งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ จำนวนเกษตรกรมีขีดความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เป้าหมาย จำนวน 4000,000 ราย ที่ระดับ 5 คะแนน คน รวมทั้งสิ้น 1,000,050 คน 410,575 คน 44.44 43.51 42.21 40.04 39.06 40.96 38.76 40.43 43.17 41.23 41.06 %

2 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ภายใน 50 วัน เป้าหมาย ร้อยละ 95 ที่ระดับ 5 คะแนน แห่ง ร้อยละของจำนวนที่พร้อม 90.04 94.89 97.30 89.23 94.67 96.34 92.36 96.88 79.75 91.79 99.80 รวมทั้งสิ้น 3, 242 แห่ง 3, 042 แห่ง 93.83 %

3 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบ เป้าหมาย ร้อยละ 98 ที่ระดับ 5 คะแนน แห่ง รวมทั้งสิ้น 11,781 แห่ง 4,201 แห่ง 27.20 47.60 27.93 26.00 33.21 25.64 38.76 37.37 35.69 39.77 84.59 35.79 %ของ 11,738 ร้อยละของแผนไตรมาส 2 99.70 100 98.28 97.93 95.35 99.41 100.20 94.12 99.21 101.05 87.28 97.02 %

4 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เป้าหมาย ร้อยละ 51 ที่ระดับ 5 คะแนน แห่ง รวมทั้งสิ้น 6,531 แห่ง 1,021 แห่ง 14.48 30.50 4.95 11.58 13.51 12.63 26.67 5.91 23.17 9.74 15.63 % 37.98 % 50.37 46.05 28.97 26.56 41.63 32.47 32.34 16.46 44.24 57.55

5 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของสหกรณ์ภาคเกษตร/ร้านค้า/บริการ/เครดิตยูเนี่ยน ตามเป้าหมายที่ใช้บริการโปรแกรมระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป้าหมาย ร้อยละ 40 ที่ระดับ 5 คะแนน แห่ง รวมทั้งสิ้น 4,771 แห่ง 1,863 แห่ง 30.77 39.94 31.53 43.91 28.79 43.56 44.35 49.16 38.35 41.89 39.05 %


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google