งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์การสอบ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์การสอบ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัตถุประสงค์การสอบ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน

2 ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2552 4 กลุ่มสาระ 8 รายวิชา 2. สาระการเรียนรู้อัลฮะดิษ
การทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา 2546 4 กลุ่มสาระ 8 รายวิชา 1. สาระการเรียนรู้อัลกุรอาน และตัฟเซร 2. สาระการเรียนรู้อัลฮะดิษ 3. สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮ์ 4. สาระการเรียนรู้อัลอากีดะฮ์ 5. สาระการเรียนรู้อัตตารีค 6. สาระการเรียนรู้อัลอัคลาค 7. สาระการเรียนรู้ภาษาอาหรับ 8. สาระการเรียนรู้ภาษามาลายู 5

3 ความเป็นมาของการสอบ I-NET
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทศ.) สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 ยะลา (สบย.๑๒)

4 การสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา
(I-NET) ปีการศึกษา 2553

5 ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น หมายถึง
ข้อสอบที่มีครบทุกวิชา ทุกมาตรฐาน อยู่ในฉบับเดียวกัน เป็นข้อสอบที่ใช้เวลาน้อย ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น คืออะไร - แบบทดสอบ 1 ฉบับมี 8 สาระ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ

6 จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2553
จำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2553

7 1. ข้อมูลจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนต้น
จำนวนผู้เข้าสอบ 2,206 คน โรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ สนามสอบ

8 ข้อมูลจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนกลาง
จำนวนผู้เข้าสอบ 1,390 คน โรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ สนามสอบ

9 ข้อมูลจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) ระดับตอนปลาย
จำนวนผู้เข้าสอบ คน โรงเรียน โรงเรียน สนามสอบ สนามสอบ

10 ตารางสอบ I-NET ระดับตอนต้น จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ (น.) วิชาที่สอบ ระยะเวลา วันเสาร์ที่ มกราคม 2554 อัลกุรอาน-อัลตัฟซีส อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ 1.30 ชม. พัก 1 ชม. อัตตารีค อัล-อัคลาค ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ

11 ตารางสอบ I-NET ระดับตอนกลาง จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ (น.) วิชาที่สอบ ระยะเวลา วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 อัลกุรอาน-อัลตัฟซีส อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ 1.30 ชม. พัก 1 ชม. อัตตารีค อัล-อัคลาค ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ

12 ตารางสอบ I-NET ระดับตอนปลาย จำนวน 2 ชุดวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ (น.) วิชาที่สอบ ระยะเวลา วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 อัลกุรอาน-อัลตัฟซีส อัลหะดีษ อัลอากีดะฮฺ อัลฟิกฮฺ 1.30 ชม. พัก 1 ชม. อัตตารีค อัล-อัคลาค ภาษามาลายู ภาษาอาหรับ

13 ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น หมายถึง
ข้อสอบที่มีครบทุกวิชา ทุกมาตรฐาน อยู่ในฉบับเดียวกัน เป็นข้อสอบที่ใช้เวลาน้อย ข้อสอบ I-NET ฉบับสั้น คืออะไร - แบบทดสอบ 1 ฉบับมี 8 สาระ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ

14 “ผู้เข้าสอบสามารถเลือกทำตามภาษาที่ตนเองถนัด”
ลักษณะข้อสอบ ภาษาที่ใช้ในแบบทดสอบ ข้อสอบจะมี ๒ ตอน เนื้อหาเดียวกัน ต่างกันที่ภาษา - ระดับตอนต้น ภาษามลายู/ภาษาไทย - ระดับตอนกลาง ภาษามลายู /ภาษาไทย - ระดับตอนปลาย ภาษาอาหรับ/ภาษาไทย “ผู้เข้าสอบสามารถเลือกทำตามภาษาที่ตนเองถนัด”


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์การสอบ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ๒๕๔๖ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google