งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมี
เปิดสอน 4 แขนงวิชา ได้แก่ เคมีฟิสิกัล เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ และเคมีอนินทรีย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตอนเรียนปกติและนอกเวลาราชการ) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร หน่วยกิต เวลาศึกษา วิชาเรียน วิทยานิพนธ์ รวม (ปี) วท.ม. 14 22 36 2-4 วท.ด. โท ไป เอก 12 48 3-5 ตรี ไป เอก 24 72 4-8

3 ทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย
ทุนจากภาควิชาเคมี ได้แก่ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนผู้ช่วยสอน ทุนเสนอผลงานวิชาการ (สามารถสมัครขอรับทุนได้ทุกประเภท) ทุนผู้ช่วยวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยวิจัย ทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาฯ 72 พรรษา ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ทุนเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ ทุนจากแหล่งทุนอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษาปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ทุนจาก สกอ

4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
การสมัคร เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ดูรายละเอียดได้จาก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ ถึง 7 โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google