งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัย RESEARCH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัย RESEARCH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัย RESEARCH

2 ประเภทของการวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ
การวิจัยเชิงความสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง

3 1. กำหนดปัญหา (Identifying problem)
ขั้นตอนการวิจัย 1. กำหนดปัญหา (Identifying problem) 2. ศึกษาเอกสาร (Reviewing information) 3. รวบรวมข้อมูล (Collecting) 4. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis data) 5. สรุปผล (Drawing conclusions)

4 Activities of research process
ขั้นตอนการวิจัย Activities of research process

5 1.กำหนดปัญหา(identification
of the research problem) 2.ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (literature review) 3.กำหนดสมมุติฐาน (formulation of hypothesis)

6 4.ออกแบบแผนการวิจัย (research design) 5.เลือกกลุ่มตัวอย่าง (samples) 6.เครื่องมือ(instrumentation) 7.สถิติที่ใช้ (statistics)

7 8. ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
(data collection) 9. วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 10.สรุปผลและเขียนรายงานวิจัย (conclusion&report)

8 การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย

9 ระบบการจัดการศึกษา ปัจจัย กระบวนการ ผลผลิต ปริมาณ คน การเรียนการสอน
คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย คน เงิน วัสดุ การจัดการ การเรียนการสอน การบริหาร การนิเทศ

10 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ครู นักเรียน ไม่รู้ ความพร้อม ไม่มีเวลา I.Q.ต่ำ ขาดสื่อ ติดเกม ขาดแรงจูงใจ ขาดวินัย นร.คิดไม่เป็น จน ไม่ส่งเสริม ไม่มีเวลา ขาดเทคนิค ไม่นิเทศ ขาดงบ ไม่ใส่ใจ เครียด ไม่อยู่รร. ขาดรถ ใช้แรงงาน ผู้บริหาร ศน. ผู้ปกครอง

11 สาเหตุ ปัญหา วิธีแก้ไข นวัตกรรม PLATE MAT ปัญหานักเรียน 1 ปัญหา สาเหตุ
1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. ปัญหานักเรียน 1 ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข นวัตกรรม วิธีแก้ไข นวัตกรรม 1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. 1………………………………. 2………………………………. 3………………………………. สาเหตุ 1………………………………. 2………………………………. 3……………………………….

12 ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาการประกันคุณภาพฯ
ขาดการติดตาม ไม่มีคนรับผิดชอบ ปัญหาการประกันคุณภาพฯ ผอ.ไม่เห็นความสำคัญ ครูไม่เห็นความสำคัญ

13 หัวข้อวิจัยจากปัญหาการประกันคุณภาพฯ
การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกัน คุณภาพการศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองต่อการประกันคุณภาพ

14 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน
ขาดปัจจัยสนับสนุน ขาดแคลนสื่อ นร.ไม่พร้อม นร.เรียนคณิตไม่เก่ง เจตคติไม่ดี ครูขาดเทคนิคสอน

15 ตัวอย่างชื่อเรื่องวิจัย
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.4 ที่เรียน แบบศูนย์การเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับและไม่ไดัรับ การฝึกทักษะการคิดเลขในใจ

16 ตัวอย่างงานวิจัย 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ สถานศึกษา ของโรงเรียนใน สพท.เชียงใหม่ เขต2 3. การใช้ชุดการสอนแบบสื่อประสมในการสอน วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้น ป.6

17 เรื่องวิจัย ความเป็นมาของปัญหา หลักทั่วไป 1. ตรงประเด็น
2. มีข้อมูลอ้างอิง 3. มีความต่อเนื่อง 4. สรุปเรื่องที่วิจัย เรื่องวิจัย

18 ความเป็นมาของปัญหา 1.สภาพปัจจุบัน 3.แนวทาง หรือ หลักการที่จะแก้ปัญหา
2.สภาพที่เป็นปัญหา 3.แนวทาง หรือ หลักการที่จะแก้ปัญหา

19 หลักการเขียนวัตถุประสงค์
1.สอดคล้องกับปัญหาวิจัย 2.ชัดเจนว่าศึกษาอะไร กับใคร 3.เข้าใจง่าย 4.หาข้อมูลได้ 5.ตั้งสมมุติฐาน ทดสอบได้

20 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปคณิตศาสตร์โดยใช้เกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป

21 สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล
แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสำรวจรายการ

22 การเก็บข้อมูล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง สุ่มอย่างง่าย สุ่มแบบแบ่งชั้น
สุ่มแบบเป็นระบบ สุ่มแบบกลุ่ม

23 แหล่งข้อมูล นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง เอกสาร หลักฐาน

24 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว
ทดสอบก่อน-หลังทดลอง (One group pretest posttest design) T X T2

25 กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่ม
สอบก่อน-หลังการทดลอง R T X T2 R T X T2

26 วิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่
ค่าสหสัมพันธ์ ค่าที(t-test) ค่าเอฟ (F-test)

27 สรุป รายงานผลการวิจัย
บทนำ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายและเสนอแนะ

28 โครงร่างการวิจัย ชื่อเรื่องการวิจัย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การวิจัย RESEARCH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google