งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการแบ่งกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการแบ่งกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการแบ่งกลุ่ม

2 ชนิดของกลุ่ม กลุ่มการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal learning groups )
เป็นการแบ่งกลุ่มแบบชั่วคราว สามารถตั้งกลุ่มแบบง่ายๆเช่นบอกนักเรียนให้จับกลุ่มกันเองเพื่ออธิปรายตามหัวข้อที่กำหนดในระยะเวลาสั้นๆ ผู้สอนสามารถสร้างกลุ่มลักษณะนี้เมื่อไรก็ได้ตามต้องการในระหว่างเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ให้โอกาสนักเรียนได้ทำความเข้าใจสิ่งที่ได้เรียนไป กลุ่มการเรียนรู้แบบเป็นทางการ (Formal learning groups ) เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานบางอย่างโดยเฉพาะ เช่นทำรายงาน และทำโครงงาน โดยงานที่ให้ทำอาจเสร็จในเวลาเรียน หรืออาจใช้เวลาหลายอาทิตย์ ซึ่งส่วนมากนักเรียนจะทำงานร่วมกันจนงานเสร็จ หรือจนได้เกรด

3 วิธีการแบ่งกลุ่ม แบ่งตามระดับผลการเรียน แบ่งตามความสนใจ และแบบสุ่ม
ในชั้นเรียนทั่วไปจะประกอบไปด้วยนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน แบ่งตามความสนใจ และแบบสุ่ม เช่นในนักเรียนทั้งชั้นนับ 1 ถึง 4 แล้วให้คนที่นับเลขเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน การแบ่งกลุ่มแบบนี้ช่วยให้นักเรียนที่ปกติไม่สนิทกันได้รู้จักกันมากขึ้น แบ่งกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนหลายคนเรียนได้ดีขึ้นเมื่อได้เรียนร่วมกัน สามารถแบ่งกลุ่มแบบนี้ได้โดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนหนึ่งถึงสองคน นักเรียนเก่งหนึ่งคน และนักเรียนปานกลางสอนคน เมื่อแบ่งกลุ่มต้องคำนึงว่านักเรียนแต่ละคนต้องมีภาระรับผิดชอบในกลุ่ม

4 วิธีการแบ่งกลุ่ม คิดถึงกระบวนการทำงานในกลุ่ม คิดถึงการให้คะแนน
ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่ากลุ่มจะดำเนินการอย่างไร คิดถึงการให้คะแนน ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าจะให้คะแนนอย่างไร คิดถึงกิจกรรมที่ต้องโดยอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม ให้งานที่ต้องอาศัยการพึ่งพาอาศัยกัน ให้ความสำคัญกับขนาดของกลุ่ม จำนวนสมาชิกที่ดีที่สุดคือ 4-5 คน : กลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากไปทำให้โอกาสที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะน้อยลง ถ้าในกลุ่มมีแต่นักเรียนไม่เก่ง ขนาดกลุ่มต้องเล็กลง ถ้าเวลามีจำกัดในการทำงานกลุ่ม ขนาดของกลุ่มต้องเล็กลง (Johnson, Johnson, and Smith, 1991; Smith, 1986)


ดาวน์โหลด ppt วิธีการแบ่งกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google