งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการวิจัย นักศึกษาคธ. 4501 ไม่มีพื้นฐาน ในการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูป มาก่อนจึงเรียนไม่ทัน และต้อง ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการวิจัย นักศึกษาคธ. 4501 ไม่มีพื้นฐาน ในการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูป มาก่อนจึงเรียนไม่ทัน และต้อง ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาคธ. 4501 ไม่มีพื้นฐาน ในการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูป มาก่อนจึงเรียนไม่ทัน และต้อง ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ นักศึกษา คธ.4101 ที่เรียนใน ห้องเดียวกัน ระเบียบวิธีวิจัย

3 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรม สำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ในการปรับพื้นฐานการ เรียนรู้ของนักศึกษา คธ. 4501 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา คธ.4501 วัตถุประสงค์

4 นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงาน อาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ตัวแปรตาม เครื่องมือที่ใช้  บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนที่ เรียนรู้จากบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  แบบวัดความพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนด้วย บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ สาระสำคัญ สาระสำคัญ กรอบแนวคิด ตัวแปรต้น บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป ในงานอาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1

5 สาระสำคั ญ ( ต่อ ) ประชากร นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา คธ. 4501 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 13 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูป ในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 83.53/81.81 ในระดับ มากที่สุด สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มี ค่าเท่ากับ 0.6464 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.64 3. นักศึกษามีความพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุด

7 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรม สำเร็จรูปในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2. เพื่อใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ในการปรับ พื้นฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการวิจัย นักศึกษาคธ. 4501 ไม่มีพื้นฐาน ในการเรียนโปรแกรมสำเร็จรูป มาก่อนจึงเรียนไม่ทัน และต้อง ใช้เวลาในการศึกษาเนื้อหา ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google