งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้

2 ผู้เขียนหน่วยการเรียนรู้
ชื่อและนามสกุล พิชามญชุ์ ศักดา หน่วยงานต้นสังกัด คณะครุศาสตร์ ชื่อโรงเรียน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ของโรงเรียน ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้ สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ นักศึกษารู้และเข้าใจถึงความหมาย ประโยชน์ วิธีการใช้ Weblog ในการจัดการเรียนรู้ และสามารถสร้าง Weblog เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ กิจกรรม: นักศึกษาจะได้ลงมือสร้าง Weblog ได้สมมติบทบาททั้งเป็นครูผู้สอนและผู้เรียน ผ่านทาง Weblog ผลงานนักเรียน : weblog กลุ่มละ 1 blog

4 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ)
สาระการเรียนรู้ ความหมาย ประโยชน์ และวิธีการใช้ Weblog ในการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้น ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เวลาที่ต้องการโดยประมาณ 12 คาบๆ ละ 50 นาที

5 คำอธิบายของหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การสร้าง Weblog เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักศึกษารู้และเข้าใจความหมายของ Weblog ได้อย่างถูกต้อง นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์และวิธีการสร้าง Weblog ในการจัดการเรียนรู้ได้ นักศึกษาสามารถสร้าง Weblog เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

6 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย
“ Weblog ” คืออะไร คำถามประจำหน่วย เราจะใช้ Weblog เพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างไร คำถามประจำบท

7 แผนการประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน ก่อนเริ่มโครงงาน ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามวัด ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงาน และ Weblog ภาระงานของนักเรียนและผลงานเมื่อสิ้นสุดโครงงาน - มีการประเมินการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และอาจารย์เป็นผู้ประเมิน - แต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าในการจัดทำโครงงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการนำเสนอโครงงานและอภิปรายร่วมกันถึงโครงงานที่กลุ่มตนได้ทำขึ้น พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นร่วมกันระหว่างกลุ่ม เมื่อสิ้นสุดโครงงาน ให้นักศึกษาอภิปรายเกี่ยวกับการนำ Weblog ไปประยุกต์ใช้ในงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง

8 สรุปภาพรวมการประเมิน
แบบสอบถามวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงงานและ Weblog แบบประเมินการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม แบบประเมินความก้าวหน้าในการทำโครงงาน แบบประเมินการนำเสนอโครงงาน

9 รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
ทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ การทำงานเป็นทีม

10 กิจกรรมการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google