งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา คาร 7 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา คาร 7 เมษายน 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา คาร 7 เมษายน 2558

2 ข้อมูลประเภทห้องเรียน / แผนการเรียน ของ นักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558 1. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ( 4 ห้องเรียน ) 2. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ ( 3 ห้องเรียน ) 3. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ( 1 ห้องเรียน ) 4. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คอมพิวเตอร์ ( 1 ห้องเรียน ) 5. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนธุรกิจ – คอมพิวเตอร์ ( 1 ห้องเรียน ) 6. ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนศิลปะ – อาชีพ ( 1 ห้องเรียน ) 7. ห้องเรียนพิเศษ ( โครงการ Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Programme : ( 1 ห้อง : 25 คน )

3 ข้อมูลประเภทห้องเรียน / แผนการเรียน ของ นักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2558 1. ห้องเรียนปกติ (6 ห้องเรียน ) แยกเป็นแผนการ เรียน ดังนี้ 1.1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1.2. แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 1.3. แผนการเรียนศิลปะ - อาชีพ 2. ห้องเรียนพิเศษ แยกเป็นแผนการเรียน ดังนี้ 1.1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 1.2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน 3. ห้องเรียนพิเศษ ( โครงการ Education Hub) โปรแกรมนานาชาติ (International Programme : ( 1 ห้อง : 25 คน )

4 การรับเงินบำรุงการศึกษา สนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558

5 ลำดั บ รายการจำนวนเงิน 1. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา เฉพาะ / ภาคเรียน 500.- 2. ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัด ให้ / ภาคเรียน 300.- 3. ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาค เรียน 300.- 4. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ / ภาคเรียน 300.- รวมเงิน1,400.- การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐาน ทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณี พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ( ห้องเรียน ปกติ )

6 การรับเงินสนับสนุนการเรียนการสอน ในนามสมาคม ผู้ปกครอง และครูโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ) ปีการศึกษา 2558 รวมเงิน 1,320.- ลำดับรายการ จำนวนเงิน 1. สมาคมผู้ปกครองและครูโพธิ สัมพันธ์พิทยาคาร /3 ปี 320.- 2. ประกันอุบัติเหตุ / ปี 200.- 3. สวัสดิการนักเรียน / ปี 100.- 4. ค่าบริการระบบ sms (student caring) 200.- 5. ค่าเรียนปรับพื้นฐาน 500.- รวมเงิน 1,320.-

7 ลำดั บ รายการจำนวนเงิน 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ภาคเรียน 5,000.- 2. ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ / ภาค เรียน 500.- 3. ค่าสอนคอมพิวเตอร์เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ / ภาค เรียน 300.- 4. ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาคเรียน 300.- 5. ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ / ภาคเรียน 300.- รวมเงิน 6,400.- การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐาน ทั่วไปของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณี พิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี การศึกษา 2558 ( ห้องเรียนพิเศษ )รวมเงิน 6,400.-

8 ลำดับรายการจำนวนเงิน 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ภาคเรียน ม.1 25,000.- 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา / ภาคเรียน ม. 4 30,000.- 3. ค่าสาธารณูปโภคห้องเรียนปรับอากาศ / ปี 2,000.- 4. ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา / ภาคเรียน 300.- การเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ( ห้องเรียนโครงการ Ed-hub)

9

10

11

12

13

14

15

16

17 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา คาร 7 เมษายน 2558


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยา คาร 7 เมษายน 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google