งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่งประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่งกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่งประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่งกรรมการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่งประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่งกรรมการ นายสมพร ญาณสูตร ตำแหน่งกรรมการและเลขา

2 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติส่วนตัว นางต้องจิต ช่วยรักษ์ ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เอกภาษาอังกฤษ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกหลักสูตรการสอน

3 ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 – 31 มีนาคม 2553 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูคศ.1 โรงเรียนวัดมุขธารา

4 งานที่ได้รับมอบหมาย ปี2552
ปฏิบัติราชการแทนผู้บริหารโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผู้ช่วยกลุ่มงานบริหารบุคคล งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานด้านธุรการและสารบรรณ งานประสานงานกรรมการสถานศึกษา ปี 2553 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวนผู้เรียน 175 คน จัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 28 คน จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 จำนวน 28 คน งานวัดผลประเมินผล เจ้าหน้าที่ดำเนินการอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่ตรวจรับ-จ่าย พัสดุประจำปี

5 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
การมีวินัย การบริหารงานและการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน การประพฤติตนตามระเบียบวินัย การประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี การไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ความซื่อสัตย์และความเมตตา ความวิริยะอุตสาหะและความเสียสละ

6 ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (2)
การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม การเคารพสิทธิ์ผู้อื่น การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพด้วยความเสียสละ

7 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ
ได้จัดทำสื่อนวัตกรรม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition of Place ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป สร้างขึ้นโดยกำหนดเนื้อหาวัตถุประสงค์ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประมวลผลได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งมีการเสริมแรงเป็นระยะโดยการเฉลยคำตอบให้ทันที โดยกำหนดเนื้อหาที่แบ่งเป็นตอนย่อยๆโดยเสนอเนื้อหาที่ละน้อย มีคำถามให้ผู้เรียนคิด ทำกิจกรรมหรือตอบคำถามและเฉลยได้ทันที

8 ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
จากการที่ได้นำนวัตกรรมการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Preposition of Place ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม

9 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt นายสำเริง นวลปาน ตำแหน่งประธานกรรมการ นายสุเทพ เทพบุรี ตำแหน่งกรรมการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google