งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1

2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
อัตรากำลัง หน่วยป้องกันรักษาป่า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าฯ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 2 55 39 44 พนักงาน จ้างเหมา 70 11 13 - ส่วนป้องกันฯ 137 23 10 อุตรดิตถ์ 299 146 68 24 22 แพร่ 405 226 66 35 34 ลำปาง รวม ราชการ ลูกจ้าง ประจำ ข้าราชการ จำนวน หน่วยฯ ท้องที่ จังหวัด 140 910 455 168 82 ( ข้อมูล ณ 20 มกราคม 2553 ) 2

3 รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 75 ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่รับผิดชอบ รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด จำนวน 75 ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ ประมาณ 9, ไร่ จังหวัด จำนวน ป่าสงวนฯ เนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ (หลังจากส่งมอบ สปก.) ป่าถาวร รวมพื้นที่ป่า ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ 33 ป่า 27 ป่า 15 ป่า 4,366,156.65 2,755,774.45 1,443,704.57 1,048,435 60,745 182,049 5,414,591.65 2,816,519.45 1,625,753.57 รวม 75 ป่า 8,565,635.67 1,291,229 9,856,864.67 3

4 ท้องที่จังหวัดแพร่ รับผิดชอบพื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 27 ป่า ประมาณ 2,816,519.45 ไร่

5 สรุปสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ประจำปี พ.ศ. 2551 ท้องที่จังหวัด จำนวน ผู้ต้องหา สักท่อน สักแปรรูป กระยาเลยท่อน กระยาเลยแปรรูป พื้นที่บุกรุก คดี (คน) ปริมาตร (ไร่) (ท่อน) ม.3 1. ลำปาง 741 115 4,839 415.04 18,194 117.65 2,095 448.92 7,946 134.53 1, 2. แพร่ 394 32 2,691 185.79 2,768 40.56 509 66.51 518 13.39 1, 3. อุตรดิตถ์ 87 44 370 36.12 860 9.832 272 147.69 818 6.701 รวม 1,222 191 7,900 636.95 21,822 168.04 2,876 663.12 9,282 154.62 2, 5

6 สรุปสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) ประจำปี พ.ศ. 2552 ท้องที่จังหวัด จำนวน ผู้ต้องหา สักท่อน สักแปรรูป กระยาเลยท่อน กระยาเลยแปรรูป พื้นที่บุกรุก คดี (คน) ปริมาตร (ไร่) (ท่อน) ม.3 1. ลำปาง 542 80 4,740 378.99 9,547 1,211 452.72 3,428 73.809 2. แพร่ 391 42 4,004 247.80 6,837 43.047 355 93.34 684 11.03 3. อุตรดิตถ์ 124 54 1,170 123.89 337 10.746 197 149.97 585 34.78 รวม 1,057 176 9,914 777.68 16,727 1,763 696.03 4,697 1, 6

7 เปรียบเทียบสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2551 กับ ปี พ.ศ. 2552
เปรียบเทียบสถิติคดีประจำปี พ.ศ กับ ปี พ.ศ ปี พ.ศ. 2551 ท้องที่จังหวัด จำนวน ผู้ต้องหา สักท่อน สักแปรรูป กระยาเลยท่อน กระยาเลยแปรรูป พื้นที่บุกรุก คดี (คน) ปริมาตร (ไร่) (ท่อน) ม.3 1. ลำปาง 741 115 4,839 415.04 18,194 117.65 2,095 448.92 7,946 134.53 1, 2. แพร่ 394 32 2,691 185.79 2,768 40.56 509 66.51 518 13.39 1, 3. อุตรดิตถ์ 87 44 370 36.12 860 9.832 272 147.69 818 6.701 รวม 1,222 191 7,900 636.95 21,822 168.04 2,876 663.12 9,282 154.62 2, ปี พ.ศ. 2552 ท้องที่จังหวัด จำนวน ผู้ต้องหา สักท่อน สักแปรรูป กระยาเลยท่อน กระยาเลยแปรรูป พื้นที่บุกรุก คดี (คน) ปริมาตร (ไร่) (ท่อน) ม.3 1. ลำปาง 542 80 4,740 378.99 9,547 1,211 452.72 3,428 73.809 2. แพร่ 391 42 4,004 247.80 6,837 43.047 355 93.34 684 11.03 3. อุตรดิตถ์ 124 54 1,170 123.89 337 10.746 197 149.97 585 34.78 รวม 1,057 176 9,914 777.68 16,727 1,763 696.03 4,697 1, 7

8 เปรียบเทียบสถิติการตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้
ในปีพ.ศ.2551 กับปีพ.ศ.2552 ของแต่ละจังหวัด ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 8

9 เปรียบเทียบสถิติการตรวจยึดดำเนินคดีการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้แต่ละเดือน
ในปีพ.ศ.2551 กับ ปีพ.ศ.2552 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 (ลำปาง) 9


ดาวน์โหลด ppt สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กรมป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google