งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติ โดย... สุติมา มีแย้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ

2 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ สอนวิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบ ปกติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ จัดเก็บเอกสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติ 1 2

3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/2 จำนวน 33 คน และนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/6 จำนวน 33 คน จำนวน คน รวม 66 คนใช้วิธี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ จำนวน 260 คน ประชา กร กลุ่ม ตัวอย่า ง

4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียน * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กลุ่ม ตัวอย่า ง n คะแนน เต็ม S.D.t กลุ่ม ทดลอง 3320 10.211.820.13 กลุ่ม ควบคุม 3320 10.151.87

5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กลุ่ม ทดลอง n คะแนน เต็ม S.D.t ก่อน เรียน 33 2010.211.8232.48 หลัง เรียน 33 2018.421.41

6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังเรียน * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กลุ่ม ตัวอย่า ง n คะแนน เต็ม S.D.t กลุ่ม ทดลอง 3320 18.421.415.09 กลุ่ม ควบคุม 3320 16.211.78

7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการ สอน

8 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอน แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สรุปผลการวิจัย ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 1 2

9 สรุปผลการวิจัย ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์อนุมานได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้กิจกรรมการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าการเรียนแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ 3

10 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจในการสอนที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 4 การสอนโดยการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์เป็นรูปแบบที่ให้นักเรียนลงมือทำ กิจกรรมและศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น รู้จักแสดง ความคิดเห็น รู้จักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและ รู้จักร่วมมือ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดบรรยากาศการ เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถสรุป ได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค จิ๊กซอว์เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า การสอนแบบปกติในการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนดีขึ้นจริง

11 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนทำแบบทดสอบ ก่อนเรียนรายเดี่ยว

12 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบ ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

13 ข้อเสนอแนะ ก่อนนำรูปแบบการเรียนรู้สอนแบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ไปใช้ ผู้สอนควรศึกษารูปแบบ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนและควรมีการ ปฐมนิเทศให้กับนักเรียนให้มีความเข้าใจใน ขั้นตอนของกิจกรรมและจะต้องเตรียมสื่อ การสอนต่าง ๆ รวมทั้งรูปแบบของการจัด กิจกรรมไว้ล่วงหน้า ผู้สอนจะต้องปรับเวลาการปฏิบัติกิจกรรมให้ เกิดความกระชับ และรักษาเวลาให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ มี ประสิทธิภาพตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการ จัดการเรียนรู้ 1 2

14 ***** จบการ นำเสนอ *****


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการจัดเก็บเอกสารของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์กับการสอนแบบปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google