งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต โครงสร้างของหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต โครงสร้างของหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต โครงสร้างของหลักสูตร
สาขาวิชาชีวเวชเคมี โครงสร้างของหลักสูตร เลือกเรียนได้ 2 แบบ แบบที่ทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรายวิชา หรืออาจเรียนรายวิชาที่จำเป็นต่องานวิทยานิพนธ์ตามคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยไม่นับหน่วยกิต แบบที่ต้องผ่านการเรียนรายวิชาบังคับ วิชาเลือกและวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้สามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของจุฬาฯ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เทียบเท่า และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท สำเร็จปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเทียบเท่า และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์ สมัครเข้าศึกษาได้

3 ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 1. ทุนจากมหาวิทยาลัย เช่น ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์และกลุ่มวิทยานิพนธ์ เงินทุนบัณฑิตวิทยาลัย 2. ทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนทำวิจัยระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3. ทุนค่าเล่าเรียน และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ทุนบัณฑิตศึกษาภายในประเทศสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) 4. ทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยวิจัย

4 สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ขอบเขตงานวิจัย การวิจัยด้านชีวเวชและสารชีวโมเลกุลที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Biomedicinal/Bioactive Biomolecule Research ) สารชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Biomolecules on Drug Development) การวิจัยเทคนิคในการสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยทางชีวภาพ (Bioassay/Biochemical analysis and Diagnosis Research) 4. ชีววิทยาโมเลกุลและพันธุวิศวกรรม (Molecular Biology and Genetic Engineering) เลขานุการหลักสูตรชีวเวชเคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ โทร โทรสาร สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต โครงสร้างของหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google