งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องผลการสอบ O-NET สมาชิกในกลุ่ม นางสาว สุวดี สินคง เลขที่ 37 ม.5/3 นางสาว ณัฐพร ปุริโส เลขที่ 38 ม.5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องผลการสอบ O-NET สมาชิกในกลุ่ม นางสาว สุวดี สินคง เลขที่ 37 ม.5/3 นางสาว ณัฐพร ปุริโส เลขที่ 38 ม.5/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องผลการสอบ O-NET สมาชิกในกลุ่ม นางสาว สุวดี สินคง เลขที่ 37 ม.5/3 นางสาว ณัฐพร ปุริโส เลขที่ 38 ม.5/3

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อต้องการนำเสนอผลการเรียนในแต่ ละวิชา 2. เพื่อต้องการนำเสนอวิชาที่นักเรียนทำ คะแนนเฉลี่ยได้มากที่สุดและน้อยที่สุดใน แต่ละปี 3. เพื่อต้องการนำเสนอสาเหตุการสอบได้ คะแนนเฉลี่ยน้อย 4. เพื่อต้องการนำเสนอสาเหตุการสอบได้ คะแนนเฉลี่ยมาก 5. กราฟเปรียบเทียบนักกเรียนที่เข้าสอบ

3 กราฟผลการสอบปี 2552

4 วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและ น้อยที่สุดในแต่ละปี วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดปี 2552 คือ วิชา ภาษาไทย วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดปี 2552 คือ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดปี 2553 คือ วิชา สุขศึกษา วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดปี 2553 คือ วิชา คณิตศาสตร์ วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดปี 2554 คือ วิชา สุขศึกษา วิชาที่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดปี 2554 คือ วิชา ภาษาอังกฤษ

5 สาเหตุการสอบได้คะแนนเฉลี่ยน้อย เพราะนักเรียนโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ การเรียน โดนเรียน นักเรียนโดยส่วนมาก มักจะมีความรักในวัยเรียนจึงทำให้ไม่ค่อย สนใจเรียน และบางครั้งอาจจะมีการแบ่ง เวลาไม่ถูกต้อง

6 สาเหตุการสอบได้คะแนนเฉลี่ยมาก เพราะนักเรียนสนใจการเรียน ไม่พูดคุยใน เวลาเรียน รู้จักแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง เหมาะสม เวลาว่างรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ มีความรับผิดชอบมีวินัย

7 นักเรียนที่เข้าสอบ

8 แหล่งอ้างอิง http://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt เรื่องผลการสอบ O-NET สมาชิกในกลุ่ม นางสาว สุวดี สินคง เลขที่ 37 ม.5/3 นางสาว ณัฐพร ปุริโส เลขที่ 38 ม.5/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google