งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Computer and Life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Computer and Life"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Computer and Life

2 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศราวุธ มากชิต (วุธ) การศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประวัติการทำงาน โปรแกรมเมอร์ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน (ต่อ)
ติดต่อ อีเมล์ : ห้องทำงาน : ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 4 เว็บไซต์ : Facebook : sarawut markchit

4 ข้อตกลง สายเกิน 30 นาที ถือว่าขาด คะแนนเข้าชั้นเรียน 10 คะแนน
ต้องเข้าเรียน 80% ของเวลารวม ตัด E ต่ำกว่า 50 คะแนน สอบเก็บคะแนนระหว่างคาบเรียนโดยไม่บอกล่วงหน้า ส่งการบ้านช้ากว่ากำหนด ลด 50% การเข้าเรียนต้องแต่งกายเรียบร้อย

5 บทเรียน เข้าเว็บไซต์

6 งานที่ต้องส่งวันนี้ เขียนประวัติ และแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

7 Any question ?


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Computer and Life

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google