งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ชื่อผู้วิจัย / สถาบัน นายวัชรพล พรมโคตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ชื่อผู้วิจัย / สถาบัน นายวัชรพล พรมโคตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ชื่อผู้วิจัย / สถาบัน นายวัชรพล พรมโคตร

2 การศึกษาผลการใช้ชุดการสอน เพื่อการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี - สารสนเทศที่ควรรู้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ประเภท : งานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อ ผลงา น

3 1. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการสอนเพื่อ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียน ด้วยชุดการสอนเพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์ การวิจัย

4 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 1. ประชากร คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จำนวน 66 คน 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Program Microsoft Word 2010 ต่ำกว่าเกณฑ์ 80 % จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

5 ผลการ วิเคราะห์ คะแนนเต็ม (E 1 ) 6053.2580.67 ตาราง ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของคะแนนการ ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ เรียนรู้ด้วยชุดการสอน คะแนนเต็ม (E 2 ) 2017.6386.24 ตาราง ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละของคะแนนการ ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนหลังการเรียนรู้ด้วยด้วยชุดการสอน

6 ผลการ วิเคราะห์ จำนวนนักเรียน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน (E 1 ) ประสิทธิภาพหลังเรียน (E 2 ) 880.6786.24 ตาราง ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วยชุด การสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้

7 NX1X2X2- X1 คนที่ ( คะแนนก่อนเรียน )( คะแนนหลังเรียน )( ค่าความก้าวหน้า ) 110188 271710 381810 49178 571912 671811 771710 88179 7.8817.63- S.D.1.130.74- ผลการ วิเคราะห์ ตาราง ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียน - หลังเรียน และค่าคะแนนความก้าวหน้า ของผู้เรียนด้วยชุดการ สอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้

8 สรุป ผลการวิจั ย 1. ผลการใช้การสอนเพื่อการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้ ที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.67/86.24 แสดงว่าคุณภาพของเครื่องมือมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย การสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ Microsoft office word 2010 เรื่อง คำศัพท์ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ควรรู้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสูงกว่า ก่อนเรียน

9 ข้อเสนอแ นะ 1. ในการนำชุดการสอนไปใช้ในการ เรียนการสอน ผู้สอนควรทำความเข้าใจ และ ทดลองทำแบบปฏิบัติการทดลองทุกครั้ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของชุดกิจกรรม 2. ครูผู้สอนควรอธิบายกระบวนการ จัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนี้ด้วยตนเองให้ นักเรียนเข้าใจก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

10 จบการ นำเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ชื่อผู้วิจัย / สถาบัน นายวัชรพล พรมโคตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google