งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2555
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

2 ผลการสอบอิสลามศึกษา I-NET
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ปี พ.ศ.2555

3 ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล เฉลี่ยรวม เฉลี่ย อัลกุรอาน 42.72 43.66 41.38 41.96 39.72 209.44 41.89 อัลหะดีษ 40.65 43.63 39.83 45.87 47.1 217.08 43.42 อัลอะกีดะฮฺ 40.91 42.63 39.65 41.28 40.75 205.22 41.04 อัลฟิกฮฺ 37.2 43.21 38.02 40.96 37.84 197.23 39.45 อัตตารีค 44.28 47.5 42.87 45.08 43.17 222.9 44.58 อัลอัคลาค 44.74 48.13 43.86 51.98 52.05 240.76 48.15 มลายู 46.94 51.04 46.47 37.83 29.9 212.18 42.44 อาหรับ 35.56 40.78 35.01 31.62 27.38 170.35 34.07 รวม 333 360.58 327.09 336.58 317.91 335.03 41.63 45.07 40.89 42.07 39.74 41.88

4 ผลการสอบ I-NET อิสลามศึกษาตอนต้น ปี 55
จังหวัด คะแนน เฉลี่ย 8 วิชา ปัตตานี 41.63 ยะลา 45.07 นราธิวาส 40.89 สงขลา 42.07 สตูล 39.74

5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

6 ผลการสอบอิสลามศึกษา I-NET
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฏาะฮฺ) ปี พ.ศ.2555

7 วิชา / จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล รวม เฉลี่ยรวมรายวิชา
ผลการสอบอิสลามศึกษา I NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง ปีการศึกษา ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล รวม เฉลี่ยรวมรายวิชา อัลกุรอาน 39 42.78 40.47 37.5 39.09 198.84 39.77 อัลหะดีษ 48.52 56.74 50.83 49.41 52.16 257.66 51.53 อัลอะกีดะฮฺ 45.83 52.32 46.09 43.02 49.37 236.63 47.33 อัลฟิกฮฺ 38.09 43.57 38.05 36.39 37.19 193.29 38.66 อัตตารีค 37.93 41.53 38.83 36.98 41.77 197.04 39.41 อัลอัคลาค 55.61 62.96 57.29 55.97 57.72 289.55 57.91 มลายู 44.12 50.62 47.11 40.46 28.26 210.57 42.11 อาหรับ 38.82 53.26 38.48 41.52 30.09 202.17 40.43 347.92 403.78 357.15 341.25 335.65 1785.8 เฉลี่ย 43.49 50.47 44.64 42.66 41.96 223.22

8 ผลการสอบ I - NET อิสลามศึกษาตอนกลาง ปี 55
จังหวัด เฉลี่ย 8 สาระวิชา ปัตตานี 43.49 ยะลา 50.47 นราธิวาส 44.64 สงขลา 42.66 สตูล 41.96

9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

10 ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET
ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) ปี พ.ศ.2555

11 เฉลี่ยรายวิชา ๕ จังหวัด
ผลการสอบอิสลามศึกษา I - NET ระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 ทั้ง 5 จังหวัด วิชา / จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล รวม เฉลี่ยรายวิชา ๕ จังหวัด อัลกุรอาน 44.46 50.74 45.56 46.03 43.18 229.97 45.99 อัลหะดีษ 40.26 46.95 42.28 47.99 46.10 223.58 44.72 อัลอะกีดะฮฺ 38.01 44.35 39.02 38.81 39.20 199.39 39.88 อัลฟิกฮฺ 36.73 44.43 35.49 35.81 33.05 185.51 37.10 อัตตารีค 32.17 36.93 32.66 30.91 32.18 164.85 32.97 อัลอัคลาค 50.18 58.19 52.88 52.47 53.09 266.81 53.36 มลายู 42.58 52.21 47.11 33.31 26.09 201.3 อาหรับ 36.8 53.14 35.52 29.58 25.28 180.32 36.06 321.19 386.94 330.52 314.91 298.17 330.35 เฉลี่ย 40.15 48.37 41.32 39.36 37.27 206.47 41.29

12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรายจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย ๘ วิชา ปัตตานี 40.15 ยะลา 48.37 นราธิวาส 41.32 สงขลา 39.36 สตูล 37.27

13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทั้ง 5 จังหวัดตามรายวิชา

14 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I - NET ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น
จังหวัด คะแนนเฉลี่ย ปี 55 ปี 54 ปัตตานี 41.63 43.14 ยะลา 45.07 43.54 นราธิวาส 40.89 42.60 สงขลา 42.07 40.24 สตูล 39.74 39.16

15 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I- NET ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง
จังหวัด คะแนนเฉลี่ย ปี 55 ปี 54 ปัตตานี 43.49 44.42 ยะลา 50.47 45.91 นราธิวาส 44.64 38.09 สงขลา 42.66 39.26 สตูล 41.96 35.91

16 เปรียบเทียบคะแนน ผลการสอบ I NET ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
จังหวัด คะแนนเฉลี่ย ปี 55 ปี 54 ปัตตานี 40.15 39.89 ยะลา 48.37 45.77 นราธิวาส 41.32 35.88 สงขลา 39.36 39.26 สตูล 37.27 35.91


ดาวน์โหลด ppt ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google