งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Master of Science in Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Master of Science in Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Master of Science in Marketing
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 รับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาการตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (ICT Marketing) สาขาวิชาการตลาดค้าปลีก (Retail Marketing) สาขาวิชาการตลาดบริการ (Service Marketing) เรียนเฉพาะวันศุกร์เย็น และวันเสาร์เต็มวัน โดยมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

3 ดาวน์โหลดจาก http://www.msmarketchula.com
คุณสมบัติ จบปริญญาตรีทุกสาขาและมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ผลสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP (ควรสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้) ผลสอบความถนัดทางธุรกิจ CU-BEST (ควรสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้) ดาวน์โหลดจาก ใบสมัคร 7 มกราคม 2551 – 29 กุมภาพันธ์ 2551 รับสมัคร

4 สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
สำนักงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : โทรสาร : ติดต่อได้ที่


ดาวน์โหลด ppt Master of Science in Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google