งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2552)

2 อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ
ออมทรัพย์ ประจำ ระยะสั้น ระยะยาว กองทุนส่วนบุคคล

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ส่วนกลาง)
รายรับ ปี 2553(กองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552(ก่อนปรับปรุง) หน่วย:ล้านบาท โครงการวิจัย ล้านบาท สกอ ล้านบาท โครงการผลิตแพทย์ ล้านบาท ดอกเบี้ย ล้านบาท หอพัก ล้านบาท สถานที่ ล้านบาท อื่นๆ ล้านบาท 100% 100% รับรู้ทรัพย์สินจากการบริจาค 100% 100% 17.95% 20.18% 100% 30.43% 100% 46.80%

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ส่วนกลาง)
รายจ่าย ปี 2553(กองทุนทั่วไปไม่จำกัดขอบเขต) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552(ก่อนปรับปรุง) หน่วย:ล้านบาท 100% 100% 100% 100% 23.67% 100% 14.40% 100% 100% 14.88% 15.42% 100% 28.35% 18.42% 11.43%

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ส่วนกลาง) สถานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552
สถานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2552 ประเภทสินทรัพย์ 5,757,582, บาท ประเภทหนี้สิน 626,312, บาท ประเภทส่วนของทุน 5,131,269, บาท ลูกหนี้ (3.42%) ลูกหนี้บุคลากร % ลูกหนี้นักศึกษา % ลูกหนี้เงินยืมทดรอง % เงินสำรองจ่าย % ลูกหนี้วิสาหกิจ % ลูกหนี้อื่น 12.78% ลูกหนี้บริหารฯ 13.25% เงินลงทุนระยะยาว(6.89%)พันธบัตร/หุ้นกู้ %(อัตราดอกเบี้ย %) วิสาหกิจ 34.93% เจ้าหนี้ (15.43%) เจ้าหนี้บุคคลธรรมดา % เจ้าหนี้การค้า % เจ้าหนี้ทุนการศึกษา % เจ้าหนี้นักศึกษา % เจ้าหนี้อื่น % หนี้สินอื่นๆ(54.50%)เงินมัดจำรับ % รายได้บริจาครอการรับรู้ %

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(ส่วนกลาง)
ผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 610,193, บาท) ประเภทค่าใช้จ่าย 364,272, บาท ประเภทรายได้ 974,466, บาท รายได้เงินอุดหนุน (78.79%)ดำเนินการ 85.90% วิชาการ % วิจัย % ทำนุบำรุง % ลงทุน 9.91% รายได้จากการศึกษา (7.54%)ค่าลงทะเบียน 94.64% ค่าบำรุง % รายได้จากทรัพย์สิน มทส(1.88%)ดอกเบี้ยรับ 8.30% หอพัก 84.28% สถานที่ % เงินอุดหนุนภายนอก(10.77%) โครงการวิจัยภายนอก % สกอ 30.60% ODOD 11.31% ค่าใช้สอย (13.21%) ค่าจ้างเหมา 50.09% ซ่อมแซม 12.40% ค่าใช้จ่ายเดินทาง % กิจกรรมนักศึกษา 16.80% อื่นๆ 16.41% ค่าวัสดุ (3.39%) การศึกษา 42.20% สิ้นเปลือง % ห้องสมุด % น้ำมันเชื้อเพลิง % วัสดุคอมพิวเตอร์ % อื่นๆ 28.55%


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google