งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้สอน อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้สอน อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้สอน อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life) รหัสวิชา GSC (2-2) หน่วยกิต ผู้สอน อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ 1

2 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) และคอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิผลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแสวงหาความ รู้และการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น INTERNET, INTRANET, LAN เป็นต้น 2

3 เนื้อหาบรรยาย หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คาบ)
หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (4 คาบ) หน่วยที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (8 คาบ) หน่วยที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ (4 คาบ) หน่วยที่ 4 การประมวลผลข้อมูล (4 คาบ) หน่วยที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (6 คาบ) และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน หน่วยที่ 6 อินเตอร์เน็ต (4 คาบ) 3

4 ค้นคว้า - รายงาน - อภิปราย ปฏิบัติการ
กิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย ค้นคว้า - รายงาน - อภิปราย ปฏิบัติการ 4

5 โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Words 2. Microsoft Excel
3. Microsoft PowerPoint 4. Microsoft Access 5. Microsoft FrontPage 5

6 การวัดผล 100 = ทฤษฎี : ปฏิบัติ (55-45)
การวัดผล 100 = ทฤษฎี : ปฏิบัติ (55-45) ทฤษฎี คะแนน 55 คะแนน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ % - แบบฝึกหัด - รายงาน - สอบย่อย - คะแนนเข้าห้องเรียน สอบกลางภาคเรียน (บทที่ 1-3) 20 คะแนน - สอบปลายภาคเรียน (บทที่ 4-6) 25 คะแนน 6

7 ปฏิบัติ คะแนน 45 คะแนน ประกอบด้วย สอบปฏิบัติ 25 %
- มีงานให้ทำในคาบทุกคาบ - นัดสอบเป็นช่วง ๆ เมื่อเรียนจบในแต่ละเรื่อง แบบฝึกหัดปฏิบัติ 10 % - แบบฝึกหัด - แบบทดสอบย่อย ชิ้นงานของโปรแกรมสำเร็จรูป 10 % - แผ่นพับ - ใบปลิว - อื่น ๆ 7

8 60 - 64 % = C 80 % ขึ้นไป = A 55 - 59 % = D+ 75 - 79 % = B+
การประเมินผล % = C % = D+ % = D ต่ำกว่า 50 % = E 80 % ขึ้นไป = A % = B+ % = B % = C+ 8

9 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life)
เอกสารประกอบการเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต (Information Technology for Life) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9

10 อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ ห้อง 221 ตึก 2 ชั้น 2
ห้องพักอาจารย์ อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ ห้อง 221 ตึก 2 ชั้น 2 10


ดาวน์โหลด ppt ผู้สอน อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google