งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

2 วิทยาลัยครุ ศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการ การศึกษา ป. เอก ป. โท สาขาวิชา หลักสูตรและ การสอน ป. เอก ป. โท ประกาศนียบัต ร วิชาชีพครู การจัดการ การศึกษา ศูนย์วิจัยและ ฝึกอบรม ทางการศึกษา สำนักงาน เลขานุการ

3 จำนวนนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา หลักสูตร ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปี การศึกษ า 2558 รวม คงอยู่ อยู่ ระหว่าง ทำ วิทยานิ พนธ์ รับเข้า คง อยู่ รับเ ข้า คงอยู่รับเข้า ป. วิชาชีพครู ป. โท สาขาวิชาการจัดการ การศึกษา ป. โท สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน ป. เอก สาขาวิชาการจัดการ การศึกษา ป. เอก สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน

4 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา

5

6

7 กลยุทธ์สู่อนาคต กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มจำนวนห้องเรียน - ป. โท หลักสูตรและการสอน 1 ห้องเรียน - ป. บัณฑิตวิชาชีพครู 1 ห้องเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติจากคณะต่างๆมาช่วย สอน และเบิกค่าการสอนตามระเบียบ มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 3 ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติจีน และ มหาวิทยาลัยเทียนจิน

8 กลยุทธ์สู่อนาคต กลยุทธ์ ที่ 4 การวิจัย - ภายใน ชุดวิจัยเพื่อหามาตรฐานวิชาชีพการสอนในสาขาวิชา หลักตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (8 กลุ่มสาระ ) และภาษาจีน - ภายนอก ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม / เครือข่าย ทั่วประเทศ ๒๕ – ๓๐ จังหวัด ๓๐๐ – ๔๐๐ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาวิทยาลัย - ให้เป็นต้นแบบและมาตรฐานวิชาชีพทาง การศึกษา - ให้เป็นสถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐาน ทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบกลไกการทำงานให้มี ประสิทธิภาพ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารจัดการ วิทยาลัยครุศาสตร์ ภายใต้ สถานการณ์ปัจจุบัน วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google