งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล แหล่งทุนการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล แหล่งทุนการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล แหล่งทุนการศึกษา

2 ทุนหน่วยงานภายนอก 1. ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา www.mua.go.th
1.1 โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1.2 โครงการอื่น ๆ ที่ สกอ. เวียนแจ้งในแต่ละครั้ง ขั้นตอน : สกอ. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัย ส่งใบสมัครให้ สกอ. ดำเนินการคัดเลือก ตามข้อมูลเดิม สกอ. จะเวียนแจ้งทุน ประมาณเดือน เมษายน

3 ทุนหน่วยงานภายนอก 2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอน : 2.1 ทุก 5 ปี ก.วิทยฯ จะเวียนสำรวจความต้องการทุนกับมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันเป็นการจัดสรรทุนของปี ) ตามข้อมูลเดิม ก.วิทย์ฯ จะสำรวจ ประมาณเดือน สิงหาคม 2.2 ก.วิทย์ จะแจ้งจำนวนทุนที่สำนักวิชาฯ ได้รับแต่ละปี ให้มหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดรายละเอียดของทุน (สาขาวิชา คุณสมบัติ ประเภททุน ประเทศ ระดับ) ตามข้อมูลเดิม ก.วิทย์ฯ จะเวียนแจ้งทุน ประมาณเดือน ตุลาคม

4 ทุนหน่วยงานภายนอก 2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นตอน : 2.3 ก.วิทย์ฯ จะแจ้งการได้รับทุนให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกพนักงาน กรอกใบสมัครส่งให้ ก.วิทย์ เพื่อให้ คกก. ก.วิทย์ฯ คัดเลือก ตามข้อมูลเดิม ก.วิทย์ฯ จะเวียนแจ้งทุน ประมาณเดือน มีนาคม 2.4 ก.วิทย์ ประกาศรายชื่อผู้รับทุนให้กับมหาวิทยาลัยทำสัญญารับทุน ตามข้อมูลเดิม ก.วิทย์ฯ จะประกาศฯ ประมาณเดือน กรกฎาคม

5 ทุนหน่วยงานภายนอก 3. ทุนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน www.eppo.go.th
ขั้นตอน : สนพ. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัย เพื่อคัดเลือกพนักงานยื่นใบสมัคร ให้คณะกรรมการ สนพ. คัดเลือก ตามข้อมูลเดิม สนพ. จะเวียนประกาศ ประมาณเดือน เมษายน

6 ทุนหน่วยงานภายนอก 4. ทุนสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th ขั้นตอน :
ก.พ. เวียนแจ้งประกาศฯ ให้มหาวิทยาลัย ส่งใบสมัครให้ ก.พ. ดำเนินการคัดเลือก ตามแผน กพ. จะเวียนประกาศ ประมาณเดือน มีนาคม

7 ทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1. หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบางส่วน เพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญา เอก สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน ระดับปริญญาโท ศึกษา ในประเทศ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ส่วนการเจ้าหน้าที่

8 หลักเกณฑ์ต่างๆ 1. หลักเกณฑ์การลาไปศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
2. หลักเกณฑ์การไปฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายนอก 3. หลักเกณฑ์ระยะเวลาการศึกษาต่อของพนักงานและนักเรียนทุน

9 กราฟแสดงระดับการศึกษาแต่ละสำนัก

10 กราฟแสดงระดับการศึกษาภายใน-ต่าง ประเทศ

11 กราฟสรุปพนักงานลาศึกษาต่อด้วยทุนต่าง ๆ ณ มีนาคม 2555

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล แหล่งทุนการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google