งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2 ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องบรรยาย : CS201, CS203, CS205 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ + ห้องสมุด : CS105 ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : CS202 ห้องปฏิบัติการนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 : CS204 ห้องโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : CS206 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร BSc : BSc0602(88 ที่นั่ง), BSc0603(120 ที่นั่ง), BSc0604(96 ที่นั่ง), BSc0605(96 ที่นั่ง), BSc0606(56 ที่นั่ง)

3 ห้องบรรยายปริญญาตรี CS201 (90 ที่นั่ง)

4 ห้องบรรยายปริญญาตรี/โท CS203 (40 ที่นั่ง)

5 ห้องบรรยายปริญญาโท/เอก CS205 (32 ที่นั่ง)

6 ห้องปฏิบัติการปริญญาตรี ปี 4 CS105 (64 เครื่อง)

7 ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์และเครือข่าย CS202 (20 เครื่อง)

8 ห้องปฏิบัติการปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 CS204 (9 เครื่อง)

9 ห้องวิจัย ห้องวิจัยปัญญาประดิษฐ์ : CS207
Artificial Intelligence Research (AIR) ห้องวิจัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการวิจัยประยุกต์ : CS207 Information Systems Technology and Applied Research (i STAR) ห้องวิจัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : CS209 Computer System and Networking (CSN) ห้องวิจัยวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการประยุกต์ : CS209 Software Engineering and Applications (SEA)

10 ห้องวิจัย AIR + i STAR CS207 (10 เครื่อง)
Artificial Intelligence Research Information Systems Technology and Applied Research AI / GIS Image Processing Data Mining Bioinformatics Information Management Database/Data Warehouse Internet Computing Internet Technology & Application

11 ห้องวิจัย Network + SE CS209 (30 เครื่อง)
Computer System and Networking Software Engineering and Applications Computer Security Authentication and Authorization System Intrusion Detection and Prevention SOA : Service-Oriented and Architecture Web Services Testing Knowledge Management

12 ระบบงานที่ให้บริการภายในภาควิชา ฯ
เว็บไซต์ภาควิชาฯ staff.cs.psu.ac.th เว็บไซต์บุคลากรของภาควิชาฯ gallery.cs.psu.ac.th เว็บไซต์รวมภาพกิจกรรมของภาควิชาฯ meeting.cs.psu.ac.th ระบบ E-Meeting ของภาควิชาฯ ftp.cs.psu.ac.th ระบบจัดส่งการบ้านของภาควิชาฯ ระบบประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook (ลิงค์จากหน้าเว็บไซต์ภาควิชาฯ) ปฏิทินกิจกรรมต่างๆ ภายในภาควิชาฯ (Google Calendar) lang.cs.psu.ac.th เครื่องเซิร์ฟเวอร์ FreeBSD สำหรับฝึกเขียนโปรแกรมบน UNIX ด้วย gcc, g++ และ java research.cs.psu.ac.th Web Server กลุ่มงานวิจัยของภาควิชาฯ

13 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
RFID 1 ชุด Finger Print 7 ชุด Barcode Reader 2 ชุด GPS 3 ชุด Robot 8 ชุด ออสซิโลสโคป 1 ชุด Macintosh 7 เครื่อง

14 หน่วยคอมพิวเตอร์ ภาควิชาฯ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายสารสนเทศ สมาชิก น.ส.วรรณรักษ์ นุรักษ์ ที่ปรึกษา อ.นิธิ ทะนนท์ นายพลชัย ลพานุสรณ์ นายชัยวัฒน์ พานิชกุล

15 หน่วยคอมพิวเตอร์ ภาควิชาฯ
หน้าที่ วางแผนเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของข้อมูลภาควิชาฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอนของภาควิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพ ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชาฯ และพัฒนาระบบเว็บไซต์ของภาควิชาฯ

16 Computer Science


ดาวน์โหลด ppt แนะนำห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google