบนานเกิน 1 เดือน วิธีแก้ปัญหา : ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 547 4446-7 หรือ สายด่วน 1570 ต่อ 3912 3932 เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทำการตั้งค่ารหัสผ่านให้ใหม่ สาเหตุ : เนื่องจากระบบจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดย อัตโนมัติ กรณีไม่มีการเข้าใช้ระบบนานเกิน 1 เดือน วิธีแก้ปัญหา : ติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 02 547 4446-7 หรือ สายด่วน 1570 ต่อ 3912 3932 เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทำการตั้งค่ารหัสผ่านให้ใหม่ - กรณีไม่สามารถเข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิมได้ - เมื่อมีการยกฐานะ หรือเปลี่ยนชื่อเทศบาล อบต. ส่งหนังสือขอยกฐานะและแนบประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกฐานะ เรียน ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แก้ไขฐานข้อมูลในระบบได้ ส่งหนังสือขอยกฐานะและแนบประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกฐานะ เรียน ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แก้ไขฐานข้อมูลในระบบได้

13 รายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ การขอเบิกใบร้านค้าลิขสิทธิ์ สำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4703 การขอเบิกใบร้านค้าลิขสิทธิ์ สำนักงานป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 4703 - เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลระบบจะทำการออก จากระบบไปที่หน้า Login ใหม่ กรณีที่ไม่ได้ใช้งาน ระบบต่อเนื่องเป็นเวลาเกิน 30 นาที - การจดทะเบียนกิจการการจำหน่าย หรือให้เช่า ซีดี วีซีดี เกี่ยวกับความบันเทิง นายทะเบียนต้อง ออกใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมใบร้านค้าลิขสิทธิ์ ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย

14 สำนักข้อธุรกิจ 14 ด้านหน้าด้านหลัง


ดาวน์โหลด ppt เอกสารแนะนำการใช้งาน ระบบจัดเก็บและบันทึก ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ( เบื้องต้น ) โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย นายพชร อินทรวรพัฒน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google