งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้

2 แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ งานกราฟิกง่ายนิดเดียว
ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้ ชื่อและนามสกุล นายไกรวิชญ์ ดีเอม หน่วยงานต้นสังกัด สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ ชื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อยู่ของโรงเรียน 398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

3 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
งานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ องค์ประกอบของศิลป์ คุณค่าของงานกราฟิกเพื่อการ เรียนรู้ หลักการเขียนภาพประกอบ ทฤษฎีสี กิจกรรมหลัก การเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ผลงานของนักศึกษา การออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบกราฟิกด้วยมือ บทบาทที่นักศึกษาจะได้รับ ทักษะในการออกแบบ นักศึกษาได้มีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์

4 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระดับชั้น นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ ตัวอย่าง เช่น 8 คาบๆ ละ 50 นาที หรือ 2 สัปดาห์

5 คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยี มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

6 วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานกราฟิก 2.นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสี องค์ประกอบของศิลป์ คุณค่าของ งานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ หลักการเขียนภาพประกอบ 3. นักศึกษาสามารถออกแบบและผลิตงานกราฟิกได้ 4. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานกราฟิก 5. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

7 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด เราสามารถสร้างนวัตกรรมได้ไหม คำถามประจำหน่วย กราฟิกใครๆก็ทำได้จริงไหม คำถามประจำบท กราฟิกคืออะไร

8 ภาระงานของนักศึกษาและ ผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน
แผนการประเมิน ก่อนเริ่มโครงงาน ภาระงานของนักศึกษาและ ผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน เมื่อสิ้นสุดโครงงาน ประเมิน ฐานความรู้เดิม เรื่องกราฟิก แบบทดสอบ ก่อนเรียน/ อภิปราย ประเมินขั้นตอน กระบวนการทำ โครงงาน -แบบสังเกต พฤติกรรม -บันทึก กระบวนการทำ โครงงาน ประเมินความรู้ ทัศนคติของ นักศึกษา เกี่ยวกับงาน กราฟิก แบบทดสอบหลัง เรียน/อภิปราย

9 สรุปภาพรวมการประเมิน
อธิบายเกี่ยวกับงานกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ องค์ประกอบของศิลป์ คุณค่าของงาน กราฟิกเพื่อการเรียนรู้ หลักการเขียนภาพประกอบ ทฤษฎีสี กำหนดเป้าหมาย กำกับ ดูแลการทำงาน ให้ผลย้อนกลับ


ดาวน์โหลด ppt แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google