งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

2 วิทยาลัยครุ ศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการ การศึกษา ป. เอก ป. โท สาขาวิชา หลักสูตรและ การสอน ป. เอก ป. โท ประกาศนียบัต ร วิชาชีพครู การจัดการ การศึกษา ศูนย์วิจัยและ ฝึกอบรม ทางการศึกษา สำนักงาน เลขานุการ

3 จำนวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2556-2558 หลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปี การศึกษ า 2558 รวม คงอยู่ อยู่ ระหว่าง ทำ วิทยานิ พนธ์ รับเข้า คง อยู่ รับเ ข้า คงอยู่รับเข้า ป. วิชาชีพครู --120116120 236 - ป. โท สาขาวิชาการจัดการ การศึกษา 2723 12155013 ป. โท สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน 126372338675 ป. เอก สาขาวิชาการจัดการ การศึกษา 1486321318 ป. เอก สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน 761296214

4 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556-2558

5

6

7 กลยุทธ์สู่อนาคต กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจำนวนห้องเรียน - ป. โท หลักสูตรและการสอน 1 ห้องเรียน - ป. บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ห้องเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติจากคณะต่างๆมาช่วย สอน และเบิกค่าการสอนตามระเบียบ มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติจีน และ มหาวิทยาลัยเทียนจิน

8 กลยุทธ์สู่อนาคต กลยุทธ์ ที่ 4 การวิจัย - ภายใน ชุดวิจัยเพื่อหามาตรฐานวิชาชีพการสอนในสาขาวิชา หลักตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (8 กลุ่มสาระ ) และภาษาจีน - ภายนอก ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม / เครือข่าย ทั่วประเทศ ๒๕ – ๓๐ จังหวัด ๓๐๐ – ๔๐๐ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาวิทยาลัย - ให้เป็นต้นแบบและมาตรฐานวิชาชีพทาง การศึกษา - ให้เป็นสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบกลไกการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google