งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา

2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา

3 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
Slide Title คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.ลลินดา เรืองปัญญา

4 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.อรรถวุธ นาคบุตร

5 ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศของเราจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศในปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของคณะคือ “สร้างอารยบัณฑิต มุ่งแนวคิดสากล นำพาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาการสารสนเทศ” บูรณาการความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตให้รู้จริง มีทักษะและมีคุณธรรมในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4ปี ประกอบไปด้วย 3สาขา

6 โครงสร้างหลักสูตรของ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

7 ปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(อังกฤษ)

8 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
อาจารย์พุฒิเมธ ขุนนนท์

9 นายศุภวิชญ์ อินทร์ศวร
วิทยากร นายศุภวิชญ์ อินทร์ศวร


ดาวน์โหลด ppt งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บรูพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google