งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการสอน วิชา Database Design and Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการสอน วิชา Database Design and Development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการสอน วิชา 412 313 Database Design and Development
อ.จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง กลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
3 หน่วยกิต 3 (2-2-3) วันเวลาสอน : จันทร์,พุธ เวลา น. ห้อง HS5306, HS5205 ผู้สอน : อ. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง วันประเมินผลการสอน : 14 กุมภาพันธ์ เวลา 08: :30 น.

3 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
ประเภทวิชา วิชาบังคับของวิชาเอก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำอธิบายรายวิชา แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล การบริหารและการบำรุงรักษาฐานข้อมูล Concepts of database and database system; database design and development; database administration and maintenance.

4 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบฐานข้อมูล และประโยชน์ของฐานข้อมูล ในการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการจัดการสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดการและควบคุมระบบฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ สืบค้น และบริการสารสนเทศ

5 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
การวัดและประเมินผลการศึกษา แบบฝึกหัด (งานเดี่ยว) 20 % การจัดทำโครงงานพัฒนาฐานข้อมูล (งานกลุ่ม) 30 % คะแนนทดสอบย่อย 20 % คะแนนสอบปลายภาค 30 % รวม 100%

6 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
เค้าโครงรายวิชา (Course Outline) แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) การออกแบบระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารและการบำรุงรักษาฐานข้อมูล

7 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
เอกสารประกอบการสอน (จัดทำเป็น Sheet ประกอบการสอนแต่ละหัวข้อแจกในชั้นเรียน) หนังสืออ่านประกอบ แหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต สื่อการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MySQL, Apache, PowerPoint

8 วิชา 412 313 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
เงื่อนไขของวิชา นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของเวลาเรียน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ นักศึกษาต้องเข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา กรณีที่มาสายเกิน 15 นาทีให้ถือว่าขาดเรียนในชั่วโมงนั้นๆ การส่งงานจะต้องเป็นไปตามกำหนด นักศึกษาที่มีความจำเป็นหรือเจ็บป่วยไม่สามารถเข้าเรียนได้ ให้ส่งใบลาขอหยุดเรียนในแต่ละชั่วโมง

9 รายละเอียดกิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
การฝึกปฏิบัติหรือทำแบบฝึกหัด (20%) การจัดทำโครงงานพัฒนาฐานข้อมูล (30%) ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่สนใจ โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 2.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) ของระบบ 2.2 ออกแบบ E-R Diagram และแปลง E-R Diagram ให้เป็น รีเลชันหรือตาราง พร้อมระบุคีย์ที่สำคัญ 2.3 ทำการ Normalization รีเลชันหรือตารางที่ได้ 2.4 สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) และกำหนด กฎควบคุมความคงสภาพของข้อมูล 2.5 ออกแบบ Output Form และ Input Form ทางหน้าจอและทางกระดาษ 2.6 สร้างฐานข้อมูลด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

10 รายละเอียดกิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ มีชุดข้อมูลที่สามารถแตกย่อยเป็นตารางได้ไม่น้อยกว่า 4 ตาราง มีตารางหลักอย่างน้อย 1 ตาราง ซึ่งต้องมีจำนวน เรคอร์ดที่กรอกเพื่อการทดสอบและนำเสนอไม่น้อยกว่า 20 เรคอร์ด ในตารางหลักอย่างน้อย 1 ตารางนั้น ในเรคอร์ดหนึ่งๆ ต้องมีแอททริบิวท์ไม่ต่ำกว่า 5 ฟิลด์ มีรูปแบบการควบคุมความถูกต้องของข้อมูลแบบใดแบบหนึ่งสำหรับทุกตารางที่มีคีย์นอก (Foreign key) นำเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียน และส่งแผ่นซีดี/ดิสก์เก็ตบันทึกไฟล์ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น พร้อมด้วยเอกสารรายละเอียดของการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลตามวันที่กำหนด

11 รายละเอียดกิจกรรมประกอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
กิจกรรมปฏิบัติการ (งานเดี่ยว)

12 The End


ดาวน์โหลด ppt แผนการสอน วิชา Database Design and Development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google