งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการวิจัย และสามารถนำไปเป็น ประโยชน์ต่อการสอนในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา โดยเน้นการวิจัยใน ด้านสารสนเทศทางธุรกิจ เพื่อที่จะบุกเบิกความรู้ใหม่ และพัฒนาศาสตร์ใน สาขาวิชา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ ด้วย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสอบได้คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือสอบได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือสอบได้คะแนน CU-TEP เทียบเท่ากับคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยเป็นคะแนนสอบภายใน 2 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความสามารถเชิงวิเคราะห์ โดยสอบได้คะแนน GRE ตั้งแต่ 800 คะแนนขึ้นไป (ซึ่งเป็นคะแนนรวม Verbal และ Quantitative) หรือสอบได้คะแนน GMAT ตั้งแต่ 530 คะแนนขึ้นไป โดยเป็นคะแนนสอบภายใน 5 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

3 โครงสร้างหลักสูตรและระยะเวลาการศึกษา
ปี 1 รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก สอบวัดคุณสมบัติ ปี 2 สอบป้องกันหัวข้อวิทยานิพนธ์ ปี 3 ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ปี 4-5 วิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ (ในเวลาราชการ) ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร

4 การรับสมัครและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
การรับสมัคร : หลักสูตรรับสมัครโดยตรง ใบสมัครดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เปิดรับสมัคร ตุลาคม-มิถุนายน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มิถุนายน สอบสัมภาษณ์ มิถุนายน ประกาศผลสอบคัดเลือก กรกฎาคม เปิดเรียน สิงหาคม ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคการศึกษาละ 110,000 บาท (ค่าใช้จ่ายข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย) ติดต่อสอบถาม สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : โทรสาร :


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตด้านสารสนเทศทางธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google