งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลักดันให้เกิด นวัตกรรมขึ้นในโรงเรียน. ตารางอิสรภาพของแก่นความรู้ และขุมความรู้ แก่น ความรู้ ระดับความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของวิธีการ น้อย มาก 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลักดันให้เกิด นวัตกรรมขึ้นในโรงเรียน. ตารางอิสรภาพของแก่นความรู้ และขุมความรู้ แก่น ความรู้ ระดับความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของวิธีการ น้อย มาก "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลักดันให้เกิด นวัตกรรมขึ้นในโรงเรียน

2 ตารางอิสรภาพของแก่นความรู้ และขุมความรู้ แก่น ความรู้ ระดับความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของวิธีการ น้อย มาก     1. นโยบาย ระดับ กลุ่มสาระ การ เรียนรู้ ระดับ โรงเรียน ระดับ กลุ่ม โรงเรีย น ระดับ เขต พื้นที่ การศึกษ า ระดับ สพฐ.

3 แก่น ความรู้ ระดับความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของวิธีการ น้อย มาก     2. การ แข่งขัน ทาง วิชาการ ระดับ โรงเรียน ระดับ กลุ่ม โรงเรียน ระดับ หน่วยง าน ภายนอ ก ระดับ เขต พื้นที่ การศึกษ า ระดับ สพฐ. ตารางอิสรภาพของแก่นความรู้ และขุมความรู้

4 แก่น ความรู้ ระดับความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของวิธีการ น้อย มาก     3 การศึก ษาและ พัฒนา วิชาชีพ การศึกษ าด้วย ตนเอง แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ใน โรงเรียน การ ประชุม สัมมนา การ อบรม เชิง ปฏิบัติก าร การ อบรม ขยาย เครือข่า ย


ดาวน์โหลด ppt การผลักดันให้เกิด นวัตกรรมขึ้นในโรงเรียน. ตารางอิสรภาพของแก่นความรู้ และขุมความรู้ แก่น ความรู้ ระดับความสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของวิธีการ น้อย มาก 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google