งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Media กับการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Media กับการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Media กับการศึกษา

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
ศึกษาการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้โดย ครอบคลุมประเด็นดังนี้ ลักษณะเด็น การเลือกใช้ การ ออกแบบ และการจัดกิจกรรมทางการศึกษาผ่าน Social Media พร้อมทั้งจัดทำโครงงานในการออกแบบและผลิต Social Media ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ใน รูปแบบของ Weblog

3 สาระการเรียนรู้ ความหมายของ Social Media ลักษณะของ Social Media

4 ระดับชั้น นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที

6 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการใช้ Social Media กับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบอื่นๆ ในการจัดการศึกษาได้ สามารถเลือก และออกแบบ Social Media ที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาได้ สามารถพัฒนารูปแบบการใช้ Social Media ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาได้ สามารถนำเสนอรูปแบบของ Social Media ที่ออกแบบและผลิตเพื่อใช้ในการจัด การศึกษาในรูปแบบของ Blog ได้

7 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การศึกษามีความสำคัญอย่างไร คำถามประจำหน่วย เทคโนโลยีช่วยในการจัดการศึกษาได้อย่างไร คำถามประจำบท Social Media มีลักษณะอย่างไร? Social Media เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาได้อย่างไร? Blog จัดเป็น Social Media หรือไม่?

8 ระยะเวลาในการประเมิน

9

10 Social media VS Social Network


ดาวน์โหลด ppt Social Media กับการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google