งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556 นิยาม : เงินกองทุนฯที่ใช้ในการจัดหา ด้วยการ จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า เพื่อการทดแทนส่วนขาด และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่เสื่อมสภาพหรือถดถอย หรือเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ดังเดิม จากการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันฯ

2 จัดซื้อตาม แผนแล้ว คงเหลือ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติใช้วงเงินเหลือจ่ายการบริหารจัดการงบค่าเสื่อมปี 2555 1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2555 งบประมาณ จัดสรร รพ.สมทบ ด้วยเงิน รายได้ จัดซื้อตาม แผนแล้ว คงเหลือ งบค่าเสื่อมหน่วยบริการ (อนุมัติแผนโดย อปสข.) 26,283,690.74 2,764,181.10 5,076,666.76 งบค่าเสื่อมตติยภูมิ (ซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจหลอดเลือดหัวใจแบบ 2 มิติ) 15,000,000.00 24,000,000.00 - ขออนุมัติใช้วงเงินคงเหลือจากงบค่าเสื่อมหน่วยบริการร่วมสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์ตติยภูมิ มติ

3 การบริหารเงินกองทุนของสำนักงานสาขาจังหวัด
ตามประกาศเรื่องการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ กำหนดให้ เงินกองทุนที่สำนักงานฯ สาขาจังหวัดได้รับโอนเข้าบัญชี ให้ใช้จ่ายได้ภายใน 1 ปีงบประมาณถัดไป ถ้ามีเงินเหลือจ่ายให้ใช้เงินเหลือจ่ายต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือหากต้องการใช้จ่ายข้ามโครงการ ให้เสนอคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาเพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการในพื้นที่ต่อไป

4 การบริหารเงินคงเหลือบัญชี สปสช.สาขาจังหวัด
จากข้อมูลระบบบัญชีงบกองทุน พบบางจังหวัดคงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ ซึ่งทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดการเงินคงเหลือ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม และให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดดำเนินการ ดังรายละเอียด หากสำนักงาน ฯ สาขาจังหวัด แห่งใดมีเงินเหลือจ่ายของปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ให้จัดสรรเงินเหลือจ่ายคืนหน่วยบริการภายในจังหวัด โดยการกำกับของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด (อปสจ.) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 2. เงินที่ได้รับโอนในปี 2555 ให้สำนักงาน ฯ สาขาจังหวัด เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 และหากมีเงินเหลือจ่าย ให้เสนอคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด (อปสจ.) เป็นผู้พิจารณา 3. เงินที่ได้รับโอนในปี 2556 ให้เร่งรัดการจ่าย โดยมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ต้องเหลือไม่เกินร้อยละ 10

5 ข้อมูลเงินคงเหลือบัญชี สปสช.สาขาจังหวัด
รหัสงบ 56 รหัสงบ 55 รหัสงบ 54 รหัสงบ 53 รวมงบที่ได้รับ คงเหลือ ร้อยละ คงเหลือ รวม 422,636,079.75 314,554,149.19 74.43 323,805,208.89 162,293,238.99 50.12 330,275.21 68,553.40 สงขลา 158,713,220.85 119,468,860.00 75.27 130,887,660.41 55,802,045.94 42.63 - สตูล 20,042,253.34 16,371,445.32 81.68 21,414,222.00 7,718,790.67 36.05 ตรัง 44,197,545.31 41,111,958.11 93.02 10,236,526.45 2,777,618.70 27.13 570.00 พัทลุง 40,140,570.67 22,371,744.23 55.73 22,833,690.23 4,997,553.12 21.89 329,705.21 ปัตตานี 38,206,122.64 35,365,192.28 92.56 78,500,433.49 59,796,575.32 76.17 ยะลา 67,305,040.27 41,637,212.58 61.86 4,114,907.92 2,076,045.14 50.45 นราธิวาส 54,031,326.67 38,227,736.67 70.75 55,817,768.39 29,124,610.10 52.18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google